Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. Psalm 46:10

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft..."

Bijbelse overdenkingen komt zonder schaamte uit voor de Blijde Boodschap van redding en genade door het bloed van Jezus Christus, de Zaligmaker van deze wereld. 

De liefde tot God en de  mensen 
om mij heen, hebben geleid tot de inhoud van deze site.

Recente meditaties

'Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God! Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE! Niemand zal tot enige nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben...

'En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken, 1 Petr. 4:7,8.'

'Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben, Jak. 1:12 '

Recente gespreksonderwerpen

Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?