Evangelisatie

 

Week van Evangelisatie Veenendaal.

 

In de week van 18-22 november 2013 is er in Veenendaal een week van Evangelisatie gehouden.

Deze week stond in het teken van het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus.

De thema tekst van deze week was een gedeelte Romeinen 3:25 'Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed.'

 

Overdag hebben we met verschillende broeders en zusters uit verschillende kerken getuigd van het allesreinigeinde bloed van de Heere Jezus Christus. Het is een bijzonder voorrecht dat we in Nederland in alle vrijheid mogen spreken over de noodzaak van bekering. Duizenden mensen zijn zich niet bewust van het feit dat ons leven het doel mist zolang wij niet leven tot eer en glorie van God onze Schepper. Hij heeft ons gemaakt met dat doel. Zolang wij nog leven zoals wij dat zelf willen, zijn wij doel missers, Gods Woord noemt dat een zondig leven. God is Heilig en kan niet leven met de zonden, Hij moet de zonde straffen. Wij mensen kunnen de kloof die is ontstaan tussen God en ons niet dicht maken door onze goede werken, het gaan naar een kerk, door ons bidden of ons Bijbellezen. God Zelf heeft gezorgd voor het Middel. Hij zond Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar deze aarde om te lijden en te sterven in plaats van zondaren. Voor iedere zondaar die zich bekeert tot God, zich aan hem overgeeft en gelooft in de Heere Jezus Christus, is er eeuwig leven. Zij die dat niet doen zullen voor eeuwig hun eigen straf moeten dragen in de hel. Dat is de heerlijke, eerlijke en tegelijk ernstige Boodschap die God ons geeft in Zijn Woord. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods, Joh. 3:16-18.'

 

In de avonden van deze evangelisatieweek hebben verschillende sprekers gesproken vanuit het Woord van God. Het is een bijzonder zegenrijke week geweest, waar we met blijdschap op terug mogen zien hoe de Heere God werkt door de prediking van Zijn Woord en de werking van de Heilige Geest.

 

Hierbij een overzicht van de woorddiensten:

Maandag 18-11-2013 Wilco Vos Johannes 3:14-15 De koperen slang

Dinsdag 19-11-2013 Niek Jan van Egdom Lukas 12:13-21 De rijke dwaas

Woensdag 20-11-2013 Wim Hoogendijk Openbaring 5:9 Gode gekocht

Donderdag 21-11-2013 Rynier Milort Romeinen 3:25 Verzoening

Vrijdag 22-11-2013 Paul v. Engelenhoven Hebreeën 9:11-14 Christus offer

 

Getuigenissen:

Dinsdag 19-11-2013 Karen Bagdasarov

Karen is gevlucht uit Armenië en wordt door God uit de dood gered om Hem te eren.

 

Woensdag 20-11-2013 Michiel Otterspeer

Na een roerig leven als een stuurloze jongen in een verloren wereld, mag Michiel de Heere Jezus leren kennen en doet Hij niets liever dan zijn Zaligmaker aanprijzen aan verloren zondaren.

 

Donderdag 21-11-2013 Nicoline Klepper

Nicoline Klepper getuigt er van hoe niet de psychiatrie maar haar Heiland de overwinning heeft gegeven. Zij heeft alles in Hem gevonden.

 

Vrijdag 22-11-2013 Wilco Vos

Wilco Vos verteld hoe de genade van de Heere Jezus Christus schittert in zijn leven. Getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar Licht raakt hij toch nog verstrikt in de netten van de duivel. Gods genade is zijn enige rustgrond. Hij vertelt dat wat artsen voor onmogelijk houden, mogelijk is bij God.

 

Deze week van Evangelisatie ging niet uit van een bepaald kerkelijk verband. Het was en is ons brandende verlangen dat de Heere de harten van hen die Hem hebben lief gekregen, aan elkaar verbindt. Geen scheuringen of partijschappen maar samen ons verheugen in het wonder van genade en ons leven onderwerpen aan zijn heerschappij. Wat is het heerlijk om te mogen geloven en te zien dat de genade van onze Heere Jezus mensenlevens verandert. Hij verbindt mensen aan elkaar in de kracht van Zijn bloed. Laten we er samen om bidden dat Zijn genade verheerlijkt wordt in onze levens en dat wij, op de plaats waar Hij ons gesteld heeft, mogen getuigen van de kracht in Zijn bloed.

 

Maandag 18-11-2013 Wilco Vos Johannes 3:14-15 De koperen slang

Dinsdag 19-11-2013 Niek Jan van Egdom Lukas 12:13-21 De rijke dwaas

Woensdag 20-11-2013 Wim Hoogendijk Openbaring 5:9 Gode gekocht

Donderdag 21-11-2013 Rynier Milort Romeinen 3:25 Verzoening

Vrijdag 22-11-2013 Paul v. Engelenhoven Hebreeën 9:11-14 Christus offer

Getuigenissen.

Karen Bagdasarov

Michiel Otterspeer

Nicoline Klepper

Wilco Vos

Evangelisatiedienst Uddel 

Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Lukas 14

 
25-11-2014