Geestelijke Groei

Geestelijke groeien is een Bijbelse opdracht waar de gelovige christen niet omheen kan.
 
'Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen, 2 Petr. 1:10.'
 
'Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen, 2 Petrus 3:18.'
 
Eéns in de maand behandelen we in Veenendaal een thema gericht op onze persoonlijke wandel met de Heere. 
Na een inleiding, spreken we gezamelijk door over het onderwerp en behandelen we vragen rond het thema.
 
Stuur een mailtje als u belangstelling hebt voor deze avonden.

1e les Geestelijke groei.

De eerste les staan we sti bij het onderwerp "Geloofszekerheid".

De zekerheid van ons behoud ligt niet vast in dat wat wij voelen maar in Christus Jezus onze enige Hoop.

Ons gevoel bedriegt maar God bedriegt ons nooit.

Als wij ZIjn Woord gelovig aanvaarden en Hem vertrouwen op Zijn Woord, dan vinden wij in Hem de Zaligheid.

'Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:13.'

2e les Geestelijke groei.

De tweede les staan wij stil bij het onderwerp "Zondebelijdenis".

De tekst die centraal staat is 1 Johannes 1:9. 'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.'

De Heere vergeeft de zonden van hen die tot Hem komen en hun zonden belijden.

Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. De zonden van de geredde zondaar staan het gemeenschapsleven met God de Vader in de weg.

Het belijden van zonden is bevrijdend. Niet alleen tegenover God maar ook tegenover onze naasten. Het naleven van Gods opdracht maakt werkelijk vrij.

3e les Geestelijke groei.

De derde les staan we stil bij het onderwerp: "Bijbellezen en Bijbelstudie"

We spreken o.a. over de Waarheid die ons vrijmaakt.
'Jezus dan zeide tot de Joden die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen,En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.'
 
Gods liefde geopenbaard in het schenken van Zijn Zoon en hoe de liefde de vrees buitendrijft.
 
'Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde, 1 Joh. 4:18.'
 
We bespreken het ontstaan van de verschillende Bijbelvertalingen met hun afkomst. 
Denk aan Antiochië met de Textus Receptus en de Statenvertaling met daarnaast Alexandrië met de Codex Sinatiticus, de Codex Vaticanus, Westcot en Hort, met oa. de NBG, en de Bijbel in gewone taal.
 
Het belang van het lezen, bestuderen, geloven, gehoorzamen, delen en koesteren van de Bijbel.

4e les Geestelijke groei.

De vierde les is een "handreiking voor stille tijd."

Juist in de stille omgang met de Heere leren wij Zijn stem te verstaan. 

Daar wij wij in de stilte ons hart voor God openleggen, Hem aanroepen en Hem verheerlijken met lof en dank, genieten wij Zijn gemeenschap.

Hoe inniger onze wandel met God is, hoe meer wij Zijn wil leren verstaan en ontdekken wat het is om te zondigen tegen Zijn liefde.

'Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden, Matth. 6:6.'

5e les Geestelijke groei.

In deze vijfde les staan we stil bij de positie van de gelovige in Christus.

Aan de hand van o.a Romeinen 5, Efeze 1 en Johannes 15 zien we de rijkdom van de gelovige die geborgen is in Christus.

Voor God zijn alle mensen buiten Christus, goddeloze vijandige zondaren, zo als we lezen in Rom 5.  

Toch is Christus juist gestorven voor die zondaren, opdat zij door het geloof de rechtvaardigheid van Christus zouden ontvangen. 

Uitverkoren in Christus, om te wandelen in Christus en God te verheerlijken in een vruchtdragend leven. 

En dat alles niet uit en door onze werken maar door Gods werk in en door ons.

 

Bent u geborgen in Christus? Is Hij uw leven? Dan bent u het zout der aarde (Matth. 5:13), het licht der wereld (Matth. 5:14), een kind van God (Joh. 1:12), een rank van de ware wijnstok (Joh. 5:1), een vriend van Christus (Joh. 15:15), een dienaar van de gerechtigheid (Rom. 6:18), een mede-erfgenaam van Christus (Rom. 8:17), een lid van het Lichaam van Christus (1 Kor. 12:27), verzoend met God Die u de bediening der verzoening gegeven heeft (2 Kor. 5:18,19). U bent een heilige (Ef. 1:1, 1 Kor. 1:2, Fil. 1:1, Kol. 1:2), een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen (Ef. 2:10), een huisgenoot van God (Ef. 2:19). U bent door God uitverkoren, heilig en bemind (Kol. 3:12), u hebt deel aan een hemelse roeping (Heb. 3:1). U bent een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8), omdat u uit God geboren bent heeft het kwaad, de duivel, geen vat op u. (1 Joh. 5:18). In Christus bent u rechtvaardig voor God (Rom. 5:1). Door dat u met Christus gestorven bent, heerst de zonde niet meer over uw leven (Rom. 6:1-6), wordt u niet meer veroordeeld (Rom. 8:1), heeft u de gezindheid van Christus (1 Kor. 2:16), bent u gekocht, betaald en niet meer van uzelf maar van God ( 1 Kor. 6:19,20). In Christus bent u rechtvaardig gemaakt (2 Kor. 5:21), gezegend met geestelijke zegeningen (Ef. 1:3), levend gemaakt met Christus, opgewekt en gezeten in de hemel (Ef. 2:5,6). Nu kunt u in Christus met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen (Ef. 3:12). Er is geen schuld, al uw zonden zijn vergeven (Kol. 1:14), u bent geestelijk besneden (Kol. 2:11) en hebt de volheid in Christus verkregen (Kol. 2:10). Christus Zelf schaamt Zich niet u een broeder (zuster) te noemen (Hebr. 4:16). 

6e les Geestelijke groei.

In deze les behandelen we wat discipelschap inhoud.

Wat is de verhouding tussen de Kurios (Meester) en doulos (slaaf)?

Is discipelschap los verkrijgbaar of is dit onlosmakelijk gekoppeld aan het geloof?

 
'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u  rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig  van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht, Matth. 10:28-30.'
 

We ontdekken de diepere betekenis achter het juk en het volgen van de Rabbi

 

'Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden  in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.'

7e Les Geestelijke Groei.

In deze les bespreken we het getuigen zijn in je omgeving.

 
De Heere Jezus zegt dat Zijn volgelingen het zout der aarde en het licht in de wereld zijn.
 
'Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken, Matth. 5:13-16.'
 
In deze les, bespreken we o.a. de eigenschappen van het zout en het licht, het opvoeden van de kinderen en de noodzaak van de prediking van het Evangelie.
 
Door het werk van de Heilige Geest in de harten van allen die Jezus volgen zullen zij Zijn getuige zijn.

8e Les Geestelijke Groei.

In deze les "gemeenschap met gelovigen" staan we stil bij de eerste gemeente na de uitstoring van de Heilige Geest op Pinksteren.

Aan de hand van de laatste verzen van Handelingen 2 staan we stil bij oa. de leer der apostelen en de vruchten die volgden op het gemeeschappelijke leven.

'En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen.
En zij verkochten hungoederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.
En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten,
En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden, Hand. 2:42-47.'

9e Les Geestelijke Groei

 

In deze les "Wat is heiligmaking?" staan we stil bij de Bijbelse visie op heiligmaking.

De zaligheid is alleen door het geloof.

Door het geloof wordt de zondaar de gerechtigheid van Christus toegerekend. 

‘Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig, 1 Petr. 1:14-16.’

De Bijbel roept de gelovigen op om heilig te worden in heel de levenswandel. 

Ontdek in deze studie wat God ons verteld over Zijn visie op een heilig leven.

 

Heiligmaking is worden zoals God wil dat wij zijn en Hebr. 12:14 leert ons dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien.

 

'Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen, Ef. 2:8-10.'
 

Niet door ons doen en laten maar door gelovig te rusten op het werk van Christus worden wij zalig, om dan de werken te werken die God voor ons bereid heeft.

Vanaf les 9 ben ik gestopt met het opnemen van de Geestelijke Groei avond lezingen.

Hieronder vindt u de overdenkingen die passen bij de lessen.

Geestelijke groei Les 10: Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

Bestand in pdf: M37 Hoe kan ik Gods wil leren kennen

 

Geestelijke groei Les 11 (Vervulling door de Heilige Geest)

Bestand in pdf: M40 Stromen van levend water

 

Geestelijke groei Les 12 Met Christus gekruisigd

Bestand in pdf: M45 Met Christus gekruisigd

 

Geestelijke groei Les 13 Met Christus opgestaan

Bestand in pdf: M49 Met Christus opgestaan

 

Geestelijke groei Les 14 Met Christus gezeten in de hemel

Beatnd in pdf: M01 Met Christus gezeten in de Hemel

 

Geestelijke groei Les 15 Geestelijke oorlogsvoering

Bestand in pdf: M05 Geestelijke oorlogsvoering

 

Geestelijke groei Les 16 Lofprijzing

Bestand in pdf: M09 Lofprijzing

 

Geestelijke groei Les 17 Hoe God een opwekking werkt

Bestand in pdf: M14 Hoe God een opwekking werkt

 

Geestelijke groei Les 18 De noodzaak van voorbede

Bestand in pdf: M22 De noodzaak van voorbede

 

Geestelijke groei Les 19 De grote opdracht: Discipelen maken

Bestand in pdf: M29 De grote opdracht: Discipelen maken

 

Geestelijke groei Les 20 Wachten op de Heere

Bestand in pdf: M35 Wachten op de Heere

 

Geestelijke groei Les 21 Zelfbeeld en identiteit

Bestand in pdf: M42 Zelfbeeld en indentiteit

 

Geestelijke groei Les 22 Huwelijk en gezin

Bestand in pdf: M44 Huwelijk en gezin

 

Geestelijke groei Les 23 Geestelijk (verder) groeien

Bestand in pdf: M48 geestelijk groeien