Een bemoediging in een ondergaande wereld

01-01-2020

'Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Gen. 18:14.'

Beste vrienden, een nieuw jaar ligt er voor ons, een jaar vol nieuwe zegeningen, een jaar vol vreugdevolle momenten maar ook een jaar waar we niet zullen ontkomen aan zorgelijke momenten, situaties waarmee wij geen raad weten. We zullen voor uitdagingen gesteld worden, er zullen verleidingen op ons pad komen, er zullen momenten zijn dat we struikelen. Sommigen van ons zullen dit komende jaar worstelen met oude patronen van zondige gewoonten, verslavingen, karakterzonden en verlangens naar zaken die we eigenlijk haten. Dit jaar zal ons net als vorige jaren confronteren met de gebrokenheid van deze wereld. Dit jaar zal de duivel niet stiller zijn als voorgaande jaren, sterker nog hij zal in deze laatste dagen alles op alles zetten om jouw, uw en mijn ziel te laten twijfelen aan het bestaan van God, aan Zijn liefde, genade en ontferming. De boze zal ons verleiden en proberen mee te zuigen in de weg die eindigt in het verderf. De satan heeft maar één doel en dat is misleiden, verwarren, chaos maken en kapot maken waarbij de dood en het verderf zijn hoogste doel is. Hij zal proberen de jonge man en vrouw die verlangt naar een levenspartner te doen twijfelen aan zichzelf, hij zal de eenzaamheid opblazen en wijsmaken dat er niets ergers is dan een leven zonder partner waarbij hij de persoonlijke eigenschappen, het uiterlijk, de afkomst, opleiding en carrière als redenen zal geven van een leven zonder partner. Hij zal dit jaar nog meer jongens en meiden, mannen en vrouwen laten twijfelen aan hun identiteit. Ze zullen ondanks het feit dat het DNA bewijst van welk geslacht ze zijn, ja ondanks het feit dat hun uiterlijk bewijst mannelijk of vrouwelijk te zijn toch gaan twijfelen vanwege de leugen en misleiding die gezaaid wordt. De liefdeloosheid van veel mensen in deze maatschappij, de invloed van de media en het digitale zogenoemde sociale leven zal hen drijven in een isolement waarbij de enige uitkomst de vlucht naar verandering lijkt te zijn. Naast deze vreselijke aantasting van Gods schepping zien we hoe de eenzaamheid en zelfmoord is toegenomen sinds de opkomst van de sociale media. Hoewel het lijkt alsof er meer vrienden zijn dan ooit tevoren, is de leegte het verdriet en de uitzichtloosheid nog nooit zo groot geweest. Satan zal huwelijken proberen te verwoesten door binnen te dringen met deze media en uit elkaar te drijven wat goed was. Hij zal in deze stressvolle maatschappij mannen en vrouwen van elkaar laten vervreemden zodat zij hun heil zullen zoeken in dat wat geen heil biedt. Nog meer huwelijken zullen op de klippen lopen, nog meer kinderen zullen de dupe worden van deze trend die niet te keren lijkt.

Maar voordat u overvallen wordt met een gevoel van moedeloosheid en uzelf afvraagt wat hier nu zo bemoedigend aan is, wil ik u wijzen op God Die alleen uitkomst geeft, Hij alleen is het rustpunt voor de ziel. Hoe duister het ook lijkt te worden, te midden van deze kolkende zee wil ik u wijzen op Jezus Die de stromen tot stilte bracht en de woeste zee deed bedaren. Hij heeft doden opgewekt, zieken genezen, stommen weer doen spreken en blinden de ogen geopend. Hij is gekomen om in deze ondergaande wereld Zichzelf te schenken opdat verloren zondaren in Hem het leven zouden vinden. Hoe heerlijk is het om Die enige Naam Die onder de hemel gegeven is tot zaligheid te mogen kennen en Hem te mogen aanwijzen als de Zaligmaker van deze wereld. Vrienden, wanhoopt niet, hoe uw situatie ook is, Jezus leeft! Hij heeft aan het kruishout van Golgotha Zichzelf als een brandoffer opgeofferd, Hij droeg de zonde en de schuld opdat wij als schuldige zondaren tot Hem de toevlucht zouden nemen. In Zijn striemen ligt onze genezing. Hij heeft gezegd: 'Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.' Laat de duivel u niet moedeloos maken, Jezus heeft gezegd: 'In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goed moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.' Jezus heeft Zijn leven afgelegd Hij heeft het uitgeroepen, 'Het is volbracht'. Hij heeft de prijs betaald, is in een graf gelegd om voor de Zijnen het graf te heiligen. Hij is opgestaan als de eersteling uit de dood opdat geen macht ons in de dood zou kunnen houden. Jezus is opgevaren naar de hemel, daar is Hij gezeten als onze Hogepriester waar Hij voor ons bidt. Geen andere Naam, geen andere Hoop, geen andere Rust is er op deze aarde te vinden dan Jezus alleen. De tijd is nog kort, daarom roep ik u en jou op om de balans op te maken. Want allen die niet tot Jezus komen, niet in Hem rusten en Hem volgen zullen verloren gaan. Zie omhoog, roep tot God en Hij zal u genadig zijn.

Abraham had de belofte van een zoon gekregen, een zoon die uit Sara geboren zou worden en tot een ontelbaar groot volk zou uitgroeien. Sara had de hoop opgegeven, ze meende dat zij te oude was, menselijkerwijs gesproken was zij een verstorvene zoals we in de Bijbel lezen. Maar hoor daar de stem van God: 'Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Gen. 18:14' Sara en Abraham hebben moed gegrepen en op Gods tijd werd hun zoon Izaäk geboren, o hoe groot is onze God, zou iets voor Hem te wonderlijk zijn? 'Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had. Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontelbaar is, Hebr. 11:11,12.'

Vrienden, wat onze toestand ook is, voor God is niets te wonderlijk. Daarom wil ik u bemoedigen om dit jaar dat voor u ligt de keuze te maken om de HEERE in alles te vertrouwen. Lees Mattheüs 6 als u onrustig bent en uw hart vol zorg is, ontdek dat de Vader u belangrijker vindt dan al die prachtige bloemen die we op het veld zien staan, Hij zorgt voor de vogels in de lucht, zou Hij dan niet veel meer voor u zorgen? Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al het andere zal u worden toegeworpen (Matth. 6:33). Als u verdrietig bent en de duivel uw situatie zo zwart doet lijken dat alle hoop op verandering lijkt te zijn vergaan, pak dan Filippenzen 4 en laat u opwekken om u ten alle tijd in de Heere te verblijden, weest in geen ding bezorgd maar bidt en dank en laat de vrede van God die al het verstand te boven gaat uw hart vervullen, zo zult u dicht bij de Heere Jezus kunnen blijven en in God de Vader uw liefdevolle Vader ontdekken.

Vrienden, in de achterliggende weken heb ik veel tijd besteed aan studie. Deze studie heeft mij nog meer als ooit tevoren bewust gemaakt van de eindstrijd waarin we terecht zijn gekomen. De strijd gaat om uw en mijn hart. De duivel heeft vele handlangers en vele manieren om ons weg te houden bij het Vaderhart van God. Ik geloof dat er hoop is voor eenieder die dit leest. Ja alle mensen zijn zondaren, allen hebben wij de dood en de hel verdiend en de verschrikkelijke werkelijkheid is dat velen het verderf verkiezen boven het leven, de één denkt dat hij of zij niet mag komen tot Jezus en een ander wil niet komen. Ongeloof en opstand is de reden van het verloren gaan en niet de ontfermende liefde van God. 'En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft, 1 Joh. 3:23.' 'Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God, Joh. 3:18. Zijn wij gehoorzaam aan het gebod van God? Zijn wij gekomen tot God, hebben wij onszelf voor Hem neergelegd in het besef dat wij de dood schuldig zijn maar dat Christus gekomen is opdat zondaren het leven zouden vinden? Als wij komen tot Hem dan zal Hij ons niet wegzenden, Hij is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken (1 Joh. 3:8).

Vrienden ik wil u bemoedigen om niet te zien op de omstandigheden, niet op dat wat de media ons voorschotelt of het nu gaat over stikstof, de opwarming van de aarde, de genderneutraliteit of de oorlogen, de aardbevingen, de hongersnoden en de vluchtelingenstromen. Besef dat de duivel de media gebruikt om onrust, leugen en bedrog te zaaien. Zie omhoog en besef dat voor de HEERE niets te wonderlijk is. Verblijdt u in de Heere, houd vast aan de eenvoud van het geïnspireerde Woord van God, de Bijbel. De Heilige Geest wil ons van Genesis tot Openbaring de Weg tot Zaligheid openbaren. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Laat die Bijbel u niet ontnomen worden en laat dat wat daarin geschreven staat u bemoedigen, vermanen en vertroosten. Wat God als zonde omschrijft is zonde al verdraait de duivel dit met zijn handlangers tot het verderf (2 Petr. 3:16). Zie omhoog, koester Gods Woord, zie het Lam en laat Zijn vrede uw harten vervullen.

Vrienden pas toch op voor alles wat op uw pad komt, toets het eenvoudig aan het Woord van God, laat u niet meevoeren met allerlei nieuwe ideeën. Nieuwe manieren van Bijbellezen, andere manieren van bidden en zingen of een andere kijk op wat zonde is. Het is alles uit de koker van de machten der duisternis. In de studie die ik dit komende jaar hoop te delen zult u ontdekken dat de machten die eens de brandstapels deden roken om de protestanten en zogenaamde ketters te verbranden nog springlevend zijn, de strijd is nog dezelfde, het Woord van God de Bijbel mag niet gekend en gevolgd worden want dit staat de "nieuwe wereld" in de weg. Wie weet hoelang we de vrijheid nog hebben om de Bijbel van Genesis tot Openbaring als Gods Heilige Woord in het openbaar uit te dragen, samen te komen in de Naam van Jezus en te zeggen dat er geen andere Naam onder de hemel is waardoor de mensen moeten zalig worden. Ik hoop zolang als ik leef te zeggen dat alleen zij die geloven in de Heere Jezus Christus zalig zullen worden en zijn. Er is geen andere God en geen andere Weg ten leven, niemand komt onwetend buiten de kennis aan Christus in de hemel! Dat leest u in de Bijbel en daarom richt de duivel zijn pijlen op dat Woord. Hebt goede moed, nog een kleine tijd en Jezus zal komen, Hij heeft overwonnen! Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Nee niets, kom, verblijdt u dan en zeg het voort; Jezus leeft! Amen.

Wilco Vos Veenendaal 24-12-2019