Een besmettelijke leugen - Deel 2

02-09-2021

Op de lezing "Een besmettelijke leugen" zijn veel reacties en vragen gekomen. Wat mooi dat we samen kunnen graven in de geschiedenis om zaken die voor de meesten verborgen lijken, te ontdekken en aan de hand van deze bevindingen keuzes te maken. De waarheid maakt vrij.

Salomo heeft geschreven dat er niets nieuws onder de zon is.

Prediker 1: 9-10

'Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.'

Een bekend filosoof zei:

'Een volk dat zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen'

De strijd tussen hen die leren dat een ziekte besmettelijk is en hen die beweren dat het niet zo is, is niet nieuw.

Of we nu spreken over de gele koorts, cholera, pest of typhus, het zijn onderwerpen geweest van strijd rondom besmettelijkheid al dan niet.

De vraag die zich voordoet is: Moet een christen zich wel bezighouden met deze zaken als gezondheid en de strijd rondom besmetting? De wedervraag kan zijn: Wat is de reden van deze terughoudendheid? Is het niet geoorloofd om zaken te toetsen en jezelf te beschermen tegen invloeden die niet goed zijn? Is het niet de opdracht om alle zaken te beproeven en het goede te behouden? (1 Thess. 5:21)

We moeten goed voor ogen houden dat de wereld in het boze ligt (1 Joh. 5:9). Er is een scheiding tussen hen die God dienen, Hem liefhebben en volgen en hen die dat niet doen. Zij die God dienen moeten waakzaam zijn en de goede strijd strijden. Aangezien de meeste mensen op de brede weg wandelen die eindigt in het verderf, moeten zij die op de smalle weg wandelen waakzaam zijn niet te vallen in de strikken die gelegd worden.

Nu we over een onderwerp als gezondheid nadenken moeten we goed beseffen dat het geen neutraal gebied is. Het is niet zwart of wit. Het is niet zo dat zij die met de Bijbel leven in het ene kamp zitten en zij die zonder de Bijbel leven in het andere kamp. Nee, er zijn oprechte gelovigen die het goede voor de mens zoeken en zich begeven binnen de reguliere geneeskunde, maar ook binnen de zogenoemde alternatieve geneeskunde, zonder oog te hebben voor de zaken die we bespreken.

Binnen beide kampen, als we het zo mogen noemen, zijn gevaren. Het is niet goed tegenover kwaad.
Het is niet zo dat de alternatieve geneeswijze alleen uit "kwakzalvers" bestaat en dat de reguliere geneeskunde de enige waarheid is. We moeten onderzoeken welke God er gediend wordt, het geld, een Oosterse god, een filosofie, de mens of de Allerhoogste God?

Ik ben een rentmeester en verzorger van mijn lichaam, wat een tempel is van de Allerhoogste God. Ik heb te weten wat ik eet, wat ik drink, maar ook wat ik wel en niet toelaat in en aan mijn lichaam.

Kortom, we mogen ons niet afzijdig houden van deze materie omdat het een moeilijk gebied is waar veel verwarring heerst. In beide kampen bewegen zich artsen, psychologen, filosofen, antroposofen en wetenschappers die niets met God te maken willen hebben. Wij moeten onderzoeken, beproeven en een keuze maken die past binnen een wandel met God.

Pest en de Bijbel, besmettelijk?

De verklaarder Rasji de bekende Rabbijn uit de Middeleeuwen die eigenlijk Sjlomo Jitschaki heette, sprak zowel bij de pest als bij melaatsheid niet over besmettelijkheid.

Laten we een willekeurige tekst nemen:

'De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten; Dat gij op den middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donkere, en uw wegen niet zult voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.' Deuteronomium 28:27-29

De HEERE zal u slaan, we zien daar een direct ingrijpen van God. Maar staat er iets over besmettelijkheid van spenen, schurft, krauwsel of blindheid? Denk ook eens na over het volgende.

'Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israël.' Numeri 21:6

Slangenbeten kunnen dodelijk zijn maar een getroffene is niet besmettelijk, waarom moeten we er dan per definitie van uitgaan dat de pest of melaatsheid dat wel is?

Het interessante is dat Matthew Henry, 1662 - 1714, in het geval van het beginstadia van melaatsheid in Leviticus 13:13 wel spreekt over besmettingsgevaar. Hij beroept zich op de geleerde Dr. Mead.

Wie is Mead?

Het is de moeite waard om deze man te bestuderen. Hij, Richard Mead, zoon van een bekend theoloog Matthew Mead, leefde van 1673 tot 1754. Hij was lid van de invloedrijke Royal Society, maar ook van het College van Artsen en een Vrijmetselaar.

Voor velen zullen namen als de Royal Society en de vrijmetselaars onbekend zijn, wanneer we echter weten dat deze genootschappen vol alchemisten en occultisten, de wereld willen hervormen naar hun orde, de nieuwe wereld orde, waarbij niet de God van Abraham, Isaac en Jacob wordt aanbeden maar Lucifer als god, dan geeft dat te denken.[1]

Richard Mead, bekend en bevriend met het koningshuis en invloedrijke mannen als Isaac Newton genoot groot aanzien.

Als arts bestudeerde en omschreef hij ziekten. De door de bijbel omschreven 'van de duivel bezeten personen' verklaarde hij als 'mensen die gebukt gaan onder hardnekkige echte natuurlijke ziekten'. Hij zag de duivel meer als een allegorie.

Deze Mead omschreef scheurbuik als een besmettelijke ziekte, waarvan wij ondertussen weten dat het niet besmettelijk is maar te wijten is aan een gebrek aan vitamine C. Zo omschreef hij vele andere ziekten als besmettelijk.[2]

In 1720 schreef hij in opdracht van Zijne Majesteit van Engeland een advies om de pest tegen te gaan. Vanwege de levendige handel over zee, zou de pest het land kunnen verwoesten.[3]

Wanneer we de geschiedenis onderzoeken, dan ontdekken we dat er niets nieuws onder de zon is, van eenzame opsluiting tot quarantaine kampen, van voorstanders tot tegenstanders, het is al geschied.

Op de website van de Oxford Academy vinden we een interessante studie over de al eeuwenlange strijd rond besmetting.[4]

Of we nu spreken over de gele koorts, cholera, pest of typhus er is uitvoerige studie gedaan over de besmettelijkheid. De strijd is vaak hoog opgelopen. Zij die de besmettingstheorie aanhingen waren naast artsen ook de machthebbers en degene die het volk de voorschriften en restricties oplegden. Van kampen, tot aangegeven grenzen en benodigde certificaten om te mogen reizen tot dreigementen van doodstraf bij overtreding van de opgelegde regels, het werd allemaal ingezet. Daartegenover stonden vele artsen en vrijheidsstrijders die niet geloofden in de besmettingstheorie. Vele onderzoeken hebben er plaatsgevonden en velen moesten concluderen dat er van besmetting geen sprake was.

Dat de strijd soms heftig opliep en degenen die de heersende opinie onderzochten en een andere opvatting hadden dan de machthebbers, vervolgd werden, blijkt uit het volgende stukje rond Charles Maclean.

"Maclean werd niet moe het besmettingsgevaar terug te voeren op de politieke manoeuvre van de paus om het Concilie van Trente in 1547 over te dragen, mogelijk gemaakt door de ad hoc besmettelijke theorieën van zijn dienaar Fracastorius, overigens gepubliceerd in 1546. Dit was ook een mooie aanleiding om anti-katholieke en antireligieuze emoties te mobiliseren. Een beroep doend op de 'oneerbiedigheid van de tijd voor louter gezag', Maclean donderde tegen het 'monopolie' van het College van Artsen. Dezelfde geest werd aangewakkerd door herinneringen aan het neerschieten van drie anticontagionisten in Thorea in 1815, dezelfde gewelddadige daad in Noja in Apulië in 1815, de verbranding van het anticontagionistische boek van Dr. Armesto in Spanje in 1800, en het ophangen van een anticontagionistische arts en kleermaker in Brandenburg in 1707. Voor Maclean was het ergste aspect van de quarantaines dat ze "motoren van despotisme" (regeringsvorm met absolute macht) waren."[5]

Sinds de eerste helft van 1800 lijkt de hele medische wetenschap inclusief alle Universiteiten enkel nog oog te hebben voor de theorieën van Robert Koch en Louis Pasteur. Maar, op de achtergrond zijn er nog vele artsen die een andere opinie hebben. Helaas staan zij onder grote druk en worden zij net als vroeger in het hokje van de opstandige denkers geplaatst en mogen vaak hun beroep niet meer uitvoeren.

Vandaag is de heersende opinie dat virussen door de lucht vliegen en ziekten van mens tot mens overbrengen.

Vandaag denken velen dat we moeten vechten tegen virussen en bacteriën.Wij hebben in een vorige lezing uitgelegd dat een virus niet iets besmettelijks is, dat door de lucht vliegt. Dat wat voor een virus wordt aangezien is in werkelijkheid een in- en door het lichaam aangemaakte afscheiding van gifstoffen. Met andere woorden; het lichaam dat vergiftigd wordt door invloeden van buitenaf, denk aan o.a. voedsel, water en gifstoffen, reinigt zichzelf. De afscheiding tijdens dat reinigingsproces is ten onrechte aangezien als de veroorzaker van ziekte. Snot is niet de veroorzaker van ziekte maar het afscheidingsproduct dat vrijkomt door de reiniging van binnenuit.

De splinter

Laten we eens het voorbeeld van de splinter nemen. Er is een splinter in de vinger binnengedrongen, het lichaam reageert na een paar dagen met etter.
Is etter de ziekte? Nee, het is het gevecht tegen de splinter. Stel dat de arts antibiotica voor schrijft en de etter verdwijnt. De splinter irriteert, de etter komt terug, opnieuw antibiotica en zo wordt de splinter een chronische ziekte.... Splinteritus

Bijvoorbeeld: roken brengt als het ware allemaal splintertjes in de longen.
Op een gegeven moment reageert het lichaam op deze splintertjes door het aanmaken van slijm, denk aan bronchitis of longontsteking. De longen houden grote schoonmaak en proberen met het slijm de splintertjes, door middel van hoesten, te verwijderen.
Een gemiddelde arts schrijft antibiotica voor, waarop de zogenaamde ontsteking verdwijnt.
Echter, het probleem is niet opgelost, de splintertjes zijn immers niet weg, het levensreddende slijm is verdwenen door de antibiotica. Het lichaam zal in dit geval zelfs kunnen reageren met tumoren rondom de splintertjes en dan ontstaat er de gevreesde longkanker.

Wanneer we ontdekken dat bacteriën van levensbelang zijn en dat we zonder niet kunnen leven, is het goed om eens na te denken over het gebruik van antibiotica. Helaas is de schade van het gebruik niet iets dat bij velen bekend is. Sommigen denken dat antibiotica het leven heeft gered, waarom? Omdat ons dat is wijsgemaakt. De hoge koorts week op het moment dat we antibiotica gebruikten, de etter verdween, het hoesten stopte, het slijm verdween. Dat klopt maar wanneer we beseffen dat etter, slijm en koorts niet het probleem zijn maar het gevecht van het lichaam tégen het probleem dan zouden we verschrikt moeten concluderen dat de antibiotica iets levensbelangrijks heeft stilgelegd.

Ondertussen na jaren van antibiotica gebruik, zijn er grote zorgen over de vele mensen die antibioticaresistent zijn geworden. Wanneer deze mensen een ontsteking krijgen dan blijkt 'geen enkele antibiotica meer te werken'. Met andere woorden, er is een schade in het lichaam ontstaan door de antibiotica die de helende processen heeft stilgelegd. Het gevecht van het lichaam tegen de gifstoffen in de antibiotica kan fataal worden.

Koorts is niet het probleem, in tegendeel, koorts is de reactie van het lichaam in het gevecht tegen gifstoffen. Met andere woorden, koorts is van levensbelang. De ouden wisten dit en er is zelfs heel vroeger eens gezegd: "Geef mij een middel dat koorts opwekt en we overwinnen iedere ziekte." [6],[7] Dus onderdruk geen koorts, maar laat de koorts de ziekte opruimen!

Denk in deze context eens na over koorts en ontstekingsremmers, zoals Paracetamol en Brufen.

Kinderziekten

Als virussen niet door de lucht vliegen en kinderen elkaar niet besmetten, hoe kan het dat dan bijvoorbeeld de mazelen onder meerdere kinderen tegelijk voorkomt?

Wanneer we naar een gezin kijken dan zien we dat vaak meerdere personen tegelijk ziek worden, we moeten dan bedenken dat zij ook veelal hetzelfde eten, drinken, dezelfde lucht inademen en ook vaak dezelfde omstandigheden hebben die stress veroorzaken. Het lichaam dat de één aanzet tot ontgiften, motiveert als het ware onzichtbaar ook de ander om te ontgiften. Er zijn processen die wij mensen met het blote oog niet kunnen waarnemen denk bij voorbeeld ook aan de winterslaap, de beren komen op verschillende plaatsen tegelijk uit hun hol, is dat besmettelijk?[8]

Zo ook met kinderziekten, het komt vaak na het wisselen van een seizoen, waardoor het lichaam wordt aangezet tot een grote schoonmaakactie. De helft van de klas was toe aan de ziekte, de ander heeft het al gehad en weer een ander is later aan de beurt.

Een bekend arts en onderzoeker, Dr. Stefan Lanka die beweerde dat er geen mazelenvirus bestaat is daarin in een recente uitspraak door de rechters van het Duitse Federale Hooggerechtshof bevestigd.[9] Bovendien is er geen enkele wetenschappelijke studie ter wereld die het bestaan ​​van het virus in enige wetenschappelijke literatuur zou kunnen bewijzen. De vele plaatjes in de studieboeken en of kranten zijn niet wat ze vertellen te zijn.[10]

Er wordt vaak beweerd dat na de invoer van de vaccinatie de ziekte onder controle kwam. Voor de prik waren er meer zieken dan na de prik. In werkelijkheid werden de prikken pas gegeven op het moment dat de ziekte golf al haast voorbij was.

We willen in deze context niet uitgebreid stil staan bij vaccinatie en vaccinatieschade. Dit zou een studie op zichzelf zijn. Wel is het een feit dat de vaccinatie geen positieve effecten heeft op het lichaam. Sterker nog, het lichaam wordt vergiftigd met dierlijk weefsel denk aan nieren van een zieke aap en menselijke embryonaal weefsel, de hulpstoffen die nodig zijn om het lichaam te laten reageren zijn schadelijk, denk aan het aluminium. Het lichaam wordt door de prik aangezet tot een gevecht tegen de gifstoffen, helaas ontstaat hierdoor een zogenaamde auto-immuun reactie, dit zijn de zo genoemde auto-immuun ziektes. Aluminium is trouwens een niet van nature voorkomende stof, waar het lichaam geen raad mee weet. Het lichaam is vanwege deze vergiftiging, voortdurend in gevecht tegen allerlei vijanden. Vele allergieën, moeheid, overprikkeling zijn vaak het gevolg.
Een goed voorbeeld is de pinda. Het lichaam van de geprikte persoon, ziet de pinda als indringer en begint een gevecht op leven en dood.
Er is een sterke relatie tussen de verschillende vaccinaties en bijvoorbeeld autisme, maar ook polio en kanker.[11],[12]

Elektriciteit en gezondheid

Ik sprak in mijn lezing 'een besmettelijke leugen' over de relatie tussen elektrische apparaten, hoogspanning, en zendmasten tot de gezondheid, omdat het lichaam gevoelig is voor elektrische frequenties.

Als we beseffen dat alles in de natuur met frequenties te maken heeft, dan is het duidelijk dat we deze processen ook kunnen verstoren. Iedereen begrijpt dat als een persoon in een magnetron zou kruipen hij daar niet gezonder van zou worden (Weet je trouwens dat als je een gloeilamp in de magnetron legt en de magnetron aanzet, de lamp gaat branden?) We moeten dus bewust omgaan met apparatuur zonder angstig te zijn.

Persoonlijk ben ik van mening dat hoewel er frequenties zijn we niet kunnen stellen dat we met frequentie apparatuur een specifiek deel van ons lichaam of orgaan kunnen genezen, zoals beweerd wordt bij de Bio-resonantie.

Positief denken

Ik sprak over positief denken, ik ben mijzelf bewust van een steeds sterker wordend geluid dat positief denken de oplossing is van alle wereldproblemen. Nee, ik doel niet op een positief denken waarbij de mens als het ware zichzelf tot god wordt.

Tegelijk is het van levensbelang dat we moeten beseffen dat ons denken van grote invloed is op onze gezondheid en onze omgeving. Angst, bezorgdheid en stress zijn negatief. De Bijbel leert ons om onbezorgd te zijn, God de Vader wil voor ons zorgen. (Matth. 6) De Bijbel roept ons op om ons in God te verblijden, te bedenken wat eerlijk en waar is en wat liefelijk is. (Filip 4.) Kortom het leven met God kan niet anders dan een opgewekt leven zijn, we zien omhoog en weten dat God regeert, nog even en alle leugenmond zal voor altijd gestopt worden, o wat een dag zal dat zijn! Er is hoop want God regeert, ieder mens die zichzelf tot God keert, zijn of haar zonden beleid en gelooft dat Gods Woord de Waarheid is, gelooft dat Jezus Christus kwam om zondaren zalig te maken en vertrouwt dat op grond van dat wat Christus deed, zijn of haar zonden vergeven zijn, die mag weten een kind van God te zijn. Is er iets positievers te melden dan deze blijde boodschap?

Immuunsysteem

De Bijbel leert ons ook dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. (Rom. 12:2) Blijkbaar worden gedachten gemakkelijk verontreinigd en verkeerd beïnvloed. Ik werd gewezen op het feit dat het spreken over een immuunsysteem eigenlijk niet goed is. We zouden moeten spreken over een gezond of ongezond lichaam. Het lichaam is namelijk niet immuun voor gif. Denk bijvoorbeeld aan alcohol. Iemand die gewend is, dagelijks een glas wijn te drinken, zal daar niets van merken. Het lichaam is als het ware gewend om de hoeveelheid alcohol uit het lichaam te werken. Wanneer deze persoon na een aantal weken niets gedronken te hebben, opnieuw een glas wijn drinkt dan zal hij merken dat het wel invloed uitoefent. Het lichaam is dus blijkbaar niet immuun geworden voor de alcohol.

We kunnen onszelf niet immuun maken tegen gifstoffen maar moeten gifstoffen zoveel als mogelijk bij ons weghouden. Ons denken moet als het ware vernieuwd worden. Denk aan de goudvis in de vieze kom. De vis hoeft niet gevaccineerd (vergiftigd) te worden in een vieze kom. Maar de vieze kom moet verschoond worden.[13]

Trouwens in deze context goed om op te merken dat zij die in de geschiedenis als anticontagionisten (zij die niet geloofden in de besmettingsleer) werden bestempeld. Ervoor zorgden dat de straten en de steden schoon werden gemaakt. Zij beseften dat de omgevingsvervuiling de oorzaak van ziekten waren. Dus niet onze buurman of buurvrouw is vies en een bron van besmetting, maar de goot vol vuilnis, rottende dieren, landbouwgif, gifstoffen in de lucht of poep.

Conclusie

De Bijbel is geen handboek waarin staat hoe we om moeten gaan met abortus, specifieke ziekten als de zogenoemde kinderziekten, vaccinatie, antibiotica en zaken als operaties, orgaantransplantaties of levensbekortende euthanasie. Tegelijk zal het leven met God en het dagelijks bezig zijn met Zijn Woord in onderzoek en gebed ons keuzes laten maken die anders zijn dan de keuzes van de meesten. Waarom? Omdat een levende relatie met God ons een diep besef geeft van Zijn heiligheid, rechtvaardigheid en goede wetten. We beseffen dat ieder gelovige in de Heere Jezus Christus het eigendom is van God de Vader. Onze lichamen zijn tempels van de Allerhoogste. Dit besef maakt ons voorzichtig in de keuzes die we maken. Zijn voorschriften rondom rein en onrein vlees, geven ons inzicht in wat goed en niet goed voor ons is. De wetten rondom hygiëne geven ons inzicht in hoe belangrijk het is dat we onszelf en onze omgeving schoonhouden. God gaf de mens het leven en dat mogen wij niet verkorten of aanpassen naar onze inzichten. Wanneer we leven in relatie met God, dan staat Hij op de eerste plaats, dan willen we Hem dienen en verlangen we ook om bij Hem te zijn. Onze keuzes zullen we afstemmen op Zijn wil en wanneer we ergens geen duidelijkheid inhebben zullen we voorzichtig zijn en zaken moeten onderzoeken. Vergiftigen moeten we tegengaan door bewust te eten, te drinken, te bewegen en denkend te handelen. Wanneer ziekte ons pad doorkruist dan beseffen we vanaf nu dat ons lichaam vergiftigd is en zichzelf wil reinigen, hoe mooi heeft God dat gemaakt, dit mogen we niet onderbreken. Bij onderbreken van het reinigen, zal het lichaam een andere uitweg zoeken waardoor ernstigere ziekten en "chronische" aandoeningen kunnen ontstaan.

Een virus vliegt niet door de lucht, de leer rond besmettelijkheid is gekleurd en heeft een geschiedenis van politiek, macht en geld. De bestrijding van deze door mensen gecreëerd vijand heeft al vele slachtoffers gemaakt. Wat mij betreft, zijn we opnieuw op een punt in de geschiedenis gekomen waar we moeten bezinnen en onszelf de vraag moeten stellen waar we staan. De verdere uitrol van een onderdrukkend machtssysteem is duidelijk zichtbaar. Mogen wij onze vrijheden, lichamen, en gezondheid, ja onze toekomst offeren op het altaar van hen die een hoger doel dienen? Deze vraag moet eenieder persoonlijk stellen waarbij we de Bijbel als uitgangspunt nemen en God om raad vragen. Wanneer we in heel de wereld de Bijbel als de meeste respectvolle basis van denken en handelen zouden nemen, dan zou de wereld er anders uitzien. Wat mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. Hem komt toe alle lof en eer, ja ook mijn geest, ziel en lichaam.

Wilco Vos 03-09-2021