Hoe denkt u over homo's ?

10-01-2019

"Hoe denkt u over homo's?" Een vraag die mij nog wel eens gesteld wordt als ik op straat in gesprek ben met jonge mensen. Een vraag die vandaag de dag heel actueel is en niet alleen op straat gesteld wordt maar ook op verjaardagen, in gemeentelijke samenkomsten en kerkelijke vergaderingen.

Deze vraag vereist een serieus antwoord. We leven in een maatschappij met normen die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De waarden en normen van 100 jaar geleden zijn vandaag niet meer aan de orde. De machtige invloed van de media, televisie, muziek en filmindustrie heeft de moraal bepaald. Waar men vroeger van zou terugschrikken, is vandaag normaal. Het taalgebruik, de interesse en de onderwerpen van gesprek onder jongelui laten ons zien hoe de maatschappij zich ontwikkelt. In gesprek op straat deinzen jongelui niet terug om openlijk te spreken over de immorele games, de films en de websites waar zij hun vermaak in zoeken. Ook deinzen ze er niet voor terug om ongevraagd de vuile plaatjes op hun telefoon onder de aandacht te brengen. Over hun seksuele verlangens en praktijken doen ze niet geheimzinnig. Het is ook niet vreemd als we alles plaatsen binnen het kader van opvoeding die men vandaag ontvangt via de vele moderne kanalen.

In een eerlijk gesprek worden zij geconfronteerd met hun vreemde beeld dat zij ondertussen hebben als het gaat over personen van het andere geslacht, jongens krijgen door de media het beeld dat iedere leuke meid met hen het bed wil delen en de meiden die hiervoor gevoelig zijn moeten wel voldoen aan de heersende moraal. Een meisje wordt gezien als een lustobject. Zouden wij ons niet moeten schamen als we de resultaten zien van de heersende moraal?

Maar anno 2019 is het helemaal niet vreemd als er ook openlijk gesproken wordt over liefde tussen meiden en meiden en jongens en jongens. Je moet wel heel ouderwets zijn als je hierover nog je wenkbrauwen optrekt. De media hebben ons immers vertelt dat lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBTérs) zich niet hoeven te schamen en niet gediscrimineerd mogen worden maar juist op een positieve manier in de schijnwerpers moeten worden gezet. Is het vreemd dat jongens en meisjes zich beginnen af te vragen of ze wel in het juiste lichaam zitten? Mannen kunnen eindelijk open en bloot uitkomen voor hun voorkeur tot andere mannen. Het is vandaag hip om "uit de kast" te komen en openlijk uit te komen voor dat, waar in Europa ooit de doodstraf op stond.

Terwijl de seksuele immoraliteit nog nooit zo groot geweest is, de pornografische verslaafden niet te tellen zijn en de regenboogvlaggen ons land kleur geven, mag de vraag wel gesteld worden hoe God naar dit alles kijkt? Zou een liefdevolle, genadige God moeite hebben met de ontwikkelingen van vandaag?

Een christelijk antwoord op de vraag kan niet gegeven worden zonder terug te gaan naar de bron. God is werkelijk een God van liefde zoals 1 Johannes 4 dat zegt. God is genadig en barmhartig maar tegelijk ook rechtvaardig en heel helder over wat in Zijn ogen zonde is. De Bijbel moet voor iedere christen het uitgangspunt van denken zijn. Iedere christen zou een Bijbelgetrouw fundamentalist moeten zijn. Helaas is het de heersende opinie dat iedere fundamentalist, ook de Bijbelse, gevaarlijk is. Waarom? Omdat de persoon, die de Bijbel als fundament heeft, de heersende moraal wel moet afkeuren. Hoewel dit waar is, betekent het niet dat een Bijbelgetrouw christen, met een hard en genadeloos oordeel kijkt naar homo's, ondanks dat dat helaas wel door de media geschetst wordt. Voor mij als Evangelist zijn alle mensen gelijk, ik weet dat iedereen welkom is bij God, Hij gaf Zijn Zoon om te herstellen wat door ons verwoest is. Christus Jezus de Zoon van God is naar deze wereld gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Iedere zondaar is welkom bij God, iedere zondaar wordt opgeroepen te komen tot Jezus, zich tot God te bekeren, zijn of haar zonden te belijden en uit genade vergeving, verlossing, bevrijding en eeuwig leven te ontvangen.

Maar wat is dan zonde? De Bijbel leert ons dat zonde, doel missen is. Iedere zonde mist dus het doel. Als wij bijvoorbeeld eten weggooien dan zeggen wij, "dat is zonde" want het mist haar doel. Zo heeft God, de Schepper van hemel en aarde, man en vrouw geschapen om samen met elkaar het leven te delen. Hoewel niet één man of vrouw verplicht is zich te verbinden aan een levenspartner heeft God nergens bevolen of toegestaan dat een man een man zou nemen als partner of een vrouw een vrouw. Als een man ervoor kiest om dat wel te doen, dan mist hij zijn doel. Natuurlijk is er veel meer te zeggen over de betekenis van zonden. We zouden kunnen zeggen dat alles wat ingaat tegen de Bijbel zonde is. Als wij ons niet onderwerpen aan de Bijbel, dan onderwerpen wij ons niet aan God en zijn we dus zondaren. De ernstige boodschap die de Bijbel ons leert is dat alle mensen zondaren zijn, of we nu ongetrouwd, getrouwd, homo, lesbi, transseksueel, een dief, een moordenaar of nette oppassende jongen of meisje zijn. We hebben ons doel gemist door niet helemaal voor God te leven en Hem te eren boven alles.

Eigenlijk is het zo eenvoudig en toch worstelt de kerk met de vraag welk standpunt zij in moet nemen rond de LHBT'ers. Waarom? Omdat wij als mensen niet scheef aangekeken willen worden. Helaas is de liefde tot onszelf vaak groter dan onze liefde tot God. Onder de druk van de maatschappelijke moraal en ophef vanuit de media zullen veel kerken roepen dat zij een veilige kerk willen zijn die wel om homo's geeft. Waarmee zij suggereren dat anderen dat niet doen. Ik geloof dat iedere rechtgeaarde christen de homofiele buren zal accepteren, hen zal helpen als er geholpen moet worden ondanks het niet eens te zijn met de keuze die de buurmannen hebben gemaakt. Waarom niet? Omdat het een gruwel is in de ogen van God.

De Bijbel heeft een duidelijke boodschap, zij die eerlijk de teksten onderzoeken vanuit de context kunnen er niet omheen dat de moraal van vandaag niet anders is dan een oordeel. Als Nederland zich niet bekeert dan zal het niet lang meer duren voordat het de gevolgen zal zien van de opstand tegen God.

Ik weet dat er in veel kerken geworsteld wordt met de Bijbelteksten rondom dit onderwerp en dat er helaas maar al te vaak een draai aan wordt gegeven die de boodschap van God verkracht zonder dat het wordt opgemerkt door de mensen die niet de moeite nemen zelf te onderzoeken wat God tot ons te zeggen heeft.

In Leviticus lezen we Gods gebod: 'Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel, Lev. 18:22.' Lees de teksten eromheen om te zien wat God nog meer heeft te zeggen rond seksuele immoraliteit. Vanaf de 13e tot de 18e eeuw kenden wij in Europa de wetgeving zoals we die vinden in de Bijbel: 'Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen! Lev. 20:13.' Hoewel de zonde vandaag wordt gepromoot gaat het tegen de natuur in zoals ook Paulus ons dat zegt: 'Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende, Rom. 1:26,27.' In de brief aan Korinthe lezen we: 'Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 1 Kor. 6:9,10.' De Bijbel is heel helder, wie Jezus Christus niet liefheeft, kan het Koninkrijk van God niet ingaan, of wij nu een dief zijn, een overspeler of leven in homoseksualiteit. Door Gods genade is er vergeving te vinden voor iedereen die zich bekeert en laat reinigen van alle zonden. Laten wij niet wijzen met een veroordelende vinger maar het goede voor elkaar zoeken en eerlijk uitkomen voor dat wat de Bijbel ons leert. God is liefde en de jongen of het meisje, de man of de vrouw die worstelt met zijn of haar gevoelens, moet met liefde worden omringd en weten dat zij welkom zijn bij God om door Hem gered, aanvaard, gewassen en gereinigd te worden.

De man die worstelt met overspelige gedachten, de vrouw die verlangt naar de drank, de jongen die verslaafd is aan zijn games en het meisje dat jaloers is, hebben net als de jonge man en de jonge vrouw die worstelen met hun seksuele identiteit de veranderende kracht van Christus opstanding nodig.

Laten wij bidden dat Nederlands ogen geopend worden voor de verkeerde weg die zij gaat en bidden om Gods genade over ons land. 


  Wilco Vos Veenendaal 08-01-2019