Jezus was geen vegetariër of veganist – Bijbelse voedingsadviezen

15-03-2019

Het aanbod aan eetbare artikelen, maaltijden en frisdranken is nog nooit zo groot geweest als vandaag de dag. Tegelijk zijn de ziekten, intoleranties, eetverslavingen en emoties rondom lichaam en eetgewoonten de pan uit gerezen.

Zou er een verband kunnen zijn tussen dat wat wij eten en hoe wij ons voelen?

In de achterliggende jaren heb ik al vaak vragen gekregen op het gebied van voeding. Wat is Bijbels verantwoord eten, hoe om te gaan met verslavingen, hoe te denken over rein en onrein vlees, hoe te staan tegenover veganisten en vegetariërs en hoe denkt u over de spijswetten van God?

In deze aflevering van "in gesprek" denken we na over Bijbels verantwoord eten.

Een van de laatste vragen die ik binnenkreeg was: "Zou u een keer een filmpje en een boek kunnen maken over Christelijk Verantwoord eten? Ik heb zelf een eetverslaving! Ik ben enorm in gewicht aangekomen en worstel ermee. Ik heb nare dingen meegemaakt. ......... in mijn jeugd ben ik veel gepest op school. Deze zaken hebben geleid tot een eetverslaving. Toch moet ik leren goed met eten om te gaan, want een mens kan nu eenmaal niet zonder eten en drinken!....

We denken samen na over de volgende vragen:

 • Wat is ons beeld bij voedsel?
 • Wat zit er in het ons aangeboden eten en drinken?
 • E-nummers
 • GMO / GGO
 • Glucose-fructosestroop
 • Suiker
 • Wat is voedsel eigenlijk?
 • Wat is vegetarisch of veganistisch?
 • Wat is rein en onrein?
 • Biologisch?
 • Eet je gezond!

Via de fastfoodketens, de eetgewoonten van de Heere Jezus en de impact van de intensieve veehouderij op ons en de wereld om ons heen, komen we tot onszelf en leren hoe de Bijbel, voedsel omschrijft.

Het is mijn verlangen dat er door het kijken van de video; "Jezus was geen vegetariër of veganist - Bijbelse voedingsadviezen" en de gesprekken die op gang komen, vele ogen geopend worden voor de gevaren van de consumptiemaatschappij waarin wij leven en voor de rijke zegen die God ons geeft als wij Hem eren en eten wat Hij ons aanbiedt.

Eet smakelijk en wees gezegend!

In gesprek over Bijbelse voedingsadviezen

Uw weergave naam is de naam die zichtbaar wordt voor andere deelnemers.
Uw E-mailadres is niet zichtbaar voor andere deelnemers.
Als u op een ander bericht reageert, laat dan weten op wie en wat u reageert.

Jaap Theunisse vrijdag 22--3-2019 17:47

Ha Wilco, wat betreft 1 Timótheüs 4:3, ...gebiedende van spijzen te onthouden..., om welke spijzen zou dit dan wel gaan? Hartelijke groet, Jaap 

Wilco Vos (Moderator) maandag 25-03-2019

Ha Jaap,

Bedankt voor de vraag rondom het onderwerp voeding.

Daar je vraag erg kort is moet ik vissen naar de vraag achter de vraag.

In de videoboodschap haal ik deze tekst aan, in de context van de discussie rond rein en onrein.

Ik ga er dus vanuit dat je met je vraag het volgende wil zeggen: Als de tekst van 1 Timotheüs 4:3 waar gezegd wordt ...gebiedende van spijzen te onthouden..., niet gericht is tegen hen die menen dat we ook vandaag geen onrein voedsel zouden moeten eten, om welke spijzen zou het dan wel gaan?

Met andere woorden, als Paulus niet waarschuwt tegen hen die beweren dat we vandaag de dag de voedselwetten van God rondom rein en onrein zouden moeten bestuderen (Lev. 11 en Deut. 14) en naleven? Tegen wie waarschuwt hij dan wel?

Klopt mijn conclusie?

Hartelijke groet en Gods zegen,

Wilco

Jaap Theunisse maandag 25-03-2019 17:12

Ja, klopt Wilco. Intussen begint het me meer duidelijk te worden. Ik las ergens het volgende:
"Het ware geloof wordt verkeerd in een bestrijding van het natuurlijke leven. De dwaalleer bestaat dus in een nieuw wetticisme van een ascetisch karakter. (...)
In het natuurlijke leven ligt het kwaad niet. Die God geschapen heeft. Huwelijk en spijzen zijn door God geschapen. Hoe kunnen ze dan verkeerd zijn? Daar kan toch de zonde niet in opgesloten liggen? Hoe kan scherper de schijnvroomheid terzijde worden gesteld?(...)
Of het eten wordt los van God de Gever gemaakt en spoedig maken we van de buik onze God. Daarom, de gaven van God zijn goed, maar ze moeten wel met dankzegging genomen en genoten worden.(...)
Spijzen die met dankzegging en onder gebed worden genuttigd en genoten, worden zo in het gebruik (niet door afwijzing) geheiligd. Levensheiliging is door Gods genade opgenomen zijn in het verzoenend werk van Christus. Ogen krijgen om de Gever te zien. Een mond om Hem te erkennen en in Zijn gaven te prijzen. In de gaven zien we de Gever in het hart. We krijgen Hem lief om Zijn grootste gave, Zijn eniggeboren Zoon. Met Hem worden ons alle dingen geschonken. Ons huwelijk, spijs en drank en noemt u maar op. Dat zet ons positief in dit leven, in deze door God geschapen werkelijkheid, dat doet ons God prijzen om de werken Zijner handen. Intussen zuchten we van verlangen met Gods hele schepping om de dag dat alle gevolgen van de zonde eeuwig zullen zijn uitgewist." 

Wilco Vos (Moderator) woensdag 27-03-2019 21:17

Bedankt Jaap,

Ik denk dat de woorden die jij aanhaalt verklarende woorden zijn op 1 Timotheüs 4:3. Waarbij de gelovige, met een geest van onderscheid, waarschuwt tegen de duivelse leringen, die meer aandacht schenken aan een schijnvroomheid, dan aan een leven geleid door de Geest van God. Ik denk dat we de niet mis te verstane woorden van Paulus serieus moeten nemen en moeten onderzoeken wat er nu precies bedoeld wordt. Alles wat het eenvoudige geloven in de Heere Jezus Christus in de weg kan staan moet vermeden worden. Het huwelijk en de spijzen zijn inderdaad door God geschapen en zijn ons gegeven om te genieten

We moeten ons bij het onderwijs van de Bijbel altijd verplaatsen naar de context van die tijd, aan wie werd de brief geschreven, wat speelde er toen enz. Timotheüs begreep gelijk dat Paulus doelde op de Gnostici die met hun Griekse filosofische invloeden een gevaar vormden voor de gemeenten. Zij geloofden dat het gewone natuurlijke lichaam van ondergeschoven belang was en zochten naar meer goddelijke eenwording door zich te onthouden van seksualiteit en het genot van spijzen.

Helaas wordt de Bijbel vaak uitgelegd buiten de bedoelde context en wordt er een mogelijke aansluiting op vandaag gezocht, die vaak afbreuk doet aan de boodschap die Gods Geest ons wil brengen. Als Paulus waarschuwt voor hen die gebieden van spijzen te onthouden dan heeft hij een duidelijk beeld voor ogen, (de Gnostici) en bij spijzen denkt hij aan dat wat God geschapen heeft tot nuttiging.

Spijzen is niet dat wat ons door de industrie wordt voorgehouden als spijzen maar dat wat God geschapen heeft als spijzen en geheiligd heeft door Zijn Woord zoals we in vers 4 en 5 van datzelfde hoofdstuk lezen.

God heeft ons veel spijzen van land en bomen gegeven, van verschillende planten en vruchten genieten wij terwijl we andere planten links laten liggen vanwege hun schadelijke uitwerking op lichaam en of geest. Blijkbaar zien we niet alle planten en vruchten voor spijzen aan.

Zo heeft God de Vader in Zijn wijsheid onderscheid gemaakt in wat we wel en niet zouden moeten eten vanuit de dierenwereld. Wat we wel kunnen eten is door God geheiligd of apart gezet als reine spijzen, het onreine is geen spijzen en wordt in het Oude en Nieuwe Testament nooit als voedsel omschreven.

Willen we weten wat goed voor ons is, dan zouden we moeten kijken naar dat wat God, de Schepper ons heeft onderwezen in Leviticus 11 en Deuteronomium 14.

Het probleem voor ons vandaag is niet zozeer de onduidelijkheid van de Bijbelse boodschap maar de inzichten die wij gekregen hebben door het genoten onderwijs vanuit de cultuur waarin wij leven.

Willen wij echt weten wat God ons onderwijst en wat goed voor ons is of zijn wij bang gemaakt voor serieus onderzoek? Maar al te snel wordt de eerbied en dankbaarheid voor Gods wetten omschreven als wettisisme en een verduistering van het Evangelie, terwijl God de Onveranderlijke in Zijn oneindige goedheid ons niet alleen wil verlossen van schuld en zonden maar ook van verkeerde inzichten waardoor we gezond en gezegend kunnen leven.

Concreet kunnen we dus stellen dat Paulus niet waarschuwt voor hen, die net als Jezus, onderscheid maken tussen rein en onrein, maar voor hen die verbieden te genieten van dat wat God ons gegeven heeft. Wat God ons geeft is goed, maar niet alles wat wij vandaag kunnen bemachtigen kunnen we zien als van God gegeven.

Misschien kan ik later dieper ingaan op de wijsheid en de rechtvaardigheid van het onderscheid tussen rein en onrein. Ik wil van harte het heldere boek van drs. E.Noordermeer aanbevelen; "De Hemelse Voedselbank."

Hopelijk geeft dit wat meer inzicht.

Een hartelijke groet,

Wilco Vos

Jaap Theunisse woensdag 27-03-2019 22:12

Bedankt Wilco! Echt verhelderend.
Gods zegen en een hartelijke groet,
Jaap Theunisse 

Andere onderwerpen om over in gesprek te gaan


Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?