Ontucht onder de mantel der liefde

10-07-2020

'Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God! Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE! Niemand zal tot enige nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben de HEERE! Lev. 18:4-6.'

Tegenover de volkeren, die leefden zonder God, wordt het volk van God opgeroepen om te wandelen volgens Zijn principes. Zijn principes zijn heilige principes. Heilig kunnen we ook vertalen met afgezonderd, toegewijd zijn of apart gezet. Met andere woorden, zij die wandelen naar de heilige principes van God, zijn daarmee apart gezet van hen die dat niet doen. Denk aan de woorden van de Heere Jezus in Zijn gebed tot Zijn Vader in de hemel: 'Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid, Joh. 17:15-17.' Uw Woord is de waarheid en juist die waarheid maakt vrij door apart te zetten voor God. Jezus heeft gezegd tot de Joden die in Hem geloofden: 'Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.' Waarvan maakt die waarheid ons dan vrij? Vrij van schuld en zonden, vrij van gebondenheid aan de machten van de duisternis, vrij van de tradities en gewoonten van de heidense volkeren, vrij van veroordeling en schuldgevoelens, ja helemaal vrij om ons te verliezen in Gods liefde. Zijn waarheid maakt vrij van gebondenheid. Hoe meer we deze waarheid ontdekken, hoe meer we de volmaakte wet van de vrijheid gaan waarderen. In deze context is het goed om te begrijpen dat het hele Nieuwe Testament is ontstaan en geschreven door Joodse schrijvers die geheel doorkneed, in de Thora, de Profeten en de Psalmen, wisten wat die volmaakte vrijheid betekende. Zij ervaarden die vrijheid en begrepen dat zij een heilige God dienden, Die hen wilde heiligen in de waarheid. Als Petrus zegt: 'Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig, 1 Petr. 1:15,16.' Dan citeert hij daarmee uit de Thora. Op verschillende plaatsen maakt Jehova zich bekend als de heilige die met Zijn wetten, Zijn geliefden afzondert tot een heilig apart gezet volk dat gezegend wordt door te wandelen naar Zijn principes. Hoewel God juist ook door de spijswetten in Leviticus 11, Zijn volk tot een gezegende afzondering maakt (vers 44), noemen we in de context van deze overdenking, de volgende verzen. 'Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig! Lev.19:2.' De opdracht is dus om heilig of afgezonderd te zijn voor God, want de God Die gediend wordt, is een heilig God en heeft de Zijnen afgezonderd zoals Leviticus 20:26 zo mooi zegt: 'En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.'

De tekst boven onze overdenking zegt dat ieder mens die zal wandelen volgens die heilige principes, door dezelve zullen leven. Hier wordt helaas vaak ten onrechte gedacht dat God het eeuwige leven belooft aan hen die die principes in praktijk brengen. God schenkt hier de belofte van zegen over het leven van Zijn gehoorzame kinderen. Geen mens zal eeuwig leven ontvangen door het wandelen naar Gods heilige geboden, om de eenvoudige reden dat de mens geboren wordt met een eigenwijze wil die niet zo maar wil buigen voor die heilige God en Zijn wetten. De schuld op de overtreding van Gods wil maakt een scheiding tussen God en de mens en deze kan alleen verzoend worden door het zoenoffer dat Christus heeft gebracht en waar heel de offerdienst op heeft gewezen. Alleen door het geloof wordt de kloof tussen God en de mens gedicht en kan de mens opnieuw in gemeenschap met God de Vader leven. Er is geen andere Naam onder de hemelen gegeven waardoor de mensen moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus (Hand. 4:12). Dat neemt niet weg dat de zonde nog steeds scheiding maakt tussen God en de mens. Met andere woorden, een gelovige die zondigt, brengt door die overtreding een breuk in de gemeenschapsrelatie. Zonde is doelmissen, zonde is het overtreden van Gods wet. Johannes zegt: 'Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid, 1 Joh. 3:4.' Deze ongerechtigheid is de wetteloosheid want waar men de wet aan de kant schuift, daar volgt vanzelf de ongerechtigheid. Het probleem van ons mensen is dat onze eigenwijsheid, Gods wijsheid als het ware denkt te overtreffen, terwijl de vreze des HEEREN juist het begin van alle wijsheid is (Ps. 111:10).

Het vrezen van de HEERE, acht Hem zoveel hoger dan onszelf en beseft dat eigen inzichten en menselijke wetten en tradities, nooit de goede en heilige wil van God kan evenaren, laat staan vervangen. Juist wanneer de vreze des HEEREN het hart vervuld en de liefde van God ons drijft tot God, zal ontdekt worden dat de wet van God werkelijk een volmaakte wet is die in vrijheid zet allen die door het geloof op God vertrouwen.

In de laatste overdenking dachten we na over de mantel der liefde. Als u deze nog niet heeft gelezen of beluisterd is het goed dat alsnog te doen om beter te begrijpen hoe we de mantel der liefde Bijbels kunnen onderbouwen. In die overdenking zagen we ook dat de mantel der liefde verkeerd gebruikt wordt, waarbij schuldenaars worden beschermd en slachtoffers in een hoekje worden gedreven, waarbij, door de zogenaamde plicht tot vergeving, het slachtoffer tot zwijgen wordt gedwongen. Ik noemde daarbij het verschrikkelijke feit dat kerken op een negatieve manier in het nieuws komen vanwege misbruikschandalen die om de lieve vrede wil, in de doofpot worden gestopt. Kerken waar de liefde wordt gemist en eigen wetten en regels overheersen. Met die woorden is het niet de bedoeling om te schimpen op een specifieke kerk of kerkverband. Het is mijn verlangen dat we met elkaar tot de ontdekking komen dat er in navolging van het Babylonische systeem, met haar wetten en regels, gehoereerd wordt met de hoer van Rome, waarmee de dochterkerken zijn vervallen tot afgoderij. Een nauwkeurig onderzoek van de boeken Daniël en Openbaring maken ons duidelijk dat Gods tijden en wetten zijn veranderd en dat een volk dat afgezonderd zou moeten leven, in een Babylonische verwarring, haar identiteit is verloren. Er is vandaag de dag, door verblindheid, helaas meer onderworpenheid aan menselijke inzettingen, wetten en regels dan aan die goede en heilige wet van God. Juist daardoor zijn we vervallen tot wetteloosheid en liefdeloosheid die verbloemd wordt door humane liefde, die zich uit in verzwijgen, verdragen en gezelligheid ten koste van de heiligheid die God verlangt. Is het volk van God vandaag nog afgezonderd van de volkeren of is zij geheel één geworden met de volkeren? Lieve vrienden, wij moeten onszelf onderzoeken, toetsen en daarbij buigen voor God. De vreze des HEEREN is het beginsel van alle wijsheid. Juist als wij Hem liefhebben boven alles en ons uitstrekken om onze naasten lief te hebben als onszelf, zal de zonde van ontucht niet onder de mantel der liefde hoeven te worden geschoven, want zij zal niet kunnen bestaan. Wanneer wij als gemeente van God elkaar liefhebben en serieus studie maken van Zijn Thora, de Psalmen, Profeten, het Evangeliewoord en de brieven, dan zullen wij met elkaar strijden tegen de zonde van ontucht. Hoererij, incest, homofilie en andere seksuele onreinheid wordt in Leviticus 18, 19 en 20 helder omschreven. Zij die zich daaraan vergrijpen moesten gedood worden. Wij moeten met elkaar strijden tegen deze zonden, ze in het licht voor God brengen, beseffen dat zij ons doodschuldig maakt en dat alleen genade ons redden kan. Door deze zonden weg te moffelen, te doen alsof ze niet plaatsvinden, maken we de gemeente tot een hol van onreinheid waar Gods Geest niet werken kan. Liefde bedekt alle dingen, maar liefde zal het Woord van God boven alles liefhebben en wanneer we dat met elkaar doen, dan zullen we bewaard worden voor deze zonden en de struikelende niet vertrappen maar vermanen, bestraffen, liefhebben en steunen in de strijd tegen de boze machten van de duisternis en de verkeerde lusten van het vlees. Daar waar de liefde tot God, Zijn wetten en principes vervangen worden door menselijke, zal het vlees, dat niet door regels bedwongen kan worden, op één of andere manier in zonde uitspatten. Daar waar de mens een kerk gaat bouwen, uit mensen die niet zijn wedergeboren, zal de mantel der liefde vroeg of laat blijken een bevlekt kleed te zijn die de gruwelen van het vlees dacht te kunnen bedekken. Maar God bouwt Zijn gemeente uit zondaren die tot geloof in de Heere Jezus Christus komen. De gemeente van God bestaat alleen uit wedergeborenen, die weten wat het is te strijden tegen de zonden en zicht uitstrekken naar het leven naar Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest. Daar waar God op de eerste plaats staat en het goede voor de naaste gezocht wordt, daar alleen zal de mantel der liefde kunnen functioneren. Onder die mantel der liefde zal geen ontucht bedekt hoeven te worden, daar zal geen Achan kunnen schuilen en geen corruptie veilig zijn. Die mantel staat symbool voor verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en zwijgzaamheid daar waar dat recht en billijk is. De broeder en de zuster bekleed met de mantel der gerechtigheid zal met de mantel der liefde geen kwaad spreken over de naaste, maar het goede voor hen zoeken. Vrienden, ik bidt om een vernieuwing van gedachten, verlangens en gewoonten, bidden jullie mee? Laten wij terugkeren tot God en Zijn Woord, Zijn Waarheid zal ons vrijmaken. Halleluja. Amen. Wilco Vos Veenendaal 15-06-2020