Woorden van een huilende Jezus

01-08-2019

 'En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanië gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond, Zeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het. En indien iemand u vraagt: Waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen: Omdat het de Heere van node heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden: De Heere heeft het van node. En zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als Hij voort reisde, spreidden zij hun klederen onder Hem op den weg. En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden; Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen! En sommigen der Farizeen uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt, Lukas 19:29-44.'

Nadat Jezus, als het Licht der wereld, de ogen van de blinden te Jericho had geopend en Zich over Zacheüs de tollenaar had ontfermd, zien we Hem optrekken naar Jeruzalem. Het is in dezelfde tijd dat een grote schare vanuit de wijde omgeving naar Jeruzalem trekt vanwege het Pesach feest. Als Jezus bij de Olijfberg is aangekomen, stuurt Hij twee van Zijn discipelen uit om een ezelin met haar veulen te halen (Matth. 21:2,5,7). Zij gaan uit op bevel van hun Meester en zoals Hij het hun gezegd heeft zo vinden zij de ezelin met haar veulen waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Ze ontbinden het en op de vraag van de eigenaren waarom zij de ezelin ontbinden zeggen zij: "Omdat de Meester het nodig heeft."

Jezus, de Meester, de Kurios, de bezitter van alle dingen, heeft een ezelsveulen nodig om Jeruzalem binnengedragen te worden. God de Schepper van hemel en aarde, verliet de heerlijke, volzalige hemel om als een dienstknecht op een ezelsveulen Jeruzalem te betreden en dat terwijl Hij de Koning der koningen is.

Zijn discipelen leggen hun kleren op het veulen en zetten Jezus daarop. Terwijl zij en vele anderen hun kleren en takken van de bomen op de weg uitspreidden barst een gejuich los. Zij die zoveel krachtige wonderen hadden gezien roepen nu uit: 'Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! Matth. 21:9.' Hosanna, redt ons, wees ons genadig, Gij Zone Davids. Terwijl op deze 10e Nissan de duizenden lammeren Jeruzalem werden binnengeleid om gekeurd te worden als smetteloze Pesachlammeren en ieder jaar het; 'Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!' uit vele monden klonk, zo klinkt het ook nu, terwijl Jezus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, als het ware Pesachlam Jeruzalem betreedt. Nog vier dagen dan zal het Pesachlam geslacht worden, als herdenking van de grote bevrijding uit Egyptes slavernij en als type van de Messias die zou komen om te verlossen. Nog vier dagen en de Messias Die gekomen is, zal geslacht worden om te vervullen alle bloedige offers die heen wezen naar het bloed dat vloeien zou tot verzoening van de zonden. Nog vier dagen... en zoals de Pesachlammeren beproefd moesten worden opdat zij zonder gebrek geslacht zouden worden, zo moest Jezus de Messias in de komende vier dagen getoetst worden om als de zondeloze, de schuld van de wereld op Zich te kunnen nemen.

Terwijl het gejuich de straten vervuld, spreken de Farizeeën Jezus aan dat Hij Zijn discipelen moet bestraffen vanwege hun uitbundige gedrag en de lofprijzingen die zij uiten. In hun ogen is deze lof aan Jezus niets dan een Godslasterlijk gebrul. Dan klinkt Jezus stem: 'Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.' "Hoewel het voor jullie ergerlijk is dat Mijn discipelen Mij loven en prijzen, vraag ik jullie hoe zij zouden kunnen zwijgen? Is het dan nog niet duidelijk dat Ik de Messias, de van God gezonden Zone Davids ben? Zouden de stenen dit niet uitroepen als Mijn discipelen zwijgen zouden?" In gedachten zien we Jezus, het Lam Gods hangen aan het vervloekte kruishout van Golgotha. Zijn discipelen zwijgen stil, maar Hij roept uit: 'Het is volbracht!' En terwijl Hij Zijn hoofd buigt scheurt het voorhangsel, beeft de aarde en scheuren de steenrotsen. Ja, zelfs de stenen spreken...

Maar zie de Koning der koningen daar rijden op een ezelsveulen, zoals wij Hem daar zien zo had Zacharia Hem jaren daarvoor met een profetisch oog gezien en van Hem gesproken: 'Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen, Zacharia: 9:9.' En hoewel Zacharia van vreugde, met een gelovig hart heeft gejuicht en met hem de discipelen en velen uit de schare, zag Jezus toch dat het grootste deel van Jeruzalem blind was voor hun Koning. Terwijl Hij Jeruzalem ziet, weent Hij over haar. Hier zien we de Schepper van hemel en aarde, de Koning der koningen, Hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde huilen vanwege de hardheid van hen die niet willen geloven. Hij ziet hoe zij straks omsingeld, benauwd, vertrapt en gedood zullen worden. Hij ziet hoe Jeruzalem, de plaats van God verkoren tot een puinhoop zou worden vanwege de hardheid van harten om te geloven dat Jezus is de Christus, de Redder van God gezonden.

Hoor hoe Jezus huilt en hoor toch Zijn woorden: 'Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.'

Och, of gij ook bekende, ook nog in deze dag, hetgeen tot uw vrede dient! ... Maar, de oordelen zullen komen ... daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt, O Jeruzalem u hebt verlangd naar een Messias maar u hebt niet bekend dat Jezus de Messias tot u is gekomen om u te verlossen van schuld en zonden. Hij is gekomen maar u hebt Hem verworpen. Jezus hoorde de "Hosanna's" maar daar dwars doorheen hoorde Hij als het ware het "Kruisigt Hem!" al klinken. Daarom weende Hij. Hij weende niet over Zichzelf of het aanstaande lijden maar vanwege hen die zich niet wilde bekeren.

Lieve vrienden, hoe is het met ons? Hebben wij Jezus de Messias van God gezonden al omhelsd? Is Hij voor ons de Koning van ons leven, gaat ons hart sneller kloppen als wij aan Hem denken? Is ons hart vervuld met liefde tot Hem omdat Hij ons eerst heeft liefgehad? O wat een vreugde als u in Jezus uw Heiland hebt gevonden, als u gelovig mag weten dat Zijn bloed voor u verzoening heeft gebracht. Wat krijgt het Pesach dan een rijke betekenis voor ons, Hij is het Lam voor ons geslacht o wat een genadig Godswonder. Hallelujah Lof zij het Lam!

Vrienden, als u Jezus nog niet kent, rust dan niet voordat u Hem kennen mag als uw Verlosser. Jezus de Kurios liet een ezel ontbinden om Jeruzalem te betreden: Hij riep: 'Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!' Zo heeft Jezus mij losgemaakt en geroepen om de boodschap van redding en genade te brengen en u te bidden of u ook nog in deze dag zou bekennen dat alleen Jezus uw vrede kan zijn. Buig vandaag uw knieën, belijd al uw zonden, uw ongeloof en eigenwijsheid en laat het bloed van Jezus u reinigen van al uw zonden. Beken toch in deze dag dat u Jezus nodig hebt en rust niet voordat u Zijn vrede hebt gevonden. Waarom zou over u het oordeel komen dat ook Jeruzalem is overkomen? Zij hebben niet gewild en zoals wij weten heeft het verschrikkelijk oordeel zich rond 70 na Christus voltrokken. Maar voor u, uit Jood en heiden is het nog niet te laat! Jezus is opgestaan, Hij leeft en allen die tot Hem komen zullen eeuwig leven. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 27-05-2019