Woorden van Jezus – Bij God zijn alle dingen mogelijk

21-06-2019

En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten, Matth. 19:23-30.'

We zagen de jonge overste tot Jezus komen met de vraag wat hij moest doen om het eeuwige leven te hebben. Jezus heeft hem gewezen op de noodzaak zijn naasten lief te hebben als zichzelf. De jongeman was ervan overtuigd deze geboden te hebben nageleefd vanaf zijn jonge jaren. Hij vroeg zich af wat hem nog ontbrak. Waarop Jezus hem duidelijk maakte dat het hem ontbrak aan één ding. Namelijk een liefde tot God, die de liefde tot al het andere overstijgt. Jezus gaf hem de raad alles te verkopen, de opbrengst aan de armen te geven, zijn kruis op te nemen en Jezus te volgen. De jongeman werd bedroefd, in Lukas lezen we dat hij geheel bedroefd werd, wat omschreven kan worden als overstelpt door droefheid. De rede van deze diepe droefheid was dat hij zeer rijk was. Zijn rijkdom achter laten om Jezus, de goede Meester te volgen, dat was te veel van het goede.

Een ding ontbreekt u.... Vanaf zijn jeugd heeft hij de geboden nageleefd, hij was op zoek naar het eeuwige leven, maar de nodiging van Jezus om Hem te volgen heeft hij afgewezen omdat de rijkdom hem meer waard was dan een discipel van Jezus te zijn.

Jezus zegt daarop tot zijn discipelen: 'Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan.' In Markus 10 lezen we dat Jezus zegt: 'Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben, in het koninkrijk Gods inkomen!' En even verderop herhaalt Jezus; 'Hoe zwaar is het dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods ingaan!' De Heere Jezus heeft ons de gelijkenis van de zaaier verteld die zijn zaad zaaide, dat op verschillende plaatsen viel. Een deel van het zaad was gevallen tussen de doornen. De jonge rijke overste, zouden we kunnen plaatsen in deze context. 'En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar, Matth. 13:22.' Zij die rijk zijn weten wat het is om daarin verstrikt te geraken, hoe meer geld en goed er is, hoe meer zorg erbij komt kijken. Vaak vraagt een groot inkomen een groot offer aan tijd dat opgeslokt wordt met zorg van verschillende aard. Hoewel het werk leuk kan zijn, is de agenda vaak zo vol dat tijd voor de dingen die er werkelijk toe doen erbij in schiet. Als het vermogen groter wordt, dan worden de uitgaven ook meer, er wordt meer geïnvesteerd in dingen van tijdelijke aard, waarbij we kunnen denken aan de auto, het huis, de meubels, de tuin, de kleding en vele andere dingen die meegroeien met het vermogen. Als dan de roep van Jezus klinkt: 'Verkoop alles wat u hebt, geef het de armen, neem uw kruis op en volg Mij', dan blijkt hoe groot de invloed van de rijkdom op het leven is geworden. Het is van groter waarde dan het volgen van Jezus, de aardse zaken zijn in plaats van God gekomen. In Spreuken lezen we: 'Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof, 11:28.' Nu zullen veel mensen zeggen dat zij er niet op vertrouwen, toch is dat maar de vraag. Wat nu als alles weg zou vallen? Wat als u uw huis en uw auto zou moeten opofferen voor Jezus en het geld voor boodschappen niet meer zou zijn wat het nu is? Het is gemakkelijk om te redeneren vanuit een rijke positie. Het is gemakkelijk te oordelen over de keuze van de rijke jongeling, maar de vraag is hoe wij reageren op de roepstem van Jezus.

Deze woorden van Jezus hoeven wij elkaar niet op te leggen, niet iedereen wordt geroepen alles te verkopen. Wij kunnen Jezus volgen zonder dit te hoeven doen. Maar de vraag blijft: Is uw rijkdom een sta in de weg om Jezus te volgen? Paulus zegt: 'Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken, 1 Tim. 6:9,10.' Hoe vaak zien we het niet dat iets dat zo klein begon, uitgroeit tot een zorg die al het andere verstikt. Een kleine ondernemer kan in afhankelijkheid van God veel gelukkiger zijn dan de man met het grote geld, die vervreemd van God is geraakt vanwege de vele zorgvuldigheden. Jakobus zegt: 'Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van den Heere Sebaôth, Jak. 5:1-4.'

Sommigen zullen misschien zeggen dat zij niet rijk zijn, omdat zij zich vergelijken met anderen die nog rijker zijn, maar als het bezit van uw geld en goed voor u belangrijker is dan de nood van de mensen om u heen en het kruisdragen achter Jezus, dan bent u een rijke waarvan Jezus zegt: 'Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods.' Met andere woorden; het is onmogelijk, vandaar de reactie van de discipelen, die zeer verslagen zeggen: 'Wie kan dan zalig worden?' Als de rijke jongeman, die zo goed leefde, niet kan ingaan vanwege zijn rijkdom wie kan dan zalig worden? De meeste mensen om ons heen zijn niet zo goed als de rijke jongeman en de meesten van ons zijn rijk als we kijken naar inkomen en bezit. Is het dan niet een hopeloze toestand? Is er wel hoop voor iemand van ons om het eeuwige leven te kunnen ontvangen? Ja, want al is het onmogelijk voor de mensen, bij God zijn alle dingen mogelijk. 'Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:13.' Rijk of arm, er is hoop want Jezus leeft! Eenieder die de toevlucht tot Jezus neemt zal zalig worden. Kom vrienden, laat niets of niemand u tegenhouden de balans van uw leven op te maken. Wat is voor u echt belangrijk, wat verhindert u om uw hoop en vertrouwen op Jezus te stellen? Wat verhindert u nog langer om niet alles van ondergeschoven belang te zien en vandaag de keuze te maken om Jezus te volgen? Misschien hebt u niet zoveel aardse goederen en ontbreekt het u aan veel geld maar komt u tot de conclusie dat u tot op heden nog geen volgeling van Jezus bent. Wat is de rede? Hebt u te veel ongeloof? Te veel redenaties die u afhouden van het volgen? Wat het ook is, bedenk dat de mogelijkheid om zalig te worden, van uw kant is uitgesloten maar bij God zijn alle dingen mogelijk: 'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn, Luk 1:37.' Zoek daarom Jezus, volg Hem en laat Zijn vrede uw hart vervullen.

Petrus en de andere discipelen hebben het volgen van Jezus belangrijker gevonden dan de andere dingen die hun aandacht wilden vasthouden. Zij hebben letterlijk, zoals er daarna nog velen zouden volgen, aardse zaken moeten loslaten om Jezus te volgen. Hoe zal het nu met hen aflopen, is er dan voor hen wel hoop? 'En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.' De discipelen kregen de belofte dat zij straks wanneer alle dingen nieuw zullen worden, met Jezus zullen zitten op de tronen. Straks als de wereld geoordeeld zal worden zullen zij, die nu vaak door de wereld vertreden zijn geworden, de wereld oordelen. Zo zullen zij die in de eerste plaats tot Israël het Evangelie hebben gepreekt maar verstoten zijn geworden, de twaalf stammen oordelen. Paulus zegt in 1 Korinthe 6:2: 'Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?' Er is hoop, want alle dingen worden nieuw. Straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid woont en daar zal geen zondaar meer gevonden worden. Wat een troost en Jezus heeft gezegd: 'En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.' Markus omschrijft de woorden van Jezus zo mooi; Eenieder die dit alles zal verlaten hebben om Mijnentwil of om het Evangelie; 'die ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.' Vele broeders en zusters hebben hun geliefden, huizen en goederen verloren maar hebben ontdekt dat zij in Christus zo rijk zijn en ondanks de vervolgingen genieten van de zegeningen die de gemeente van Christus met elkaar deelt, zij verloren familie maar kregen broeders en zusters in de Heere terug, zij verloren hun huis maar ontdekten dat er vele huizen voor hen open stonden. Samen zien wij uit naar de komst van onze Heiland, onze goede Meester die de Koning der koningen is. Bent u bereid, is Jezus u alles waard? Hij komt spoedig, Amen.

Wilco Vos Veenendaal 23-04-2019