Woorden van Jezus – En Hij zal hen van elkaar scheiden

17-01-2020

'En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijn linkerhand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien of in de gevangenis en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt en gij hebt Mij niet gekleed; krank en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven, Matth. 25:31-46.'

In een tijd van benauwdheid en twijfel een tijd waarin het hart van de mensen bezwijkt van angst over de dingen die komen, terwijl er bijzondere dingen gebeuren in de lucht, zal de Zoon des mensen komen in Zijn heerlijkheid (Luk. 21:25-27). Hij zal komen met macht en heerlijkheid omringt van al de heilige engelen. Dan in dat uur, zullen alle mensen voor Hem verzameld worden, terwijl Hij zit op de troon van Zijn heerlijkheid. Vrienden, wij allen, klein en groot, zwak of sterk, arm of rijk zullen daar staan en geoordeeld worden naar onze werken.

Niemand zal dit oordeel ontkomen en ook niemand zal op dat moment kunnen schuilen achter een ander of kunnen wijzen naar een ander, wij allen zullen persoonlijk rekenschap af moeten leggen van wat wij gedacht, gezegd en gedaan hebben en verantwoording geven voor dat wat wij niet overdacht, gezegd of gedaan hebben. Niets zal in dat uur bedekt kunnen blijven, het hele leven zal als het ware als een film aan ons voorbijgaan, waarbij wij tot in het diepst van ons wezen zullen beseffen dat er niet valt te spotten met God op Zijn troon Die alles op het volmaaktst doorziet en kent. Verschrikkelijk zal dit moment zijn voor hen die op deze aarde nooit hebben stilgestaan bij dat moment dat dan is aangebroken. Verschrikkelijk zal het zijn om daar voor God te staan in de wetenschap dat Die God nooit de eerste plaats heeft gekregen in het leven. Verschrikkelijk om dan te laat, te beseffen dat God geen lust had in de dood van de zondaren maar daarin dat zij zich zouden bekeren en leven. Wat zullen dan al die momenten dat er geschud werd aan de levensboom door de gedachten gaan, wat zullen dan die roepstemmen van anderen die op Jezus wezen tegen getuigen. Dan zal het voor allen die niet hebben willen buigen voor Jezus, ineens helder zijn dat het niets te maken had met God Die niet verkoos maar met het hart dat niet wilde gehoorzamen aan de liefdevolle roepstem van het Evangelie.

O vrienden, als u nog nooit de Heere Jezus hebt omhelsd als uw Zaligmaker, besef dan toch dat vandaag uw laatste dag kan zijn. Open het Wood van God en lees hoe de Zaligmaker Zich bekend heeft gemaakt. Lees de Evangeliën en hoor Gods stem: 'Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.' U ligt onder de toorn van God omdat u Jezus als de enige Weg tot de Vader verwerpt. Buig dan uw knieën, belijdt uw zonden en omhels uw Zaligmaker. Want dat is het gebod van God. 'En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft, 1 Joh. 3:23.'

Alleen het geloof in de Heere Jezus Christus kan ons zalig maken, besef dit en weet dat er vele leugengeesten zijn uitgegaan die u proberen te misleiden en u rust willen geven in iets buiten Christus. Voor de één is dit een leven in een kerk, voor de ander in een synagoge, weer een ander heeft het gevonden in het Boeddhisme of een andere mystieke weg. Toch zullen al deze wegen doodlopen omdat God, God is en Hij besloten heeft dat er geen andere Naam onder de hemel gegeven is waardoor de mensen moeten zalig worden (Hand. 4:12). Niemand zal zalig worden buiten Christus, niet door goede werken, niet door oprechtheid of vroomheid maar alleen door het geloof in de gekruisigde en opgestane Jezus de Zoon van God.

De grote vraag is dus: Hebben wij Jezus lief? Kunnen wij door het geloof zeggen dat onze zonden zijn gewassen door het dierbare bloed van het Lam? Dan hoeven wij niet verschrikt te worden als wij bedenken dat ieder moment voor ons het laatste moment kan zijn, hetzij door te sterven of hetzij door de komst van de Christus. Ik weet dat we een moeilijke tijd beleven, aan de ene kant zijn er zoveel honderden in Nederland die niet durven geloven, verward door de prediking en verward door wat ze horen en zien in de christelijke wereld. Bang om bedrogen te worden blijven ze volharden in een weg van vijandschap tegen God door niet te buigen voor Zijn Woord, waarmee zij Hem tot een leugenaar maken. Vrienden laat dit toch niet voor u gelden. Aan de andere kant zien we hoe honderden zich bedriegen met een Jezus die niets anders is dan een zelfbedachte afgod. Zij belijden Jezus te kennen maar bewijzen met woord en daad de Jezus van de Schriften niet te kennen. O Vrienden, kon ik Nederland wakker schudden. Het doet mij zo'n pijn om dit te zien, ik ben een Evangelist in hart en nieren, de liefde van Christus dringt mij om anderen de Weg ten leven te wijzen. Om mij heen zie ik zoveel leugen en bedrog en bemerk ik dat er zo weinig onderscheid is om op te merken wat waarheid en leugen is. Ik bid dat God trouwe dienaren uitstoot die onverschrokken wet en Evangelie zullen prediken in deze laatste dagen. Nederland heeft profeten nodig die het oordeel aanzeggen over de zonden en de maat die zowat vol gezondigd is opdat er zondaren de toevlucht zullen nemen tot de enige hoop en dat is Christus Jezus onze Heere.

'Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is, Matth. 7:21.' Laten wij alles afleggen dat ons weerhoudt om de goede strijd te strijden. Bekeert u waar dat nodig is, zie omhoog, belijdt uw zonden, verblijdt u in de Heere en wandel door het geloof in de werken die Hij voor ons bereid heeft.

Het geloof is namelijk een werkzaam geloof, een geloof dat liefde heeft tot God in de eerste plaats en daarnaast de naaste dient door Gods liefde gedreven. 'Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende, Gal. 5:4.'

Als Jezus komt en Hij de schapen van de bokken zal scheiden, dan zullen de schapen verbaasd zijn over die heerlijkheid die hen bereid is maar ook over de woorden van lof die Jezus spreekt, omdat zij in onwetendheid bekers koud water hebben uitgedeeld. Bijzonder dat Jezus in deze gelijkenis helemaal niet spreekt over de zonden van hen die aan de linkerhand staan, het feit dat zij de goede werken hebben nagelaten is genoeg om hen voor eeuwig te verwerpen. 'En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken, Openb. 20:12.'

Waar zult u staan? Links of rechts? Bent u nu een bok die zich verzet tegen Gods liefde of mag u door genade zeggen een schaap van Jezus kudde te zijn? De bokken zullen om eigen schuld in het vuur geworpen worden terwijl de schapen door genade de eeuwige heerlijkheid zullen binnengaan. Nu is het nog niet te laat. Broeders en zusters jullie die door het geloof de Heere Jezus liefhebben, wees nuchter en waakt. Verblijd je in de Heere en wijs andere de weg ten leven door Wood en daad. Nog even en de scheiding zal vallen, want Hij komt, Hij komt. O Hallelujah... Amen.

Wilco Vos Veenendaal 06-01-2020