Woorden van Jezus – Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan

06-12-2019

'En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan, Matth. 24:32-35.'

Terwijl de discipelen met Jezus op de Olijfberg zaten, hebben zij Hem gevraagd: 'Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding der wereld? Matth. 24:3.' Het antwoord van de Heiland begon met de woorden: 'Ziet toe, dat niemand u verleide.' Want velen zullen zich uitgeven voor de beloofde Messias, er zullen veel valse profeten opstaan en veel mensen verleiden. Te midden van oorlogen en geruchten van oorlogen, waar het ene volk tegen het andere opstaat, zal de haat tegen hen die Jezus volgen toenemen. De liefde zal verkouden omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden. Het laatste der dagen zal gekenmerkt worden door een samenleving van wetteloosheid. Jezus heeft hen, wijzend op de profetie van Daniël, duidelijk gemaakt dat er zeventig profetische weken besloten zijn over het volk Israël en de heilige stad, dat er een gruwelijke verwoesting zal komen die omschreven wordt als een verdrukking die er nooit was, en ook nooit meer wezen zal, die wij vervuld hebben zien worden in het jaar zeventig na Christus. Hij heeft verder gewaarschuwd dat Zijn komst niet onopgemerkt zal plaatsvinden. Niemand zal hoeven twijfelen of de Christus misschien zal zijn wedergekomen, want zoals de bliksem gezien wordt van het ene einde van de hemel tot aan het andere, zo zal ook Christus komst door iedereen gezien worden. Met grote kracht en heerlijkheid zal Hij komen, de bazuinen zullen klinken en Gods uitverkorenen zullen worden vergaderd van het ene uiterste van de hemel tot aan het andere.

Dan wijst Jezus Zijn discipelen en ons op de vijgenboom. Als we zien dat de takken van de vijg sappig worden en de bladeren tevoorschijn komen, dan weten wij dat de zomer in aantocht is. Zo kunnen wij ook weten wanneer Jezus, de Zoon des mensen en de Koning der koningen, komen zal met grote kracht en heerlijkheid. Lukas beschrijft: 'En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is, Luk. 21:29-31.'

Als wij door onze tuin, het park of het bos lopen en we zien vol verwondering de knopjes aan de takken van de bomen, we zien hoe de plantjes en de jonge boompjes uit de grond tevoorschijn komen dan gaat van veel mensen het hart sneller kloppen, omdat de zomer in aantocht is. Zo weten wij dat de komst van Christus nabij is. We weten van de verwoesting van Jeruzalem, we zien hoe oorlogen en geruchten van oorlogen toenemen, we zien hoe de wetteloosheid zich vermenigvuldigt en de liefde verkild en we horen van valse profeten en messiassen die mensen misleiden. Hoewel het verschrikkelijk is dat al deze dingen gebeuren en het steeds moeilijker wordt om eerlijk uit te komen dat we volgelingen zijn van de ware Messias, toch zou ons hart sneller moeten gaan kloppen, omdat de komst van Jezus nabij is.

Geloven wij dat wij leven in de laatste dagen? Toen de ouders van mijn ouders kinderen kregen dachten zij dat het einde nabij was, toen mijn ouders gingen trouwen, dachten ook zij dat het einde nabij was en nu beweer ik vanuit de grond van mijn hart dat we leven in het laatste van de laatste dagen. Maar wie van ons zal dit nog serieus nemen als er al zoveel zijn geweest die dit beweerd hebben? Er zijn mensen geweest die zich hebben opgesloten in grotten, in het gebergten of in huizen omdat zij dachten dat de Messias komen zou. Er zijn hele groeperingen geweest die zich verzameld hebben rondom een Messias en er toch diep teleurgesteld zijn achter gekomen dat ook hun Messias een valse was. In de dagen van Petrus riep ook hij op tot waakzaamheid en nuchterheid omdat het einde van alle dingen nabij was. Ondertussen is Petrus alweer een kleine tweeduizend jaar begraven en alles lijkt nog hetzelfde. Het is niet vreemd dat mensen spotten als er gezegd wordt dat het einde van alle dingen nabij is. Of toch wel?

Persoonlijk vind ik het schokkend als ik mensen ontmoet die dagelijks het Woord van God openen en niet beseffen dat we in het laatste der dagen leven en dat de komst van Jezus nu echt nabij is. Zijn wij dan zo verblind geraakt door alles wat we gehoord en gezien hebben? Of zijn we zo ingenomen en bezet met de dingen van deze tijd dat we helemaal geen oog meer hebben voor de realiteit waarin we leven. Wat mij raakt is het feit dat er vaak meer waarde gehecht wordt aan dat wat het journaal, de krant en de wetenschap ons wijs wil maken dan aan de woorden van de levende God. Teksten in de Bijbel worden verdraaid tot het verderf, zoals Petrus al heeft voorzegd en het nieuws wat de wereld ons voorschotelt, wordt geloofd en doorverteld. Men kan enthousiaster vertellen hoe groot het zogenaamde heelal is, hoe ver de maan en de sterren verwijderd zijn van de aarde en met welk een ontzagwekkende snelheid de aarde ronddraait waarbij het zich beweegt om de zon, dan dat men enthousiast is over dat wat God de Vader ons heeft geopenbaard in Zijn Woord. Men gelooft de wetenschap en haalt de schouders op voor dat wat Gods Woord ons leert. De afstand van de aarde tot de maan wordt klakkeloos overgenomen van de wetenschap maar dat de dag van Christus voor de deur staat en dat de wetteloosheid zich als een tsunami over de wereld stort wordt niet geloofd, opgemerkt of betreurt. Men maakt zich meer zorgen over het stikstofgehalte in de lucht dan dat men zich zorgen maakt over de wetteloosheid van regeringen, volkeren en hele samenlevingen. Is er dan geen onderscheid meer? Kunnen wij de leugen nog van de waarheid scheiden? Moeten we ons echt zorgen maken over het stikstofgehalte of is het niets anders dan een verstikkende leugen om nog meer chaos op aarde te creëren? Denk aan de vijgenboom. Zouden dezelfde mensen die baby's in de moederschoot vermoorden, ouderen uit het leven laten stappen en overspannen mensen adviseren om er maar een einde aan te maken, zich zorgen maken over stikstof? Mensen, wordt wakker, we leven in een leugenwereld waar de duivel, als de leugenaar van de beginne ons alles wijs wil maken. Laten wij terugkeren naar de eenvoud van Gods Woord en ons voorbereiden op de komst van de Koning der koningen. 'Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven, Hebr. 10:37.' Petrus heeft gezegd dat er spotters zullen komen die beweren dat alles wel meevalt, zij spotten met de voorspelde toekomst en wandelen in hun eigen begeerten. Luister niet naar hen maar besef dat; 'de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag, 2 Petr. 3:7,8.' In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde geschapen en op de zevende dag heeft Hij gerust waarmee Hij de zevende dag heeft geheiligd tot een dag van rust voor alle mensen. Deze zevende dag wijst ons op de komende rust na zes dagen. Besef dat we na zesduizend jaar wereldgeschiedenis, leven aan het einde van de zesde dag en dat de zevende voor de deur staat. Hoor de geruchten van oorlogen, zie hoe de wetteloosheid toeneemt in de wereld en de zogenaamde kerk. Moord en doodslag is vandaag gelegaliseerd en wordt door de medici in praktijk gebracht alsof het een goede daad is. Jongens en meisjes worden aan het twijfelen gebracht of zij wel echt een jongen of meisje zijn. De uitvindingen die o zo gemakkelijk lijken, hebben de hele massa in hun greep, gok, alcohol, drugs en pornoverslavingen hebben de wereld nog nooit zo overspoeld als vandaag. Doodsoorzaak nummer één onder jongeren en jongvolwassenen is zelfmoord, omdat de liefde is verkild zoals Jezus het heeft voorzegt. Nog even en Hij zal komen.

Lieve vrienden Petrus heeft gezegd: 'De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, 2 Petr. 3:9.' Al wil men ons wijs maken dat de komst van Christus nog niet aanstaande is, weet dat Hij komt. Zijn geduldige liefde is de reden dat Hij nog niet gekomen is omdat Hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen! Gelooft u dat? Heeft u zich al bekeert tot God, uw zonden beleden en in het geloof de vergeving van al uw zonden ontvangen? Maak haast want de voetstappen van Jezus worden gehoord en Zijn komst is nu echt zeer nabij. De liefdeloosheid en de wetteloosheid heeft niet alleen de wereld in haar greep maar is doorgedrongen tot diep in de kerken. Dat wat een heilig afgezonderd volk voor God zou moeten zijn, is haar kracht verloren omdat het de wet van God heeft vertreden met voeten. Kom vrienden, broeders en zusters, nog is het tijd. Laten wij onszelf bekeren, ons toewijden aan God en Hem volgen al de dagen van ons leven, Hij wil zich ontfermen over een ieder die tot Hem komt. Jezus heeft gezegd: 'Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.' Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zullen wij horen van het volk Israël, hoewel zij hun Heiland en Koning hebben verworpen is God genadig. Ook zij hebben de blijde boodschap van redding en genade nodig, ook zij zullen zich moeten buigen voor Koning Jezus, zouden wij hen dan de blijde Boodschap onthouden? Er is geen andere Naam onder hemel gegeven waardoor de mensen moeten zalig worden dan de Naam van Jezus! Er is hoop voor Israël en de volkeren omdat Jezus leeft, en allen die tot Hem komen zullen leven. 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.' Amen.

Wilco Vos Veenendaal 22-10-2019