Woorden van Jezus – Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe

06-03-2020

'Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt, Matth. 26:36-46.'

Aan de voet van de Olijfberg, net over de beek Kidron ligt de hof van Gethsémané. Het is de hof waar Jezus vaker kwam om met Zijn discipelen in alle rust te spreken. Zittend of wandelend tussen de olijfbomen spraken zij over het koninkrijk der hemelen. Het is de hof waar de olijven werden geperst, vandaar de naam Getshémamé dat in het Aramees olijfpers betekent. Nu was de tijd gekomen dat ook Jezus geperst zou worden. Terwijl Hij zijn discipelen in de hof achter liet, liep Hij met Petrus, Johannes en Jakobus verder. Grote angst en droefheid vervulde Jezus, terwijl Hij sprak tot Petrus, Johannes en Jakobus: 'Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, blijft hier en waakt met Mij.' De droefheid is zo groot dat Jezus er onder lijkt te bezwijken. Droefheid over dat wat geweest is, dat wat Hij zag en wat er komen zou. Droefheid over de gebrokenheid van de wereld, de hardheid en eigenwijsheid van de harten van Zijn volk en de droefheid over de rechtvaardige toorn van God die moest komen over de zonden van het hele menselijk geslacht. Hij wist dat nu het ogenblik gekomen was, waarin de prijs voor de overtredingen betaald moest worden. Terwijl grote angst Zijn hart vervult, loopt Hij verder en valt op de grond, roepende tot Zijn Vader: 'Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.' Wat een troost om te midden van de grootste angsten te kunnen roepen: "Mijn Vader". Jezus wist dat Zijn Vader altijd hoort. Terwijl de angst en het verdriet Hem teveel lijken te worden en Zijn zweet als druppels bloed op de aarde vallen, verkiest Hij verlost te worden, maar alleen als het Vaders wil is. Hoe brengt Jezus hier in praktijk wat Hij ons leerde in het gebed: 'Onze Vader Die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde...' Jezus leert ons te midden van het grootste lijden dat er ooit op aarde heeft plaatsgevonden om niet onze wil te zoeken maar die van Vader in de hemel. Want Zijn wil is een heilige wil, Zijn wil is volmaakt en veel beter dan wij vaak beseffen. De doodlopende wegen kunnen zo teleurstellend zijn, de angsten zo groot en het lijden zo diep dat wij niet begrijpen wat daar ooit voor goeds uit zou kunnen voortkomen. Sterker nog, in het lijden verlangen wij zo vaak ten koste van alles verlost te worden. Wij zien zo vaak op de dingen van deze tijd waarbij wij vergeten dat er een goede God is Die vanuit de hemel veel beter ziet hoe Hij Zijn kinderen op de weg die ten leven leid moet leiden.

Vrienden, weet u of u een kind van God bent, hebt u in deze Jezus Die hier door de hof kroop als een worm, uw Zaligmaker leren kennen? Besef dat Hij daar kroop vanwege de zonden die wij hebben begaan. Hij kroop daar vanwege onze eigenwijsheid, ons opstandige hart, onze gierigheid, jaloezie, betweterigheid, trots en gemaakte vroomheid. Hij kroop daar omdat wij zijn wetten hebben overtreden maar ook vanwege onze wettische wandel waarmee wij dachten onszelf voor God te kunnen verbeteren. Hij kroop daar omdat wij onze eigen weg wel dachten uit te kunnen stippelen. Omdat wij verkozen zelf god te zijn over ons eigen leven en vaak ook nog over dat van anderen. Zie dan toch hoe Hij daar als de Man van smarten kruipt, ontdaan van alle waardigheid is Hij gekomen vanuit de hoge hemel om ons te kunnen verlossen. Zijn bloed alleen kan ons reinigen van alle zonden.

Als Hij opstaat en bij Zijn discipelen komt, vindt hij hen slapend. Slapend terwijl Hij hen gevraagd had om met Hem te waken. Slapend terwijl hun Meester in zo'n grote nood verkeerde. Slapend terwijl zei vol vuur hadden beweerd wel met Hem te willen sterven. Petrus zou nooit aan Hem geërgerd worden, al moest hij met Jezus in de gevangenis geworpen worden of met Hem sterven, hij zou bij Hem blijven en dan nu klinkt Jezus stem tot de slapende Petrus: 'Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.' Hoe pijnlijk moet deze confrontatie zijn, zo beweerd te zullen blijven staan, om dan te slapen in het uur dat waakzaamheid gevraagd was. Wat is toch een mens, hoe zwak en onbetrouwbaar. 'Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.' De echo van deze woorden is een oproep aan ons hart om bewust te zijn van de tijd die wij beleven. Hoe gemakkelijk vervallen wij tot verslapping van onze waakzaamheid, hoe gemakkelijk vallen wij vanwege zwakheid van het vlees. Zo gemeend te zullen staan, zo vol goede moed de vijand als het ware in de ogen gekeken en dan toch te zijn gevallen. In de geest was er de vaste overtuiging maar het vlees bleek niet bestand te zijn tegen de verleiding of het lijden dat op ons pad kwam. Vrienden, de les die wij voor het eerst of weer opnieuw moeten leren is dat wij alleen kunnen leven van Gods genade. Zonder Hem kunnen wij niets doen, zonder Hem kunnen wij wel denken te blijven staan maar zullen wij vallen. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Zie op de lijdende Borg Die Zichzelf overgaf tot in het diepste lijden om ons te bevrijden. Zie omhoog en verwacht het van de Heere alleen, roep in de grootste verzoeking tot God de Vader en laat Zijn wil geschiedden.

Voor de tweede keer stort Jezus Zijn hart uit voor Zijn Vader: 'Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!' Jezus zag het lijden dat over Hem komen zou als het ware als een beker, Hij wist dat ook aan dit lijden een einde zou komen. Zojuist had Hij de beker van het Nieuwe Verbond gezegend en geheiligd waarbij brood en wijn voor de Zijnen het teken van Gods Verbond zou zijn tot op het moment dat Hij opnieuw komen zou. Nu moest Hij om die Verbondsbeker haar ware betekenis te geven Zijn bloed gaan storten tot een rantsoen voor velen. Hij zou de drinkbeker van het lijden drinken omdat Vader het zo besloten had. Lieve vrienden besef dat deze Dierbare Heiland de hoop voor de volken is geworden omdat Hij Zichzelf gegeven heeft tot in de dood, om de dood te overwinnen, de machten van de hel te verslaan en een heerlijke toekomst te bereiden voor allen die Hem vrezen. Er zijn er na Hem zovelen geweest die al zingend de dood in de ogen hebben gekeken, er zijn er die al lof prijzend de vlammen van het vuur hebben overstemt. Anderen hebben gebeden voor hun vijanden terwijl de martelaren hun levens gaven en dat alles is mogelijk geworden omdat Jezus de drinkbeker van lijden voor ons heeft gedronken. Zijn zweet werd tot grote druppels bloed omdat Hij de dood voor de Zijnen maakte tot een doorgang in het eeuwige leven. O Hallelujah lof prijs aanbidding zij onze God, zag toch heel de wereld hoe zalig het is om Hem te kennen. Kom vrienden, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, niemand heeft te veel of te zwaar gezondigd. Jezus is gekomen om te verlossen hen die in de strikken van de duisternis verstrikt zijn. Kom, roept Hem aan en wordt behouden. Niets van ons komt in aanmerking om zalig te worden het is alles alleen door Hem Die Zichzelf gegeven heeft.

Opnieuw komt Jezus tot Zijn discipelen en vindt hen slapend; 'want hun ogen waren bezwaard.' Ondanks de waarschuwing en het zien van het lijden van hun Meester konden ze toch niet wakker blijven en voor Hem bidden. ...De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak... In Lukas 22 lezen we dat zij sliepen vanwege de droefheid. Hoe vaak had Hij nu al gesproken over zijn lijden en sterven, zij begrepen het niet, hun harten waren verdrietig over dat wat er komen zou. Zij hebben gezien hoe hun Meester vol angst was, waarschijnlijk hebben zij de engel gezien die bij hun Meester kwam om Hem te versterken op het gebed dat Hij riep tot Zijn Vader (Luk. 22:43). Nee de droefheid maakte hen niet waakzamer maar vermoeidheid overviel hen en al slapend streed hun Meester de grootste strijd die ooit op aarde is gestreden. Hij streed opdat wij in Zijn kracht de goede strijd zouden kunnen strijden. Jezus laat hen slapen om Zelf voor de derde keer te worden geperst. Voor de derde keer geperst zoals olijven om ook het laatste van de vrucht te beproeven. Dan staat Hij op, 'Uw wil geschiedde', vastberaden kan Jezus de kruisdood tegemoet treden. Daar klinkt Zijn stem tot de zijnen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.' Nu het geluid van de naderende voetstappen van de vijand al klinkt is het te laat om nog te bidden, slaap maar voort. Lieve vrienden, laten wij deze geschiedenis tot ons doordringen opdat wij onze hoogmoed en verwachting van eigen krachten zullen verliezen om alles in Jezus Christus te vinden. Hij heeft overwonnen. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 19-02-2020