Woorden van Jezus – rond ongetrouwd blijven omwille van het Koninkrijk der hemelen

31-05-2019

'Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het, Matth. 19:10-12.'

In de tijd van de Heere Jezus was er, net als vandaag, verschil van inzicht over de reden waarop een huwelijk ontbonden zou kunnen worden. In de Thora had God door Mozes een gebod gegeven dat de man die zijn vrouw wegzond nadat hij iets schandelijks aan haar gevonden had, een scheidbrief moest geven, waarmee het huwelijk officieel ontbonden zou zijn. De discussie die ontstaan was ging over de inhoud van het schandelijke. In de tijd van Jezus waren er de volgelingen van Hillel, die meenden dat iedere willekeurige reden schandelijk genoeg was om de vrouw een scheidbrief te geven, of het nu haar kookkunst, haar verlies van schoonheid of wat dan ook was. Sjammai met zijn volgelingen daarentegen was heel wat strenger en was van mening dat er van hoererij sprake moest zijn.

De farizeeërs wilde Jezus vangen en stelde Hem de vraag of de man zijn vrouw om iedere reden kon wegzenden. Jezus, Die gekomen is om de wet en de profeten te vervullen, heeft met Zijn onderwijs iedere keer de diepte van de geboden van God weten aan te wijzen en de menselijke vertroebeling van die geboden aan de kaak gesteld. De mens wist iedere keer weer mensengeboden boven de geboden van God te plaatsen waarmee de geboden van God werden ontkracht. Het gebod rond echtscheiding werd misbruikt om de vrouw een scheidbrief te geven bij het minste of geringste.

De Heere Jezus gaat terug naar het begin en toont de heiligheid van het huwelijk aan. Wat God samengevoegd heeft zou de mens nooit moeten scheiden. Scheiden is iets afschuwelijks en brengt vaak veel verdriet en pijn bij man en of vrouw en bij de kinderen, die maar al te vaak het slachtoffer zijn van de breuk tussen hun ouders. De vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan dat scheiden alleen zou kunnen plaatsvinden als er sprake is van zwaarwegende zaken als hoererij.

De reactie van de discipelen getuigt hoe de gedachte van Hillel zo'n beetje de gangbare gedachte was geworden. Zij zeggen: 'Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen.' Als het dan zo is dat het huwelijk alleen ontbonden kan worden bij zulke zwaarwegende redenen dan is het beter om nooit te trouwen, zo menen zij. Je zult je maar aan een vrouw verbinden om er dan later achter te komen dat het beter nooit had kunnen plaatsvinden.

Ik denk dat, hoewel mijns inziens de reactie wat overtrokken is, de boodschap wel helder is. Het komen tot een huwelijk en het verbinden aan een vrouw is zeker geen kleine zaak. Deze verbinding zou nooit op losse grond moeten plaatsvinden maar een weloverwogen keuze moeten zijn. Ik geloof dat we op grond van Gods Woord kunnen zeggen dat iedere gelovige man, biddend op zoek mag gaan naar een gelovige vrouw. Nooit zou een gelovige man een vrouw mogen trouwen die niet gelooft dat haar zonden haar om Christus wil vergeven zijn. Paulus zegt: 'Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Kor. 6:14.' Daarbij wil ik onderstrepen dat niemand van ons ongelovig mag zijn en zijn we dat toch, zoek dan eerst de Heere Jezus te kenen als persoonlijke Zaligmaker, voordat een huwelijk ook maar overwogen wordt. Een gelovige vrouw zou zich nooit moeten verbinden aan een man die niet in de eerste plaats God liefheeft en de Heere Jezus kent als zijn Koning. Een man die niet leeft vanuit de verzoening in Christus kan geen priester zijn in zijn gezin.

Het is beter nooit te trouwen, dan te trouwen om te belanden in een project van geestelijke verwarring waar verdriet en pijn om de liefde zullen strijden. Licht en duisternis kan niet samengaan. Hoewel de Heere Jezus de heiligheid van de heerlijke instelling van het huwelijk benoemt, spreekt Hij ook over het ongetrouwd blijven om een hoger doel te dienen.

Hij zegt: 'Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het.' Het is inderdaad een moeilijke opdracht om te bevatten. Met deze woorden in de context van de scheidbrief en de heiligheid van het huwelijk wordt duidelijk dat er inderdaad mensen zijn die ongehuwd blijven.

De praktijk wijst uit dat veel mensen ongelukkig zijn zonder een huwelijk, anderen juist ongelukkig zijn geworden door het huwelijk en weer anderen prima alleen kunnen zijn zonder daar onder gebukt te gaan. We zouden deze laatsten met Jezus woorden kunnen omschrijven als mensen die geboren zijn als gesnedene, ze hebben geen enkele moeite met het zich onthouden van seksuele gemeenschap en het daarvoor noodzakelijke huwelijk. Anderen zijn door mensen gesneden of ontmand waardoor een huwelijk onmogelijk is, denk bijvoorbeeld aan de eunuchen of kamerlingen die aan het hof dienden. Weer anderen hebben zichzelf gesneden, om het Koninkrijk der hemelen. Zij hebben dus gekozen voor onthouding, door vasten en bidden, en stellen zich een hoger doel voor ogen, namelijk het dienen van de Koning der koningen opdat Zijn Koninkrijk kome.

Jezus waarschuwt al met de woorden: "Allen vatten dit woord niet." Dit zou ons allert moeten maken opdat we geen verkeerde conclusies trekken. De Heere Jezus heeft nooit gezegd dat het beter is om niet te trouwen, Hij spreekt zich niet negatief uit over het huwelijk en promoot ook geen ongetrouwd blijven ten behoeve van het Koninkrijk. Paulus waarschuwt zelfs voor hen die met leringen van duivelen mensen verbieden te huwen (1 Tim. 4:3).

Tegelijk is het een bijzondere gave en rijke zegen als er mannen of vrouwen zijn die de gave van onthouding kennen en hun hele leven inzetten in het Koninkrijk der hemelen. Als een man, vol van liefde tot Zijn Heiland, alleen is, heeft hij niet de verantwoording voor zijn vrouw en eventuele kinderen. Hij hoeft geen zware financiële lasten te dragen en kan gaan en staan waar hij wil. Broeders en zusters met deze gave, zijn door heel de geschiedenis heen tot rijke zegen geweest voor velen.

Paulus zegt in 1 Korinthe 7 vers 1, dat het goed zou zijn om geen vrouw aan te raken en legt verder uit waarom hij dit zegt: 'En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen, 1 Kor. 7:32-34.' Het is een feit dat het huwelijk heel wat aandacht vraagt, een man zoekt het goede voor zijn vrouw en kinderen en zo ook de vrouw voor haar man en kinderen. Er zijn momenten dat de zorgen rond mijn gezin mij verhinderen bezig te zijn met de dingen waar God mij voor geroepen heeft en toch weet ik mij rijk gezegend met een lieve vrouw en zoon die mijn liefde en zorg meer dan waard zijn. De zorg voor mijn gezin is geen zondig obstakel in het dienen van God en Zijn Koninkrijk want ons gezin maakt deel uit van dat Koninkrijk en het huwelijk is door God ingesteld.

We zien dat we steeds genuanceerd moeten blijven denken en het Woord van God in de goede context moeten plaatsen. Bent u ongetrouwd en hindert u dat niet, zoek geen huwelijk aan te gaan. Dat is het advies van Paulus in 1 Korinthe 7, bent u wel getrouwd, zoek dan geen ontbinding. Bent u ongetrouwd en hebt u een verlangen naar een partner, bidt dan de Heere om de juiste partner en dien samen de Heere, tot glorie van Zijn heilige Naam.

Paulus verkiest, gezien de tijd waarin hij leefde, het ongetrouwd blijven boven het trouwen, dat moet ons vandaag te denken geven. Maar tegelijk moeten we oppassen voor hen die het huwelijk verbieden of in een kwaad daglicht stellen, want wat een zegen is het door God ingestelde huwelijk en wat een kwaad is er voortgekomen uit het zogenaamde celibaat. God zegene ons of we nu getrouwd of ongetrouwd zijn en beware ons voor de zonde van ontrouw tegen God en elkaar.

Wilco Vos Veenendaal 02-04-2019