Woorden van Jezus – Sta op en vreest niet

22-03-2019

'En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had, Matth. 17:1-13.'

Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes worden door Jezus meegenomen op een hoge berg. Zowel Mattheüs als Markus en Lukas, schrijven over dit bijzondere moment, de vervulling van de woorden die Jezus een aantal dagen daarvoor tot Zijn discipelen gesproken had: 'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk, Matth. 16:28.' Wat een bijzondere zegen ontvangen deze drie discipelen. Zij mogen mee, zij zijn uitgekozen om met Jezus alleen in de stilte te zijn. Zoals we kunnen weten uit de geschiedenissen, zoekt Jezus vaak de eenzaamheid op, vaak op een berg om stil te zijn en te spreken met Zijn hemelse Vader. Zo ook nu, zoals we dat kunnen lezen in Lukas 9. Terwijl Jezus in gebed is, vallen Zijn discipelen in slaap. Zij zien niet hoe Jezus, tijdens Zijn gemeenschap met Zijn Vader begint te stralen als de zon. Zijn kleren worden wit als de sneeuw, hier zien we de Zoon van God bekleed met heerlijkheid, Hij de Schepper van hemel en aarde staat hier in volle glorie, gereed om Zijn menselijk lichaam af te leggen, door de weg van lijden en sterven heen. Hier in Zijn Koninklijke heerlijkheid ontmoet Hij Mozes en Elia, die met Hem spreken over dat wat Hem te wachten staat in Jeruzalem. Lukas gebruikt in hoofdstuk 9 vers 31 het woord Exodus. Hier zien we Jezus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, samen met Mozes, en Elia, vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Hebben zij niet vanuit de wet onderwezen dat Gods gerechtigheid, bloedstorting eist om de zonden te kunnen vergeven, hebben zij niet opgeroepen om God alleen te dienen? Zij waren het die zichzelf geheel overgaven in de hand van hun hemelse Vader. Zij waren het die veertig dagen afzonderden met vasten en gebed. Hier staan zij om met Jezus te spreken over het lijden en sterven dat Hij zal ondergaan om volkomen verzoening te brengen voor de zonde van deze wereld. Hij zou vrijwillig Zijn leven afleggen, Hij zou sterven, begraven worden en weer opstaan om op te varen naar de hemel. Wat een Exodus. Hij, de Zoon van God, zou Zijn leven afleggen om voor ons bevrijding te brengen uit de slavernij van de zonden. Zijn Exodus uit deze wereld geeft ons hoop en moed, omdat wij weten dat ook wij straks verlost zullen worden uit dit lichaam van de zonde om voor altijd in Zijn heerlijkheid te zijn.

Vrienden, gelooft u dat ook? Is Jezus ook voor u het Lam dat geslacht is om u bevrijding te brengen? De Bijbel zegt: 'Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden.' Geloof is vertrouwen, het is stoppen met vrede zoeken in iets buiten Jezus en uzelf geheel aan Hem toevertrouwen. Geloven is vertrouwen dat het bloed van Christus u reinigt van al uw zonden. Geloven is vertrouwen dat Jezus Christus, de Weg de Waarheid en het leven is, en dat u door Hem vrijmoedig tot de Vader mag naderen. Dan mag u vertrouwen dat Vader ook uw liefdevolle Vader is. 'Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees maar naar de geest, Rom. 8:1.' Geloof in Jezus en Hij zal uw Exodus zijn. Verwerp Hem door niet te geloven en uw leven en sterven zal rampzalig zijn.

Als Petrus, Jakobus en Johannes hun ogen openen, zien zij Jezus in Zijn Koninklijke heerlijkheid, samen met Mozes en Elia. Vrees vervult hun hart, wat een heerlijkheid, wie van ons mensen kan bestaan voor zoveel heerlijkheid? Vrienden als wij oog in oog staan met de heerlijkheid van God, dan beseffen wij onze nietigheid, er is niets dat ons meer kan overtuigen van onze zwakheid en zondige natuur dan een ontmoeting met Jezus in Zijn heerlijkheid. Als zij zien dat Mozes en Elia vertrekken dan is Petrus het die als het ware, het stilzwijgen van de discipelen verbreekt. Hij stelt voor om drie tabernakelen te maken, voor Jezus, voor Mozes en voor Elia. Markus zegt: 'Want hij wist niet wat hij zei; want hij was zeer bevreesd.' Zou Petrus, die er maar niets voor voelde dat Jezus sterven zou, deze kans aangrijpen om voor altijd op deze berg te blijven? We weten het niet. Maar als we eerlijk zijn, dan herkennen we het verlangen van Petrus. Willen wij de momenten van bijzondere openbaring niet vasthouden en er als het ware in blijven hangen? Maar nee, God openbaart ons zaken om ons een dieper inzicht te geven en voorwaarts te treken in vertrouwen en toewijding aan onze Meester. Zelfs als de dood ons te wachten staat. Jezus kon hier niet blijven in deze heerlijke toestand, Hij moest dieper vernederd worden om Petrus, en allen die met hem Jezus liefhebben, te kunnen verheerlijken.

Dan daalt een luchtige wolk op hen neer en klinkt een stem: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!' Het is de stem van God de Vader, dezelfde stem die gehoord werd aan het water van de Jordaan toen Jezus werd gedoopt. Hier ontvangen de discipelen de bevestiging van hun belijdenis die ze even geleden hebben gegeven. Petrus heeft gezegd: 'Gij zijt de Christus de Zoon des Levende Gods.' Nu klinkt de stem van de Levende God; 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.' Hoe groot is onze God! Hoe heerlijk is Zijn Naam en hoe vol liefde is Zijn ontferming.

Was het niet Mozes die in de wolk geweest was en van wie het aangezicht blonk toen Hij van de Sinaï afdaalde? Was het niet Gods stem die geklonken had vanuit de wolk. Ja het was Mozes die als de mond van God de volgende heerlijke profetie had uitgesproken: 'Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken, Deut. 18:18,19.' Hier vielen Petrus, Jakobus en Johannes op de grond in de aanwezigheid van hun Meester Die Niemand minder is dan de Profeet die hen beloofd was, hier waren zij met de Christus, de Zoon van de Levende God en horen zij vanuit de wolk de stem van God de Vader: 'Hoort Hem!' Opdat vervult zou worden dat wat van Mozes was geprofeteerd.

Petrus, Jakobus en Johannes liggen op de grond als Jezus hen aanraakt en toespreekt: 'Sta op en vreest niet.' Als ze dan hun hoofden opheffen, zien ze niemand dan Jezus alleen. Is er een mooier beeld te schetsen? Wie van ons ooit in werkelijkheid niemand anders gezien heeft dan Jezus alleen, weet dat Hij meer dan alles waard is. Alleen met Jezus te zijn, en dan als het ware de echo te horen, 'sta op en vreest niet.' Nee, Jezus is niet gekomen om te verderven, Hij is niet gekomen om te veroordelen, Hij is niet gekomen om te doden maar om onze schuld en zonden, vrees en pijn weg te nemen. Hij heeft vrijwillig de angst, de pijn, en de schuld van onze zonden op Zich genomen. Zie dan toch op Jezus, hoor dan Zijn stem: 'Sta op en vrees niet.'

Terwijl ze de berg afdalen, zegt Jezus hen dat ze niet over deze dingen mogen spreken totdat Hij uit de dood zal zijn opgestaan. Uit de woorden van Markus 9 kunnen we opmaken dat ze nog steeds niet begrepen dat Jezus hier sprak over Zijn opstaan uit de dood. Ze vragen Hem hoe het zit met Elia die toch eerst zou komen volgens de Profetie van Maleachi. Waarop Jezus hen wijst dat de beloofde Elia niemand minder was dan Johannes de Doper die in dezelfde geest als Elia opriep tot bekering. Net zoals Johannes is gevangengenomen en gedood zo zal ook de Zoon des mensen moeten lijden en sterven.

Vrienden wat is het Woord van God toch rijk, wat is het heerlijk om het te onderzoeken, het te overdenken en het in ons leven tot grootste schat te verkiezen. Jezus is Heere! Zijn Naam is enkel Majesteit. Hij heeft alles volbracht en allen die Hem volgen in het geloof, worden opgeroepen getuigen te zijn van Zijn heerlijkheid. Sluiten we af met het heerlijke getuigenis van Petrus: 'Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren, 2 Petr. 1:16-18.' Amen, Hallelujah. 

Wilco Vos Veenendaal 18-02-2019