Woorden van Jezus – Vader wil niet dat één van deze kleinen verloren gaan

03-05-2019

'Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet, uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga, Matth. 18:10-14.'

Dat de Heere Jezus Christus naar deze aarde gekomen is, bewijst ons de bijzondere liefde van God. Hij kwam om zondaren zalig te maken, Hij is gekomen om als de Profeet, de Priester en de Koning het Koninkrijk der hemelen te bevestigen. Zijn woorden, wonderen en werken roepen ons op om onszelf te bekeren tot God en door het geloof in de Heere Jezus Christus als kinderen van God de Vader te wandelen. Nog een kleine tijd en Christus, Die Zijn leven gaf als het Lam Gods, zal komen als de Koning der koningen, dan zal Zijn Koninkrijk met haar gerechtigheid heel de wereld vervullen.

Vandaag is het de tijd om zondaren bekend te maken met de boodschap van het Koninkrijk, vandaag worden jong en oud opgeroepen te worden als een kind en te geloven en te vertrouwen dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van al onze zonden. Door dat eenvoudige vertrouwen, worden onze zonden verzoend, worden wij wedergeboren en ontvangen de Heilige Geest, Die ons zal leren te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Wee diegene die de voortgang van dit Koninkrijk met haar uitbreiding verhindert. Wee diegene die één van deze kleinen die in Jezus geloven ergert, het zou beter zijn dat een molensteen aan zijn of haar nek werd gehangen en in de zee geworpen (Matth. 18:6).

Alles wat een aanstoot of ergernis is in het komen tot Christus of in het kinderlijk vertrouwen in God de Vader wordt door de Heere Jezus bestraft en zou door al Zijn knechten bestraft moeten worden. Wij zouden ons steeds bewust moeten zijn van de ergernissen en de aanstootgevende zaken die de voortgang van het Koninkrijk der hemelen in de weg staan. Laten wij ervoor waken om geen aanstoot te geven of een van deze kleine te ergeren. Denk aan Paulus woorden in Romeinen 14: 'Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is, vers 21.' Als een tot geloof gekomen man of vrouw geworsteld heeft met drank, dan heeft de sterkgelovige rekening te houden met de zwakkere opdat de zwakke niet geërgerd wordt of ons gedrag een struikelblok wordt waardoor de zwakke terug valt in oude patronen. Het kan ook zijn dat de zwakgelovige, drank koppelt aan zonden of vlees aan afgoderij zoals dat in de tijd van Paulus een onderwerp van gesprek was. De sterk gelovig is gericht op het winnen van zielen voor Jezus en wordt opgeroepen om de drank en het vlees te laten staan indien dit een struikelblok is of kan worden. De liefde van de sterkgelovige tot Jezus en zijn naasten is sterker dan de liefde tot drank en of vlees. Als aanvulling op dit onderwerp nog de woorden van Paulus aan de gemeente van Korinthe: 'Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn? En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is? Doch gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus. Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere, 1 Kor.8:10-13.' Paulus neemt hier een heel sterk voorbeeld, niet een voorbeeld dat hij aanprijst maar als illustratie om zijn onderwerp extra te bekrachtigen. De sterkgelovige kan alle voedsel eten en is niet bang dat het misschien besmet is door afgoden maar omwille van hen die in hun geweten waarde hechten aan de afgoden, ook al is deze negatief, zou de sterk gelovige het vlees moeten laten staan om zijn broeder of zuster te behouden. In hoofdstuk 10 legt Paulus de nadruk op het vlieden van de afgodendienst waaruit we kunnen opmaken dat het voorgaande voorbeeld geen goedkeuring geeft over het aanzitten aan een afgodische maaltijd of in een tempel van afgoden. 'Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst... Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt, 1 Kor. 10:14, 19-20.'

Na deze ernstige waarschuwing van de Heere Jezus om niet één kleine te ergeren, blijkt Zijn tedere zorg voor hen ook uit de volgende woorden: 'Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.' Laat niemand van ons met minachting neerkijken op de kleine kinderen. Zij hebben onze liefdevolle zorg nodig. Moeten wij niet vaak tot de conclusie komen dat er een bijzondere bescherming rondom de jong spelende kinderen moet zijn? Hier hebben we de verklaring, zij genieten een bijzondere zegen, namelijk die van een engelenwacht rondom hen. Wat een troost voor ons moet het zijn om te beseffen dat God de Vader engelen uitzendt als gedienstige geesten (Hebr. 1:14) die onze kinderen beschermen. Engelen die het aangezicht van God de Vader zien en op Zijn bevel alles doen wat tot zegen van onze kinderen dient. Net als de kleine kinderen, geniet iedere gelovige deze zegen, en wee hen die een aanstoot of ergernis vormen voor deze kleinen, zij kunnen er zeker van zijn dat zij strijden tegen en engelenmacht die nooit te overwinnen is. O Glorie aan God onze Vader, Glorie aan Jezus Christus onze Zaligmaker en Glorie aan de Heilige Geest Die ons de vreugde van deze heerlijke zaken doet genieten. 'Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.' Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Hij is de goede Herder Die net als iedere goede herder op zoek gaat naar dat ene schaap dat verloren is en wanneer de herder het schaap vindt, dan is er grote vreugde, ja meer vreugde over dat ene gevonden schaap dat verloren was dan over al die anderen die niet zijn afgedwaald. Zo weten wij dat er in de hemel, vreugde is over één zondaar die zich bekeert (Luk 15:7). 'Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden, Joh. 3:17.'

Jezus heeft gezegd: 'Alzo is de wil niet, uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.' Kijk om u heen en zie de kleine kinderen, laat tederheid uw hart vervullen en hoor de echo van Jezus woorden: 'Vader wil niet dat één van deze kleine verloren gaan.' Breng de kinderen dan tot Jezus, onderwijst hen over wie Hij is en laat hen zich veilig voelen als het schaapje dat zich geliefd weet van de goede herder. Jezus is de goede Herder. Iedere jongen of meisje, man of vrouw dat verlangt naar vrede met God en zichzelf overgeeft in de handen van de Goede Herder mag zich veilig weten, omringt en beschermt door engelen en wetend dat Vader niet wil dat zij verloren gaan.

God heeft gezegd: 'Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel, Ezech. 34:16.' Kom vrienden, God is nog Dezelfde, Hij hoort de stem van allen die tot Hem roepen. Hoe dwaas uw keuzes ook geweest zijn, hoe afkerig u ook van God en Zijn gebod geweest bent, hoor de woorden van Jesaja die spraken van Jezus de Goede Herder: 'Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen, Jes. 53:6.' Ja; 'Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden, Jes. 40:11.'

Jezus sprak: 'Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, Joh. 10:11.' Om onze ongerechtigheid moest Hij de dood in, Hij is opgestaan om ons het leven te geven, hebt goede moed, Jezus leeft en allen die Hem aanroepen zullen zalig worden (Rom. 10). Hoor wat Hij zegt: 'Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven, Luk 12:32.' Laat niemand van ons zichzelf buitensluiten, laat niets u verhinderen of ergeren om bij Jezus te schuilen, laat Zijn liefde u vervullen met dankbaarheid, verwondering en aanbidding, roept Hem aan en laat Zijn genade u verzoenen met Vader, verblijdt u in de Heere.

Broeders en zusters in onze geliefde Heiland, verblijdt u en weest waakzaam, heb oog voor het verlorene en brengt de kinderen tot Jezus. Zoek de eenheid te bewaren en wees met elkaar alert op dat wat een ergernis of aanstoot kan zijn die anderen kunnen verhinderen om in te gaan in het Koninkrijk der hemelen. Laat de liefde van Christus onze vreugde zijn, Hij komt, ja Zijn Koninkrijk kome. Amen. Hallelujah.

Wilco Vos Veenendaal 12-03-2019