Woorden van Jezus – Want zoals het was in de dagen van Noach

13-12-2019

'Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam: alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hunlieden hun voedsel te geven te rechter tijd? Zalig is die dienstknecht welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage in welken hij hem niet verwacht, en ter ure die hij niet weet; En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden, Matth. 24:36-51.'

Jezus heeft gewaarschuwd voor de naderende oordelen. Hij heeft gezegd dat de liefde van veel mensen zal verkouden omdat de wetteloosheid zal toenemen. Hij heeft opgeroepen tot een volharding tot het einde en gezegd dat zij die dit doen, zalig zullen worden. Het Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden en dan zal het einde komen. Hoewel er veel lijden, pijn en verdriet zal zijn, er leugenprofeten veel harten zullen misleiden, zal toch de komst van Christus zeker zijn, Hij zal komen en alle knie zal zich voor Hem buigen. Dan, als Hij met grote kracht en heerlijkheid op de wolken komen zal, dan zal Hij Zijn engelen uitzenden met een groot bazuingeluid en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeen vergaderen vanuit heel de wereld.

Maar wanneer zal die dag dan zijn? Wanneer zullen de bazuinen klinken en zal Jezus komen? Zal het vandaag zijn of morgen of zal het nog langer duren? Jezus heeft gezegd: 'Doch van die dag en ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.' Hoewel Jezus ons gewezen heeft op de tekenen van de tijd; ja, zo zeker als de uitspruitende bomen ons wijzen op de naderende zomer, zo zeker wijzen ons de geruchten van oorlogen, de aardbevingen, de hongersnoden en de toenemende wetteloosheid op het einde en toch weet niemand van ons het uur of de dag. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Het uur dat het bazuingeluid de hemel en de aarde zal vervullen zal plotseling daar zijn, zoals de regen, de donder, het opensplijten van de aarde en de overstelpende vloed ineens de aarde bedekte en de hele wereld verwoestte. Honderd en twintig jaar hebben de hamerslagen van Noach opgeroepen tot bekering en toch zijn alleen Noach en Zijn familie behouden omdat zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van God om zich tot Hem te keren en behoud te vinden in de ark.

Wat een verschrikkelijk oordeel is er gekomen over de wereld die er toen was, tweeduizend jaar na de heerlijke schepping moest God een einde maken aan de goddeloosheid en hoewel Hij de mens nog honderdtwintig jaar genadetijd gaf, honderdtwintig jaar om zich te bekeren, heeft toch niemand zich willen bekeren. Ze hebben de spot gedreven met Noach, ze hebben hem aangezien voor een man die niet wijs was en dingen zag die anderen niet zagen. Waar maakte hij zich druk om? De leus van de mensen toen, zal ongetwijfeld dezelfde zijn als die er vandaag klinkt: "Pluk de dag, geniet ervan, je leeft maar één keer." Blind voor de zonde, doof voor de prediking van genade en ongevoelig voor het naderende oordeel, hebben zij zich verhard. Terwijl de ark na honderdtwintig jaar arbeid als een zichtbaar teken gereed was gekomen, ging het leven van alle dag door. Mensen aten en dronken, ze waren bezig met kopen en verkopen, ze maakten zich druk om onbenullige zaken en zochten vermaak in dingen die uiteindelijk nooit bevrediging gaven. Er was vreugde, verdriet en pijn, er werden baby's geboren en er stierven mensen op jonge en oudere leeftijd. De éne dag volgde de andere op, en hoewel niemand zich bekommerde om het naderende einde, naderde het toch. Wat een dag moet het geweest zijn toen de dieren twee aan twee uit de verschillende hoeken kwamen aangelopen, gekropen en gevlogen. Verbazing, verwondering en ongetwijfeld, bezorgdheid en angst moet de mensen vervuld hebben. Anderen maakten zich geheel geen zorgen, zaten heerlijk te genieten van hun maaltijd, waren in gesprek over het komende feest, in vergadering over de bouw of de doorontwikkeling van het laatste prototype. Ergens was een vrouw aan het bevallen terwijl verderop een oma lag te sterven en toen was daar plotseling het einde. Het oordeel voltrok zich over de eerste wereld en hoe verschrikkelijk is dat geweest voor hen die zich niet hebben willen bekeren. Niemand dan alleen Noach en zijn familie hebben de reddende macht van God genoten, niemand dan zij alleen hebben de regenboog voor het eerst aan de hemel zien staan als het teken van Gods trouw.

De regenboog, het symbool van trouw, genade en ontferming maar tegelijk het symbool dat ons herinnert aan het komende oordeel. Nog even en de bazuinen zullen klinken. Het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen zullen ook dan bezig zijn met het leven van alle dag, er zullen er twee op de akker zijn, samen zijn ze aan het werk net als de malende vrouwen in de molen, ze hebben hetzelfde geleerd, dagelijks zijn ze ijverig bezig met de zaken waartoe zij zich geroepen weten en dan zal het bazuingeluid klinken en zal er een scheiding plaats vinden.

Vrienden, hoe zal het met ons zijn als het bazuingeluid zal klinken? De Heere Jezus roept ons op om bereid te zijn, Hij roept op om te waken, want niemand weet in welk uur Hij komen zal. Als wij weten wanneer de dief zal komen dan zullen wij waakzaam zijn en ons huis niet laten doorgraven. Een trouw dienstknecht zal ijverig bezig zijn in de dingen waar zijn meester hem voor heeft geroepen, ook als zijn meester lang wegblijft, terwijl de kwade dienstknecht zal afwijken van zijn roeping wanneer hij het idee heeft dat zijn meester uitblijft. Als dan de meester komt, zal hij de goede dienstknecht belonen terwijl de kwade dienstknecht het loon van de geveinsden zal ontvangen met wening en knersing van de tanden.

Wat een ernstige boodschap, twee mannen op de akker, twee vrouwen in de molen en twee dienstknechten in het huis van hun heer, wat maakte nu het verschil tussen hen beiden, waarom wordt de één wel aangenomen en de andere niet? Waarom wordt de één gezegend en de ander vervloekt? Het is omdat de één gewaakt heeft en de ander de boodschap in de wind heeft geslagen. De één heeft het behoud in Christus gevonden en de andere niet. Vrienden, zijn wij waakzaam? Heel de wereld ligt verloren in zonde en schuld, nog even en de Schepper van hemel en aarde zal komen om rekenschap te vragen van Zijn schepsels. Zullen wij dan net als Noach wakende bevonden worden of zullen wij net als de mensen in zijn tijd bezig zijn met van alles en nog wat, om om te komen in het oordeel?

Vandaag zien wij als het ware de bomen uitlopen, de zomer is nabij, we zien aan de tekenen van de tijd dat de komst van de Koning der koningen aanstaande is. De getrouwe dienstknechten uit deze gelijkenis waren zij die het voedsel op de juiste tijd gaven. Het voedsel dat de getrouwe dienstknechten vandaag mogen brengen is de oproep tot bekering, want de komst van Christus is aanstaande. Zie het Lam Gods, nog is er genade voor een ieder die zich tot Hem keert. Ja allen die hun zonden belijden, hun knieën buigen en hun leven in de hand van God de Vader leggen, worden opgeroepen de goede strijd te strijden, waakzaam te zijn en te overwinnen in Christus kracht. Lieve vrienden, is Jezus Christus, uw persoonlijke Zaligmaker, is Hem te volgen u alles waard? Hij heeft opgeroepen om alles te verlaten, het kruis op te nemen en de verdrukking, vervolging en haat, voor lief te nemen, ziende op het einde, de heerlijkheid die Hij bereidt heeft voor allen die Hem liefhebben.

Nog even en de bazuinen zullen klinken, laten wij breken met alles wat ons afhoudt van de Heere Jezus Christus, Hij is de Ark der behoudenis, allen die tot Hem de toevlucht nemen zijn veilig. Laten wij stoppen met onze tijd verdoen aan onbenullige zaken en ons richten op het Koninkrijk der hemelen en al het andere zal ons worden toegeworpen. Hallelujah, 'Hij die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.' Kom Heere Jezus, ja kom haastig. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 28-10-2019