Woorden van Jezus – Zo iemand achter Mij wil komen

14-03-2019

'Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk, Matth. 16:24-28.'

De belijdenis uit Petrus mond; "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God", had nog maar net geklonken of diezelfde Petrus bestrafte Jezus, Die sprak over Zijn aanstaande lijden, sterven en opstanding. Jezus Die wel wist dat satan als de grote misleider Hem aanviel doormiddel van Zijn geliefde discipel, bestrafte satan en riep Petrus op om Hem te volgen in plaats van tegen te staan. Jezus moest door een weg van lijden en sterven, de weg openen voor verloren zondaren. Hij moest plaatsvervangend de dood in opdat doodschuldigen in Hem vergeving, bevrijding en genezing zouden vinden. Hij moest na drie dagen opstaan uit de dood, opdat ook Zijn volgelingen de kracht van Zijn opstanding zouden kunnen genieten. Jezus is als de grote Overwinnaar uit de strijd gekomen, al moest dat door een diepe weg van vernedering, bespotting, smartelijk lijden en sterven heen. De weg van het kruis, is de weg waar ieder mens een vijand van is en toch is het de weg die God verkozen heeft om Zijn volk te verlossen, te louteren en te heiligen.

Jezus zegt: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij." Net zoals Jezus, het kruis opnam, zo worden Zijn volgelingen opgeroepen het kruis op te nemen. Dit is nu het grote struikelblok, dit is de steen van aanstoot, wie wil er nu een kruisdragende Jezus volgen? Wie wil er nu een volgeling zijn van een Lijdende Borg? Wie wil zelf het kruis opnemen en Hem volgen ongeacht wat dat ook betekenen zal? Laten wij eerlijk zijn. Willen wij niet graag zelf alles onder controle houden? Zit er heel diep vanbinnen niet een trots in ons die niet wil buigen voor God en al helemaal geen kruis wil dragen? Een kruis dragen betekent niet een moeilijke weg omdat we geen partner kunnen vinden, geen leuke baan hebben, een ziek lichaam hebben of dat onze kinderen niet op het padje blijven waarop wij ze graag zouden zien. Nee, kruis dragen betekent, sterven aan onszelf, dat betekent zeggen: "Vader wat U doet is goed." Dat betekent dat we heel ons levenslot in Vaders hand overgeven omdat wij weten en vertrouwen dat het daar veilig is, hoe de weg ook zal gaan.

Het kruis opnemen betekent, dat mijn eigen ik aan het kruis genageld moet worden. Het betekent dat mijn wil er helemaal niet meer toe doet, het betekent sterven en hoe heerlijk als we dan mogen genieten dat Christus opstandingskracht ook werkelijkheid wordt in ons leven. Dat we ineens een liefde krijgen tot Vader, Zijn Woord, Zijn wil, Zijn onbevattelijke wijsheid ons geopenbaard in Zijn geboden en inzettingen en verlangen om alleen nog maar te doen wat Hij van ons verlangt. Dat is een vrijheid die werkelijk vrij maakt!

Vrienden, niemand van ons verkiest dit kruis, tenzij wij in Jezus Christus de Zaligmaker vinden die Wij zo nodig hebben. Als wij beseffen dat wij met al onze keuzes, inzichten en verlangens helemaal niet voldoen aan de wens van God de Vader en beseffen dat wij daarom niets minder zijn dan vijanden van God en Zijn Woord. Dan beseffen wij ook dat dat de oorzaak is van de gebrokenheid die wij om ons heen zien. Dan beseffen wij dat de armoede in Afrika, het gevolg is van de keuzes die ik en mijn naasten gemaakt hebben. Dan beseffen wij dat de stervende kinderen in oorlogsgebieden het slachtoffer zijn van ons niet willen bukken onder God de Schepper van hemel en aarde. Dan beseffen we ook dat wij de dood en de hel verdiend hebben. O Glorie aan God, als dan onze ogen opengaan voor de liefde van God ons geopenbaard in Christus Jezus, Die vrijwillig, zonder zonde, het kruis op Zich nam om ons het eeuwige leven te geven.

Kom vrienden, laten wij ons kruis opnemen en Jezus volgen, dat is de beste keuze die we maken kunnen. Luister niet naar hen die u zeggen dat u daar zelf niet voor kunt kiezen. Stop uw oren voor deze vrome satanische leugens die haar oorsprong vinden in de hel. Luister naar mannen en vrouwen als Jozua die ervoor gekozen hebben om de Heere te volgen. Luister dan toch naar de stem van Jezus.

Wij durven de oproep van Jezus toch niet te ontkrachten? Zal Hij Die ons roept, ons ook niet de kracht, de liefde en de moed geven om het kruis op te nemen en Hem te volgen?

Drie redenen noemt Jezus waarom wij het kruis op moeten nemen. Drie keer lezen we het woord want in de tekst:

Neem uw kruis op en volg Mij: Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Als wij zelf de touwtjes in handen willen blijven houden, dan zullen wij uiteindelijk verliezen en omkomen. Maar gezegend hij en zij die het niet erg vinden om alles te verliezen om Jezus wil, want die zullen behouden worden. Misschien moeten wij wel veel lijden en vervolgd worden omdat wij er voor uitkomen Jezus lief te hebben en anderen willen winnen voor het Evangelie. Toch zal dit offer meer dan alles waard zijn. Misschien moeten wij wel geliefde familieleden, vrienden en zelfs broeders en zusters kwijtraken omdat wij Jezus boven alles liefhebben, is dat niet het kruisdragen dat Jezus van ons vraagt? Denk aan de woorden van Jezus: 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Joh. 12:24-26.'

Neem uw kruis op en volg Mij: Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Wat maakt het uit wat de mening van de wereld is? Wat maakt het uit wat zij ons aanbiedt? Pas toch op voor de verleidingen van de wereld, haar zogenaamde geluk dat niets anders is dan een zeepbel, haar ontspanning en vermaak, haar entertainment, geld en rijkdom is waardeloos als wij het bekijken in het perspectief van de eeuwigheid. Al zouden wij al het geld en geluk van de wereld hebben en Jezus niet kennen, wat kunnen we dan met dat alles? Kunnen wij onze zondenschuld afbetalen met de miljoenen van de wereld? Zie toch op Jezus, Zijn bloed alleen reinigt van alle zonden en alleen zij die hun kruis opnemen zullen straks ingaan in de heerlijkheid die Hij breidt heeft.

Neem uw kruis op en volg Mij: Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. In Markus lezen we: 'Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen, Mark. 8:38.' Ons kruis opnemen betekent dat we laten zien dat we een ander pad bewandelen dan de wereld. We kiezen ervoor om plaatsen te vermijden waar anderen wel heen gaan. Jezus kon niet onzichtbaar blijven met Zijn kruis, zo kunnen wij niet onzichtbaar blijven als kruisdragers achter Jezus. Het is niet mogelijk om een kruisdrager te zijn terwijl mensen die ons vaker ontmoeten niet eens weten dat wij Jezus liefhebben. De postbode, de tuinman, de loodgieter, onze familie, vrienden en kennissen, onze docenten of leerlingen, onze werkgevers of werknemers weten dat wij kruisdragers achter Jezus zijn. Als wij ons schamen voor Jezus dan zullen we straks een Jezus ontmoeten Die zich schaamt voor ons. O hoe vreselijk zal dat zijn om niet die lieve Zaligmaker te ontmoeten maar een Rechter die ons zal wegzenden naar het vuur dat bereid is voor de duivelen en zijn volgelingen. Vrienden, laten wij onszelf beproeven: 'Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Cor. 5:10.' Nog een kleine tijd en Jezus komt. Zoals Petrus, Jakobus en Johannes, Jezus hebben gezien op de berg van de verheerlijking, zo zullen wij straks allen Jezus zien. Hoe zal dat zijn? Bent u bereidt?

Broeders en zusters, verblijdt u in de Heere, hebt goede moed, in de wereld zullen wij verdrukking hebben, maar onze Heiland heeft de wereld overwonnen. Kom, stappen wij voorwaarts al kruisdragend achter onze Heiland, Hij is het meer dan waard. Hallelujah. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 11-02-2019