Toverij in de kerk - Zijn er echt occulte alternatieve geneeswijzen? 

01-02-2019

Wat een verdriet, ziekte en pijn zien wij om ons heen. Wie kent de traumatische pijn van hen die misbruikt zijn, van hen die gewelddadig zijn mishandeld of langdurig zijn gepest, vernederd en gekleineerd? Wie kent de pijn van de weduwe, de weduwnaar of de wezen? 
Zij die al jaren gebukt gaan onder het kruis van verdriet, ziekte en pijn, kunnen soms van het kastje naar de muur worden gestuurd in hun zoektocht naar genezing. Met alle begrip en liefde voor deze mensen, wil ik wijzen op de gevaren van de alternatieve geneeswijzen. Ik besef dat ik dan misschien een laatste strohalm van hoop kan vertrappen waarbij ik hoop dat uw zoektocht zal eindigen in vrede met God.

Op het uitgeven van het door mij geschreven boekje; "De duivel was op mijn nek gesprongen", zijn heel wat reacties gekomen. Er zijn getuigenissen van mensen die voor het eerst inzagen hoe duister de wereld is waarin zij verstrikt waren geraakt. Maar ook getuigenissen van bevrijding en aanvullende, onderstrepende reacties van mensen met dezelfde ervaringen. 

Het is goed om ons te bezinnen op dit onderwerp en een Bijbels antwoord te zoeken, juist ook omdat er voor deze duisternis een blinde vlek schijnt te zijn in kerkelijk Nederland.

Wat is occult eigenlijk? Occult is het bovennatuurlijke of het verborgene.

Kan iemand die met de God van de Bijbel wil leven wel bezig zijn met deze zaken?

Ik zal een paar Bijbelteksten opnoemen die te denken geven.

'De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven, Galaten 5 vers 19-21.'

Het woord afgoderij komt van: ειδωλολατρεια eidoolola'treia

En kan als volgt geïnterpreteerd worden:

1) de aanbidding van valse goden, afgodendienst

1a) van de formele offerfeesten ter ere van valse goden

1b) van gierigheid, als aanbidding van Mammon

2) in het meervoud, de ondeugden die voortkomen uit afgodendienst en er eigen aan zijn.

Het woord venijngeving komt van φαρμακεια pharma'keia

En kan als volgt geïnterpreteerd worden:

1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

2) vergiftiging

3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

4) metaf. het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

'Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, 1 Petrus 4:3.'

De God van de Bijbel is de Enige ware God, Hij roept de mensen op zich tot Hem te bekeren en zich niet te vermengen met de afgoden. Het volk Israël heeft de gevolgen ondervonden van het verlaten van de Levende God en het dienen van de afgoden. Paulus waarschuwt de gelovige ernstig: 'Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst, 1 Korinthe 10.'

De Heere Jezus Zelf waarschuwt in Zijn Openbaring: 'En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen; En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, (toverij) noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. Openbaring 9.'

Nederland kent naast de Godsdienst van de Bijbel vele andere godsdiensten. Denk aan de Islam, het Boeddhisme, Hindoeïsme, Sikhisme en nog anderen. We zijn ondertussen vertrouwd geraakt met de moskeeën in de wijken, de boeddha beelden in vensterbanken en tuinen en de zonnegoden aan de huizen. Het yin-yang teken komen we veelvuldig tegen en via het nieuws, de muziek en film worden we gewend aan het leven in een land dat van God is weggelopen.

Wie van ons kan nog onderscheiden wat nu afgoderij, occult of gevaarlijk is?

In het Reformatorisch dagblad staan advertenties van "christelijke" gezondheidscentra die ondanks hun identiteit gewend zijn aan het oosterse denken. De oosterse natuurgeneeskunde denkt niet vanuit Bijbelse begrippen, maar vanuit de vijf elementen en het Yin-Yang principe. Alles moet in balans zijn. In de Natuurgeneeskundige praktijk die adverteert in het Reformatorisch dagblad, wordt standaard de biotensor gebruikt om diagnoses te stellen. Dit is een moderne pendel of wichelroede. Maar wat zegt de Bijbel?

'Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen, Leviticus 19:26.'

'Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten, Deut. 18:10-14.'

Vogelgeschrei komt van: נחשׁ nachash,

En dat kan geïnterpreteerd worden met:

1) aan waarzeggerij doen, waarzeggen, de tekenen waarnemen, door ervaring leren, nauwkeurig waarnemen, uitleggen als een slecht/goed voorteken

1a) (Piel)

1a1) aan waarzeggerij doen

1a2) waarnemen of uitleggen van voortekenen

Guichelaar komt van: ענן 'anan,

En dat kan geïnterpreteerd worden met:

1) (Piel) doen verschijnen, ten voorschijn brengen (wolken)

2) (Poel) aan waarzeggerij doen, bezweren

2a) wichelen, toekomstvoorspellingen doen, spiritisme bedrijven of magie

2b) waarzegger, tovenaar, tovenares, barbaar, Meonenim (deelw)

Velen van ons denken dat het allemaal niet zo gevaarlijk is, redenaties als: "Schaadt het niet dan baadt het niet" of, "het zal zo'n vaartje niet lopen", zijn heel gewoon. Men gaat naar zogenaamde geneesmeesters die geheel doordrenkt zijn in het oosterse denken. Zelf lag ik ooit op de behandeltafel bij een man die terwijl hij mijn lichaam aanraakte vreemde spreuken mompelde en aan mijn hoofdeinde keek een groot boeddhabeeld op mij (lees het boekje voor meer info). De wichelroede, de pendel en de biotensor, zijn instrumenten die gebruikt worden of men zich nu christelijk noemt of niet.

Er zijn beloningen uitgeloofd aan degene die proefondervindelijk kan bewijzen dat de wichelroede, de pendel en de biotensor werken, nog nooit is het iemand gelukt. Toch geloof ik dat er meer kwaad achter steekt dan men denkt. Men vertrouwt zich namelijk toe aan iets dat ingaat tegen het Woord van God. Dat wat God afgoderij noemt, durven wij geen afgoderij te noemen en het ergste is dat wij vaak meer vertrouwen stellen in het occulte dan in de God van de Bijbel, onze Geneesmeester.

Zeg niet dat als het werkt het wel goed zal zijn en we er God voor kunnen danken. Kon Saul God ervoor danken dat hij Samuël uit de dood opriep? Waren de tovenaars van Farao, die draken tevoorschijn toverde, dienstknechten van God of van satan?

God zegt:

Ik Ben de HEERE uw God... Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Exodus 20

'Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen Mattheüs 4:10 .'

'Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Mattheüs 6:24.'

Wij kunnen ons vertrouwen niet stellen op God en op het Yin-Yang principe. We kunnen niet bidden om wijsheid en de biotensor raadplegen!

Wij kunnen niet bidden om verlichting van pijn en ons overgeven aan de Thaisemassage.

Aan de ene kant zegt de christelijke therapeut dat we ons niet bezig moeten houden met Hypnose maar hoe zit dat dan met EMDR?

Ik besef dat ik stellige woorden spreek, toch hoop ik dat het u niet zal weerhouden om deel te nemen aan het gesprek.

Kunnen wij God loskoppelen van onze zoektocht naar genezing?

Kunnen wij geneeswijzen verkiezen die op z'n minst discutabel zijn?

Zijn alle alternatieve geneeswijzen dan verkeerd?

Zijn alle reguliere geneeswijzen dan goed?

In de achterliggende tijd heb ik verschillende getuigenissen gehoord van mensen die heel zeker weten dat er een duistere macht schuil gaat achter veel alternatieve geneeswijzen en door Gods genade mogen getuigen van bevrijding. 

Ik hoop en bid dat dit gesprek, deze getuigenissen en de waarheid van Gods Woord zal onderstrepen.

Dit gesprek heeft niet ten doel om te wijzen naar anderen maar alleen tot bezinning op te roepen dat God dienen niet kan samen gaan met het dienen van afgoden. God kan alleen gediend worden door het geloof in de Heere Jezus Christus, Die Zijn leven gaf opdat wij leven zouden. Het nieuwe leven door het geloof kan zich niet vermengen met afgoderij.

Deze korte inleiding tot het gesprek is slechts een aanzet en geen sluitend verhaal.  

- Toverij in de kerk -