Meditaties

M52 De wind blaast waarheen hij wil, Johannes 3:8.

26-12-2012 09:10
Aan het eind van dit jaar gekomen, mogen we met dankbaarheid vervuld, terugzien op de tijd die de Heere ons gaf. Weer heeft Hij ons willen sparen en bewaren, ieder uur is een uur van genade. Wat een wonder dat wij te midden van de wereldse chaos...

M51 De Goddelijke oproep tot bekering

19-12-2012 08:47
‘God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd...

M50 …gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren….

12-12-2012 18:30
‘En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Luk. 23:34a.’   ‘Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als...

M49 Abba Vader

06-12-2012 10:35
‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Rom. 8:15.’   Gods Woord is de waarheid. Het hele Woord is één...

M48 De liefde van Christus

27-11-2012 20:04
"Want de liefde van Christus dringt ons, Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen...

M47 De schuilplaats

22-11-2012 19:14
‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91:1.’   Als we op het moment dat ik dit schrijf naar Israël zouden gaan, zouden we binnen de kortst mogelijke tijd ervaren hoe...

M46 Het zout der aarde

14-11-2012 15:16
‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden, Matthéüs 5:13.’   Zonder zout kunnen onze zenuwen...

M45 De vreze des HEEREN

09-11-2012 09:33
‘HALLELUJAH, Welgelukzalig is de man die den HEERE vreest, die groten lust heeft in Zijn geboden, Psalm 112:1.'   Uit dit vers blijkt heel duidelijk dat het vreze van de Heere niet een bepaalde angst uitdrukt. Zij die de Heere vrezen...

M44 De beste verzekering

01-11-2012 14:45
We leven met elkaar in een maatschappij waar alles draait om zekerheden. Zekerheden op zowat elk denkbaar vlak. Het begint al bij het inenten van de baby’s, om ziekten te voorkomen. De baby moet natuurlijk ook verzekerd worden tegen onverwachte...

M43 De zonde tegen de Heilige Geest.

24-10-2012 08:33
Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Deze vraag is al door duizenden mensen gesteld. Deze ernstige vraag heeft veel mensen in de greep. Al heel wat mensen hebben zichzelf van het leven berooft in de overtuiging dat er voor hen geen...

M42 Afval der heiligen, of zekerheid van behoud?

19-10-2012 15:25
Is er afval der heiligen, met andere woorden, kan iemand die tot geloof gekomen is nog verloren gaan of is er zekerheid van behoudenis? Deze vraag is al door veel mensen gesteld. Het kan een enorme worsteling zijn voor hen die nog steeds niet...

M41 Gehaat om de Naam van Jezus Christus. Lukas 21:17

11-10-2012 09:36
‘Maar vóór dit alles zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om Mijns Naams wil. En dit zal u overkomen tot een...

M40 Schepping, zondeval en verlossing.

04-10-2012 20:48
‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde, Gen. 1:1.’ In dit eerste hoofdstuk van de Bijbel  lezen we tot zes keer toe dat God zag dat het goed was en dan lezen we nadat ook de mens in Zijn beeld geschapen is: ‘En God zag al wat Hij...

M39 Het Woord was God. Johannes 1:1

28-09-2012 09:17
‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God, Joh. 1:1.’   Zoals wij weten, begint de Bijbel met de volgende woorden. ‘IN den beginne schiep God den hemel en de aarde, Gen. 1:1.’  God, de eeuwige, de...

M38 Geen redding zonder de Zoon van God. Johannes 3:36

19-09-2012 16:11
‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.’ Als we om ons heen kijken en mensen aanspreken, dan komen we erachter dat er...

M37 Slaaf van de wet of kind in de vrijheid. Romeinen 6:11.

12-09-2012 18:29
‘Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere, Rom. 6:11.’ Zolang wij mensen nog leven zonder de vrede van God in ons hart, kunnen wij veel zaken uit Gods Woord...

M36 Merkteken 666 het teken van het beest

06-09-2012 15:31
‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’ Johannes, verbannen op Patmos ontvangt de openbaring van Jezus Christus. Zoals hij...

M35 De wet een tuchtmeester tot Christus. Galaten 3:24

31-08-2012 16:24
Wat wordt er bedoeld met "de wet een tuchtmeester tot Christus"? Voor wie is de wet eigenlijk bedoeld? Moeten wij de wet houden om zalig te worden? Zijn gelovigen (kinderen van God) eigenlijk wel onder de wet? Moeten wij de zondag verplicht...

M34 Psalm 117 Looft den HEERE, alle heidenen.

24-08-2012 19:14
Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. Hallelujah. Wat een heerlijke oproep, Looft den Heere, alle heidenen, iedereen zonder...

M33 Gods vrije genade en onze verantwoordelijkheid.

21-08-2012 19:49
Vragen als “moet ik mij bekeren?”, “kan ik mij wel bekeren?“ “als ik nu wel wil en God wil niet” “ben ik niet te slecht” of  “moet ik niet ergens aan voldoen om zalig te worden?” zijn vragen waar mensen zonder een ontwaakt geweten geen last...

M32 Wil God dat alle mensen zalig worden? 1 Tim. 2:4

10-08-2012 09:01
De aanhef van deze meditatie zal ongetwijfeld velen tot nieuwsgierigheid prikkelen. Voor velen is het een punt van discussie waar hele avonden mee gevuld worden zonder dat het hart ook werkelijk bewogen wordt. Voor anderen is deze vraag van...

M31 Van de blindheid gered

03-08-2012 19:04
Onlangs waren we in gebed, waarin we de Heere dankte voor Zijn oneindige genade en nooit genoeg te prijzen zondaarsliefde. Onze broeder smeekte de Heere om Zijn leiding op de voor ons soms zo onbegaanbare weg. Uit zijn bidden kon je duidelijk...

M30 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Psalm 103:9

27-07-2012 19:53
‘Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de...

M29 De openbaring van Gods Naam.

20-07-2012 09:24
In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde. Elohim, de Hoogste de Almachtige de Eeuwige Hij Die door Zijn Woord alles heeft voortgebracht. Elohim is de titel van Israëls God, van Jhvh. Tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus op deze...

M28 Het beeld van het tarwegraan. Johannes 12:24

14-07-2012 18:48
Als we niet blind zijn, kunnen we ons dagelijks verwonderen over de geweldige dingen die we kunnen zien in de natuur om ons heen. Wat is het heerlijk om de eerste vogels in de morgen te horen en de zon op te zien komen. Als we niet onverschillig...

M27 De christelijke vrijheid

06-07-2012 09:24
Een gezonde boom, gepland in de volle grond, wortelt zich steeds dieper. Knoppen lopen uit tot bladeren en prachtige vruchten zien we gevormd worden. Naarmate de boom ouder wordt zien we hem steeds forser worden. Zo is het nu ook in de genade,...

M26 De strijd om de overwinning

29-06-2012 08:27
“Heeft niet de mens een strijd op de aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Job.7:1” Hier is Job aan het woord, een man die in Gods ogen, oprecht, vroom en godvrezend was. Nadat hij als een zeer rijk man, door een diepe...

M25 De vijgenboom

21-06-2012 15:04
‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, Gen 1:31.’ Te midden van deze prachtige schepping, wandelen Adam en Eva, geschapen naar Gods beeld. Zij waren allebei naakt, en schaamden zich niet (Gen. 2:25). Dan lezen we in Genesis...

M24 Mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12:9.

15-06-2012 08:37
Als wij iemand troosten dan doen we dat omdat diegene die we troosten, verdriet of pijn heeft. We troosten iemand omdat er een geliefde is overleden en we voelen wel aan dat onze troost in deze omstandigheden tekort schiet. We troosten een kind...

M23 Zalige ogen. Matthéüs 13:16.

07-06-2012 08:30
Wij wonen op de aarde, in onze omgeving kennen wij behoorlijk wat mensen, sommigen alleen van gezicht anderen wat beter. Wat kan er veel verborgen zijn voor onze ogen, wat kan er veel verdriet schuilen achter de maskers die wij zien. Wat een leed...

M22 God is Liefde. 1 Johannes 4

02-06-2012 09:36
'Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is Liefde; en die in de Liefde blijft, die blijft in God en God in hem, 1 Joh. 4:8,16.' God is liefde!...

M21 De uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2.

25-05-2012 17:16
Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de apostelen bij elkaar gebleven in afwachting op de vervulling van de belofte die hun Meester hen gegeven had. Hij Zelf had hen beloofd dat zij met den Heilige Geest gedoopt zouden worden, niet lang na de...

M20 De Heere is waarlijk opgenomen. Markus 16, Lukas 24, Handelingen 1

19-05-2012 09:41
Tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus hebben de discipelen drie jaar in Zijn nabijheid geleefd. Ze hebben gezien hoe machtig Hij is, welke wonderwerken hij gedaan heeft, hoe Hij sprak als macht hebbende en niet als de schriftgeleerden. Zij...

M19 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Psalm 32:11

10-05-2012 15:25
Wat een blijdschap als na een lange donkere winter de zomerzonnestralen gezien en gevoeld worden. Wat een blijdschap om te zien dat uit de donkere grond de groene stengeltjes omhoogschieten en dat even later de prachtig gekleurde bloemen zich...

M18 Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Matthéüs 17:21

03-05-2012 08:42
'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen, Gen 3:15.' Zo klonk Gods stem door het Paradijs. De duivel leek...

M17 De zaligmakende genade Gods. Titus 2:11.

26-04-2012 19:42
'Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld;...

M16 Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak. Lukas 24:32.

18-04-2012 15:19
Een diep bedroefde Maria Magdalena ontmoet op de eerste dag van de week haar opgestane Heiland. Wat een blijdschap heeft haar hart vervuld. Hij is opgestaan, Hij leeft. Verdriet moet plaats maken voor blijdschap. Al het treuren heeft opgehouden...

M15 Ik ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25

13-04-2012 08:27
'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3:16.' Eeuwig leven, voor doodschuldige zondaren, zondaren, dood in...

M14 Anderen heeft Hij verlost. Mattheus 27:42

05-04-2012 15:07
Ergens in een dorp woont een zeer bekwame dokter. Iedereen op het dorp weet hoe hij heet en heeft gehoord van de wonderlijke prestaties die hij heeft geleverd. Je zou wel kunnen zeggen dat hij voor iedere kwaal een gepast middel heeft. Nu...

M13 De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. Mattheus 26:41

30-03-2012 15:06
Het is al weer 30 jaar geleden dat de Heere Jezus in Bethlehems stal geboren is als we Hem zien wandelen langs het meer van Galilea. Zojuist is Hij veertig dagen en veertig nachten in de woestijn geweest waar Hij verzocht werd van de duivel....

M12 Biddend wachten of gelovig omhelzen? Efeze 2:8-9

21-03-2012 15:05
Enige jaren geleden was er een straatprediker die aan het einde van zijn toespraak een foldertje uitdeelde. Aan twee mannen die wat achteraf hadden gestaan, werd ook een folder aangeboden, maar zij weigerde dit met de mededeling dat de prediker...

M11 Laat de kinderkens tot Mij komen. Mattheus 19:13-15

14-03-2012 15:03
We zien de Heere Jezus omringd door Zijn discipelen. Onafscheidelijk waren zij aan Hem verbonden. Wat een wonderen hadden ze al zien gebeuren. Zieken werden genezen, doden opgewekt en de zonden vergeven. Daar waar Jezus kwam, werden mensen...

M10 En sommigen geloofden wel. Handelingen 28:24

07-03-2012 15:02
Twee broers hadden naast hun studie een bijbaantje waar ze hard werkten. Veel hadden zij al gekeken en gesproken over de brommer die zij zo graag wilden hebben. Eindelijk was de dag gekomen dat ze hun brommer bij elkaar gespaard hadden. Met hun...

M09 De vergeving van zonden. 1 Johannes 1:9

02-03-2012 14:51
Op een dag kwam de koning op bezoek in een propvolle gevangenis. Het was zijn begeerte om mensen die daar gevangen zaten de vrijheid terug te geven. Maar voordat hij hen vrij liet wilde hij hen eerst eens afzonderlijk ontmoeten. De gevangenen...

M08 Twee zonen. Mattheus 21:28-32

25-02-2012 14:47
'Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God. Jes. 40:3'. In onze gedachten gaan we 700 jaar nadat Jesaja deze woorden profeteerde naar de woestijn van Judéa, een woest...

M07 Het bloed van het Lam. Exodus 12:13

16-02-2012 14:46
In Genesis 15 lezen we hoe de HEERE tot Abraham sprak dat zijn zaad in een vreemd land zou wonen. Het zou daar verdrukt worden maar de Heere beloofd dat Hij hen zal bevrijden. Jacob die van de Heere bij Pniël de naam Israël ontving is op een...

M06 Psalm 84

10-02-2012 14:44
Als een vluchteling, zo zit Koning David in de woestijn, onwillekeurig zal hij terug denken aan alles wat achter hem ligt. Hoe dwaas was hij toch geweest om Bathséba de vrouw van Uria te begeren, hoe vreselijk was hij gevallen in de zonde van...

M05 Een ernstige opdracht en een troostvolle belofte. Mattheus 6:33

02-02-2012 14:41
De communistische soldaten hadden hun illegale Bijbelstudie ontdekt. Terwijl de predikant uit de Bijbel voorlas, stormden er opeens gewapende mannen binnen, die de aanwezige gelovigen begonnen te terroriseren. De communisten schreeuwden...

M04 Opdat Mijn huis vol worde. Lukas 14:23

25-01-2012 14:40
Een rijke man bereidde een maaltijd. Alle dingen werden goed voorbereid, het beste eten werd klaargemaakt, de duurste wijnen waren in huis, je kon zien dat deze man zijn uiterste best had gedaan om alles zo goed mogelijk te verzorgen. Een knecht...

M03 Het leven gevonden. Spreuken 35:8

20-01-2012 14:38
In een hete woestijn trekt een groep mensen rond. Dagenlang zijn ze al op weg, naar het verre onbekende. Vol goede moed zijn ze vertrokken. Water en voedsel hebben ze bij zich, veel oponthoud hebben ze nog niet gehad, maar dan ineens gebeurt er...

M02 De goede Herder. Johannes 10

11-01-2012 14:31
Ergens in het Oosten dwaalt een kudde schapen, vredig lopen ze als één grote kudden bij elkaar. Zijn er dan geen wilde dieren die deze hulpeloze zwakke schapen kunnen aanvallen? Jazeker van alle kanten loert het gevaar maar zie, voor de kudde uit...

M01 Loon of gift. Rom. 6:23

06-01-2012 00:00
Een rijke heer sprak geregeld tot zijn knecht vanuit Gods Woord, zijn knecht was zeker niet ongeïnteresseerd maar lang niet alles begreep hij. Hoe kon Adam nu zo dom zijn geweest om te eten van de verboden boom. Nee, hij zou wel wijzer geweest...