Meditaties 2012

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

Aan het eind van dit jaar gekomen, mogen we met dankbaarheid vervuld, terugzien op de tijd die de Heere ons gaf. Weer heeft Hij ons willen sparen en bewaren, ieder uur is een uur van genade. Wat een wonder dat wij te midden van de wereldse chaos Zijn Woord mogen hebben. Het Woord van God dat ons onderwijst. 'Al de...

'God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft, Hand....

Abba Vader

21-12-2018

'Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Rom. 8:15.'

"Want de liefde van Christus dringt ons, Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is, 2 Kor. 5:14,15.'

'Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91:1.'

'Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden, Matthéüs 5:13.'

'HALLELUJAH, Welgelukzalig is de man die den HEERE vreest, die groten lust heeft in Zijn geboden, Psalm 112:1.'

We leven met elkaar in een maatschappij waar alles draait om zekerheden. Zekerheden op zowat elk denkbaar vlak. Het begint al bij het inenten van de baby's, om ziekten te voorkomen. De baby moet natuurlijk ook verzekerd worden tegen onverwachte ziektekosten. Een aansprakelijkheidsverzekering is ook fijn in het geval de kleine straks iets kapot...

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Deze vraag is al door duizenden mensen gesteld. Deze ernstige vraag heeft veel mensen in de greep. Al heel wat mensen hebben zichzelf van het leven berooft in de overtuiging dat er voor hen geen redding meer mogelijk was omdat zij gezondigd zouden hebben tegen de Heilige Geest.

Is er afval der heiligen, met andere woorden, kan iemand die tot geloof gekomen is nog verloren gaan of is er zekerheid van behoudenis? Deze vraag is al door veel mensen gesteld. Het kan een enorme worsteling zijn voor hen die nog steeds niet gekomen zijn tot de rust en vrede in Christus. Toch kunnen ook zij die net tot...

'Maar vóór dit alles zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om Mijns Naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neemt dan in uw harten voor, van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want Ik...

'In den beginne schiep God den hemel en de aarde, Gen. 1:1.' In dit eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we tot zes keer toe dat God zag dat het goed was en dan lezen we nadat ook de mens in Zijn beeld geschapen is: 'En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer...

'Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere, Rom. 6:11.'Zolang wij mensen nog leven zonder de vrede van God in ons hart, kunnen wij veel zaken uit Gods Woord niet begrijpen. 'Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want...

'Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.'
Johannes, verbannen op Patmos ontvangt de openbaring van Jezus Christus. Zoals hij zelf schrijft was hij in de geest op de dag des HEEREN. Johannes krijgt dus een visioen...

Wat wordt er bedoeld met "de wet een tuchtmeester tot Christus"? Voor wie is de wet eigenlijk bedoeld? Moeten wij de wet houden om zalig te worden? Zijn gelovigen (kinderen van God) eigenlijk wel onder de wet? Moeten wij de zondag verplicht houden? Mogen wij alles eten en drinken? Wat een vragen kunnen er in ons opkomen als wij Gods...

Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. Hallelujah.Wat een heerlijke oproep, Looft den Heere, alle heidenen, iedereen zonder uitzondering wordt opgeroepen om de HEERE te loven, om Hem te prijzen. Ongetwijfeld zal ieder Joods kind deze...

Vragen als "moet ik mij bekeren?", "kan ik mij wel bekeren?" "als ik nu wel wil en God wil niet" "ben ik niet te slecht" of "moet ik niet ergens aan voldoen om zalig te worden?" zijn vragen waar mensen zonder een ontwaakt geweten geen last van hebben. Met andere woorden, als we tobben met de vraag, hoe we zalig...

De aanhef van deze meditatie zal ongetwijfeld velen tot nieuwsgierigheid prikkelen. Voor velen is het een punt van discussie waar hele avonden mee gevuld worden zonder dat het hart ook werkelijk bewogen wordt. Voor anderen is deze vraag van levensbelang. Zou God werkelijk willen dat ik zalig wordt? Anderen weten dat zij persoonlijk gered zijn door...

Onlangs waren we in gebed, waarin we de Heere dankte voor Zijn oneindige genade en nooit genoeg te prijzen zondaarsliefde. Onze broeder smeekte de Heere om Zijn leiding op de voor ons soms zo onbegaanbare weg. Uit zijn bidden kon je duidelijk opmaken dat het leven voor hem een strijd is en toch dwars door zijn woorden heen schitterde een...

'Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen. Zover het oosten...

In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde. Elohim, de Hoogste de Almachtige de Eeuwige Hij Die door Zijn Woord alles heeft voortgebracht. Elohim is de titel van Israëls God, van Jhvh. Tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus op deze aarde was de werkelijke uitspraak van de letters Jhvh niet meer bekend. Dit kwam mede doordat...

Als we niet blind zijn, kunnen we ons dagelijks verwonderen over de geweldige dingen die we kunnen zien in de natuur om ons heen. Wat is het heerlijk om de eerste vogels in de morgen te horen en de zon op te zien komen. Als we niet onverschillig zijn dan moet de natuur ons met al haar schoonheid verwonderen....

Een gezonde boom, gepland in de volle grond, wortelt zich steeds dieper. Knoppen lopen uit tot bladeren en prachtige vruchten zien we gevormd worden. Naarmate de boom ouder wordt zien we hem steeds forser worden. Zo is het nu ook in de genade, Petrus schrijft ons in het tweede boek hoofdstuk 3 vers 18: 'wast op in de genade...

"Heeft niet de mens een strijd op de aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Job.7:1" Hier is Job aan het woord, een man die in Gods ogen, oprecht, vroom en godvrezend was. Nadat hij als een zeer rijk man, door een diepe beproeving, al zijn kinderen, geld en goed is kwijtgeraakt. Komt hij...

De vijgenboom

21-12-2018

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, Gen 1:31.' Te midden van deze prachtige schepping, wandelen Adam en Eva, geschapen naar Gods beeld. Zij waren allebei naakt, en schaamden zich niet (Gen. 2:25). Dan lezen we in Genesis 3 de verschrikkelijke zwarte bladzijde uit de geschiedenis, waar wij mensen opgestaan zijn...

Als wij iemand troosten dan doen we dat omdat diegene die we troosten, verdriet of pijn heeft. We troosten iemand omdat er een geliefde is overleden en we voelen wel aan dat onze troost in deze omstandigheden tekort schiet. We troosten een kind als het pijn heeft. De band van liefde en geborgenheid wordt juist op zulke momenten ervaren. Troost...

Wij wonen op de aarde, in onze omgeving kennen wij behoorlijk wat mensen, sommigen alleen van gezicht anderen wat beter. Wat kan er veel verborgen zijn voor onze ogen, wat kan er veel verdriet schuilen achter de maskers die wij zien. Wat een leed hebben onze zonden veroorzaakt. Wij mensen kunnen elkaar van alles wijsmaken, dingen worden verteld als...