Meditaties 2012

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de apostelen bij elkaar gebleven in afwachting op de vervulling van de belofte die hun Meester hen gegeven had. Hij Zelf had hen beloofd dat zij met den Heilige Geest gedoopt zouden worden, niet lang na de hemelvaart (Hand. 1:5). Op de dag van het tweede grote jaarfeest, de dag van het...

Tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus hebben de discipelen drie jaar in Zijn nabijheid geleefd. Ze hebben gezien hoe machtig Hij is, welke wonderwerken hij gedaan heeft, hoe Hij sprak als macht hebbende en niet als de schriftgeleerden. Zij hebben ervaren wat echte liefde is. Wat een bijzonder voorrecht hebben zij gehad in het onderwijs dat...

'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen, Gen 3:15.' Zo klonk Gods stem door het Paradijs. De duivel leek gewonnen te hebben, maar God gaf hem, direct na de zondeval de voorzegging dat het...

'Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus...

Een diep bedroefde Maria Magdalena ontmoet op de eerste dag van de week haar opgestane Heiland. Wat een blijdschap heeft haar hart vervuld. Hij is opgestaan, Hij leeft. Verdriet moet plaats maken voor blijdschap. Al het treuren heeft opgehouden als zij weten mag dat Jezus leeft. Vol goede moed gaat zij op weg om het de discipelen te vertellen. Zij...

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3:16.' Eeuwig leven, voor doodschuldige zondaren, zondaren, dood in misdaden en zonden. (Ef. 2) Wat een liefde, wat een genade. God heeft gedachten des vredes gehad...

Ergens in een dorp woont een zeer bekwame dokter. Iedereen op het dorp weet hoe hij heet en heeft gehoord van de wonderlijke prestaties die hij heeft geleverd. Je zou wel kunnen zeggen dat hij voor iedere kwaal een gepast middel heeft. Nu ontmoeten twee vrouwen elkaar en ze raken in gesprek over hun arts. Allebei spreken ze zeer positief...

Het is al weer 30 jaar geleden dat de Heere Jezus in Bethlehems stal geboren is als we Hem zien wandelen langs het meer van Galilea. Zojuist is Hij veertig dagen en veertig nachten in de woestijn geweest waar Hij verzocht werd van de duivel. Jezus, Gods Zoon, was gedoopt door Johannes waarbij de hemel geopend werd en een stem uit de hemelen klonk: ...

Enige jaren geleden was er een straatprediker die aan het einde van zijn toespraak een foldertje uitdeelde. Aan twee mannen die wat achteraf hadden gestaan, werd ook een folder aangeboden, maar zij weigerde dit met de mededeling dat de prediker een dwaalleraar was. Hij vroeg hun of zij dit konden onderbouwen, omdat hij het erg zou vinden als dit...

We zien de Heere Jezus omringd door Zijn discipelen. Onafscheidelijk waren zij aan Hem verbonden. Wat een wonderen hadden ze al zien gebeuren. Zieken werden genezen, doden opgewekt en de zonden vergeven. Daar waar Jezus kwam, werden mensen gelukkig. De discipelen hadden al veel geleerd van hun Meester. Zelf hadden zij de heerlijke opdracht gekregen...

Twee broers hadden naast hun studie een bijbaantje waar ze hard werkten. Veel hadden zij al gekeken en gesproken over de brommer die zij zo graag wilden hebben. Eindelijk was de dag gekomen dat ze hun brommer bij elkaar gespaard hadden.

Op een dag kwam de koning op bezoek in een propvolle gevangenis. Het was zijn begeerte om mensen die daar gevangen zaten de vrijheid terug te geven. Maar voordat hij hen vrij liet wilde hij hen eerst eens afzonderlijk ontmoeten. De gevangenen hadden allemaal wel een rede waarom zij in de gevangenis zaten, ze hadden ook allen vele...

'Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God. Jes. 40:3'. In onze gedachten gaan we 700 jaar nadat Jesaja deze woorden profeteerde naar de woestijn van Judéa, een woest land van bossen en gebergten.

In Genesis 15 lezen we hoe de HEERE tot Abraham sprak dat zijn zaad in een vreemd land zou wonen. Het zou daar verdrukt worden maar de Heere beloofd dat Hij hen zal bevrijden.

Psalm 84

17-12-2018

Als een vluchteling, zo zit Koning David in de woestijn, onwillekeurig zal hij terug denken aan alles wat achter hem ligt. Hoe dwaas was hij toch geweest om Bathséba de vrouw van Uria te begeren, hoe vreselijk was hij gevallen in de zonde van overspel en alsof dat nog niet erg genoeg was, had hij Bathséba van haar man...

Een rijke man bereidde een maaltijd. Alle dingen werden goed voorbereid, het beste eten werd klaargemaakt, de duurste wijnen waren in huis, je kon zien dat deze man zijn uiterste best had gedaan om alles zo goed mogelijk te verzorgen. Een knecht werd uitgezonden in de straten om hen die wisten dat deze maaltijd zou komen, te nodigen, omdat alles...

In een hete woestijn trekt een groep mensen rond. Dagenlang zijn ze al op weg, naar het verre onbekende. Vol goede moed zijn ze vertrokken. Water en voedsel hebben ze bij zich, veel oponthoud hebben ze nog niet gehad, maar dan ineens gebeurt er iets waardoor de hele groep moet stilhouden, één van de reizigers wordt zo ernstig ziek, dat...

Ergens in het Oosten dwaalt een kudde schapen, vredig lopen ze als één grote kudden bij elkaar. Zijn er dan geen wilde dieren die deze hulpeloze zwakke schapen kunnen aanvallen? Jazeker van alle kanten loert het gevaar maar zie, voor de kudde uit loopt een man, wie is hij en waarom volgen al deze schapen hem? Wel dit is de...

Een rijke heer sprak geregeld tot zijn knecht vanuit Gods Woord, zijn knecht was zeker niet ongeïnteresseerd maar lang niet alles begreep hij. Hoe kon Adam nu zo dom zijn geweest om te eten van de verboden boom. Nee, hij zou wel wijzer geweest zijn, Adam had alles in volmaakte heerlijkheid, dan eet je toch niet van de vrucht van...