Meditaties 2013

M52 Geen kerkmuur zal ons scheiden.

27-12-2013 18:31
Geen kerkmuur zal ons scheiden.   'Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus,...

M51 Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben?

19-12-2013 17:05
'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft, 1 Joh. 4:19.'   De liefde van God heeft zicht ten volle geopenbaard aan het kruishout van Golgotha. De Heere God zoekt verloren zondaren, om de gebroken gemeenschap met Hem weer te herstellen. Allen die Hem hebben lief gekregen, moeten...

M50 De geboorte van het Brood des levens

11-12-2013 18:55
'Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel, maar Mijn Vader geeft u het ware Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd...

M49 Waarom is er lijden in de wereld?

06-12-2013 18:14
'Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost...

M48 Wat is bekering?

28-11-2013 19:14
'Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende, Jak. 1:21,22.'   Boven deze...

M47 Geloof of ervaring?

23-11-2013 14:51
'Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik, Jes. 65:1.'   Hoe kan ik ooit zalig worden? Sommige mensen gaan zondag aan zondag naar de...

M46 Een liefdevolle Vader

13-11-2013 11:30
'Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden, 1 Joh. 3:1a.'   Wat is het een bijzonder voorrecht om hier op aarde een vader te hebben die ons liefheeft. Een vader die ons kent, begrijpt en het goede voor ons zoekt. Wat een zegen om een...

M45 Mogen wij oordelen?

07-11-2013 10:19
'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw...

M44 Kan iedereen zalig worden?

31-10-2013 13:13
'En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld, 1 Joh. 2:2.'   Een vraag die veel mensen bezig houd is de vraag of iedereen zalig kan worden. Hebben wij een vrije wil, is onze zaligheid afhankelijk van Gods genade alleen of is...

M43 Bijna behouden

24-10-2013 10:16
'En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus...

M42 de farizeeër en de tollenaar.

17-10-2013 09:25
'En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden; de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank U...

M41 God van wonderen

09-10-2013 15:02
‘Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen; Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd; en zij zullen alle als een kleed verouden, Herb. 1:10,11.’   Naast Gods Woord kunnen wij vanuit de natuur weten dat er een God is. ‘Want Zijn onzienlijke...

M40 Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

04-10-2013 09:04
‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan, Matth. 24:35.’   De Bijbel, bestaande uit 66 boeken, werd geschreven door 40 verschillende schrijvers over een periode van 1500 jaar, op drie verschillende continenten, Afrika, Azië en Europa. Veel van...

M39 Verhardt u niet, maar laat u leiden.

26-09-2013 09:32
‘Toen zeide Hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij...

M38 Oefen uzelf tot godzaligheid

20-09-2013 09:36
‘Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens, 1 Tim. 4:7-8.’   Paulus, de geestelijke vader...

M37 Gelooft gij dat?

13-09-2013 09:16
‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid, Gelooft gij dat?, Joh. 11:25,26.’   Hier spreekt God, Gods Zoon, de Schepper van hemel en aarde, Hij, de oorsprong van...

M36 Bekering en geloof, een Goddelijk werk of een mensenwerk

06-09-2013 09:21
Bekeert u en gelooft het Evangelie, dat is de Goddelijke opdracht die tot ons allemaal komt. Het één is onlosmakelijk verbonden aan het ander. Een bekering zonder geloof heeft net zoveel waarde als een geloof zonder bekering, het is waardeloos voor God. Zolang de Evangelie boodschap klinkt, wordt...

M35 Het onze Vader

30-08-2013 12:16
‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos...

M34 Ik ben een kind van God_2

22-08-2013 15:52
‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard...

M33 Ik ben een kind van God

15-08-2013 15:25
‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, Joh. 1:12.’   Veel psychische problemen komen voort uit een negatief zelfbeeld. Wat een ellende als je denkt dat je dom, te dik, of te klein bent. Als er geen...

M32 Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien

07-08-2013 20:15
‘Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de...

M31 Het voorwerp van ons geloof

31-07-2013 15:13
‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven, Joh. 6:47.’   De vraag die tot ons komt is niet: “wat gelooft u?” maar; “in Wie gelooft u?” Vandaag de dag is er veel geloof te vinden. De één gelooft in Boeddha, de ander in Allah, weer een ander moet niets van...

M30 De rechtvaardiging van de goddeloze

25-07-2013 01:25
Jarenlang is de boodschap van redding voor zondaren verdraaid en verduisterd geweest onder het juk van de Roomse kerk. In 1517 brak er onder invloed van Maarten Luther een nieuwe tijd aan voor de kerk. Jarenlang heeft Maarten geworsteld met de vraag hoe hij rechtvaardig voor God moest verschijnen....

M29 Heere, ik ben niet waardig.

17-07-2013 09:29
‘En de hoofdman over honderd antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden, Matth. 8:8.’   De geschiedenis van de hoofdman te Kapérnaüm vinden wij in Mattheus 8 en Lukas 7, een opmerkzame...

M28 Het vertrouwen op Gods voorzienigheid

11-07-2013 08:38
'Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Matth. 6:25.’   Deze woorden, niet door mensen maar door onze Heiland gesproken,...

M27 Uit genade zalig.

04-07-2013 09:09
‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme, Ef. 2:8,9.’   In de brief van Paulus aan de Romeinen kunnen we als in een spiegel zien wie en wat de mens is. ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is...

M26 De verloren oudste zoon.

27-06-2013 08:42
De Heere Jezus heeft in de tijd na Zijn doop veel door gelijkenissen gesproken, één van de bekendste is die van de verloren zoon. Een prachtige ontroerende geschiedenis waarin Gods heerlijke genade schittert. Een vader had twee zonen waarvan één zijn kindsdeel opeiste. Met een grote zak geld is hij...

M25 En hun ogen werden geopend en zij kenden Hem.

20-06-2013 09:13
‘En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht, Luk. 24:31.’ Reikhalzend had het volk Israël uitgezien naar de komst van de Messias. Nadat de Heere God door de profeet Maleachi voorzegt had dat Johannes de Doper zou komen, als de profeet Elia, met dezelfde kracht...

M24 Een ernstige aansporing

13-06-2013 08:52
‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’   Deze woorden wijzen ons op de ernst van de tijd waarin wij leven. Als we de dingen om ons heen opmerken, dan moeten we wel concluderen dat het einde aller dingen nabij is. We merken aan de oorlogen...

M23 De werkelijkheid onder ogen

06-06-2013 16:50
‘Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zone Gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den...

M22 Opwekking

28-05-2013 08:38
‘Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam, Ps. 32:1.’ Boven deze overdenking heb ik ‘opwekking’ geschreven. Een woord dat in veel gedachten, gesprekken en gebeden voorkomt. Er is een verlangen naar opwekking, een opwekking in de kerken en ver daarbuiten....

M21 Uitverkiezing, mijn keus voor God of Gods keus voor mij?

22-05-2013 11:31
‘Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven, Hand. 13:48.’   Het woord uitverkiezing is een woord wat al veel stof heeft doen opwaaien. Veel is er al over gesproken en geschreven....

M20 Het leven van de rechtvaardige.

17-05-2013 14:29
‘Gij rechtvaardigen, verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid, Ps 97:12.’   Een heerlijke opdracht wordt hier gegeven aan hen die betitelt worden als rechtvaardigen. ‘Verblijdt u in de HEERE en spreek lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.’ Deze aansporing...

M19 De zonde van onkuisheid.

09-05-2013 16:32
‘Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spr. 23:26.’   De Heere God roept ons op om ons hart aan Hem te geven en ons oog op Hem te richten, zodat we niet van Zijn wegen zullen dwalen. Het hart van een mens is van nature gebonden aan de zonden en heeft geen behoefte...

M18 Onze Koning

30-04-2013 12:35
‘En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen, Openb. 15:3.’   Als Johannes op het eiland Patmos is, ontvangt hij...

M17 Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

25-04-2013 09:36
‘Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden, Joh. 17:18.’   Zoals de Vader Zijn Zoon zond, zo zond de Zoon zijn discipelen. Vandaag komt tot u en mij de vraag of wij al discipelen van de Heere Jezus zijn geworden? De meeste predicaties die wij...

M16 Tweeërlei kinderen.

19-04-2013 08:44
‘Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft. 1 Joh. 3:10.’   De tekst uit 1 Johannes maakt ons duidelijk dat er twee soorten kinderen zijn, kinderen Gods en kinderen...

M15 Psalm 146.

11-04-2013 08:35
‘..wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods,...

M14 Zijt niet ongelovig maar gelovig. Johannes 20:27.

05-04-2013 10:20
‘Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig, Johannes 20:27.’   Een verschrikkelijk einde was er gekomen aan de drie jaren waarin de discipelen met de Heere Jezus hadden gewandeld. Wie...

M13 Blind en gevangen

28-03-2013 08:30
‘En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven was: De Geest des Heeren is op...

M12 De bijl aan de wortel. Lukas 3:9.

22-03-2013 08:34
‘Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat...

M11 Zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:16

15-03-2013 08:49
‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen, Jes. 6:3.’ Zo roepen de engelen in de hemel. Een stille eerbied mag ons wel vervullen als we stilstaan bij de heiligheid van God. God die zegt, ‘zijt heilig want Ik ben heilig.’ Wat betekent eigenlijk heilig? In de Bijbel komen we voor de eerste...

M10 Onze enige rust grond.

07-03-2013 19:18
‘En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal, Ex. 12:13.’   En dat bloed, zo beginnen de woorden van deze tekst. Toen ik in...

M09 De zuivere godsdienst

27-02-2013 10:47
‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld, Jak. 1:27.’   Een Christen, een mens die door wedergeboorte een kind van God geworden is, wordt in deze woorden onderwezen in de...

M08 Wet en Evangelie, vlees en Geest.

23-02-2013 10:03
‘Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar...

M07 Opdat gij zoudt verkondigen.

14-02-2013 08:48
In de eerste brief van de Apostel Petrus heeft hij geschreven over de zaligheid in onze Heere Jezus Christus en de heilige levenswandel als gehoorzame kinderen die daarbij hoort. Nu in het tweede hoofdstuk gaat hij verder met ons te wijzen op de inhoud van de woorden van onze God en Zaligmaker:...

M06 Kinderkens, het is de laatste ure.

07-02-2013 19:04
Deze woorden, genomen uit de eerste brief van de apostel Johannes wijzen ons op de tijd waarin wij leven. Het zijn woorden waaraan we niet zomaar voorbij kunnen gaan en moeten zien in het verband waarin het geschreven is. Elk vers in de Bijbel is een waardevolle boodschap, woorden, niet van mensen...

M05 Vertrouw op den Heere met uw ganse hart.

31-01-2013 21:48
‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken, Spr. 3:5,6.'   Een maatschappij zonder vertrouwen zou geen maatschappij kunnen zijn. Wat een problemen doen zich voor in situaties waar mensen geen vertrouwen meer...

M04 Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie

24-01-2013 10:34
Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.   ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, Luk. 5:32.’ Zondaar, wie u ook bent, Jezus is gekomen en Hij roept u tot bekering. Wie kan dit wonder begrijpen? Jezus, de Zoon van God is gekomen vanuit de hemel, Hij...

M03 Gaat in door de enge poort.

16-01-2013 08:58
Als de Heere Jezus Zijn discipelen beproeft door hen te vragen of zij ook niet weg willen gaan zoals de rest van de mensen, dan getuigt Petrus. ‘Tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Joh. 6:68.’ Petrus had ondervonden dat Jezus woorden van waarheid sprak. Jezus is...

M02 De stilte.

11-01-2013 09:26
‘Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN, Klaagliederen van Jeremia 3:26.’   Waar vinden we anno 2013 nog een plaats van rust? Waar vinden wij persoonlijk en als gezin rust in deze drukke maatschappij? Alles is hectisch, gejaagd, individualistisch en gericht op het hier en...

M01 De dood overwonnen.

02-01-2013 09:04
De dood, een onderwerp waar wij als mensen liever niet te veel aan denken. De dood heeft iets afschrikwekkends. Toch zien we aan de andere kant, dat er veel gespot wordt met de dood. Als we vroeger een doodskop afschrikwekkend vonden dan moeten we dat nu schattig vinden, het staat al op de hemdjes...