Meditaties 2014

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9:5.'

In Lukas 14 zien we de Heere Jezus op de sabbat aan tafel van een van de farizeeërs. Met een kritische houding observeren zij Hem, in de hoop Hem te kunnen vangen. Hij geneest, terwijl het sabbat is een waterzuchtig mens (dat is iemand die lijd aan een vochtophoping in het lichaam) en stopt de mond van de farizeeërs,...

'Welgelukzalig is de man die den HEERE tot zijn Vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken, Ps. 40:5.'

Hervormingsdag

24-12-2018

'Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 1:17.'

'Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.'

'En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U, Ps. 39:8.'

'Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen, 1 Tim. 6:12.'

'Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.'

'Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots...

'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden, Matth. 7:13,14.'

'Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouw en ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde, Ruth. 4:13.'

'Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe, Ruth. 3:18.'

Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Ruth. 2:10.'

Door te schuilen achter het bloed van het lam waren de Israëlieten veilig voor de wraak van God, Die doormiddel van de verderfengel alle eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren doodde. Ieder jaar opnieuw wordt op Pesach deze wonderlijke geschiedenis herdacht. God verloste Zijn volk uit de handen van de vijand. Jezus Christus, is gekomen om...

'Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u, Filip. 4:4.'

Wat een verschrikkelijke werkelijkheid zal dat zijn. Met een Bijbel in de hand verloren te moeten gaan. Met een Bijbelse waarheid de duivelse leugenaar te volgen naar het verderf. Met een Bijbelse waarheid, God de schuld te geven van de toestand waarin de mens verkeerd. Het is al zolang het Woord van God gepreekt wordt een feit, dat mensen het...

'En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat, Deutr. 8:3.'

Denk aan Achan

24-12-2018

'Maar de kinderen Israels overtraden door overtreding met het verbannene; want Achan, de zoon van Charmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zerah, uit den stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen de kinderen Israels, Joz. 7:1.'

'Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Romeinen 8:15.'

Bloedbruidegom

24-12-2018

'En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippóra een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp ze voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen, Ex. 4:24-26.'...

'Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Fil. 3:20.'

'En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods,...

'Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild, Matth. 23:37.'