Meditaties 2014

M52 Oud en nieuw en ons offer aan God

26-12-2014 10:16
'Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften, Ps. 50:14.'   Gekomen aan het einde van het jaar, is het goed om de balans op te maken. Velen van ons zijn gewend om aan het einde van het jaar in een soort eindejaarssfeer te komen. Men kijkt terug naar het snel vervlogen jaar. De...

M51 Want een Kind is ons geboren

19-12-2014 09:18
'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9:5.'   Terugkijkend op de periode in het donkere Afrika, spraken de woorden uit Jesaja 9, mij bijzonder...

M50 Vrees God en houd Zijn geboden

12-12-2014 08:56
'Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen, Pred. 12:13.'   Aan het einde gekomen van het boek Prediker, sluit Salomo af met een slotopmerking. Hij zegt; wat er ook gezegd is, het komt er uiteindelijk boven alles op aan God te vrezen en Zijn geboden te houden. Nu maakt...

M49 Komt want alle dingen zijn nu gereed

26-11-2014 17:44
In Lukas 14 zien we de Heere Jezus op de sabbat aan tafel van een van de farizeeërs. Met een kritische houding observeren zij Hem, in de hoop Hem te kunnen vangen. Hij geneest, terwijl het sabbat is een waterzuchtig mens (dat is iemand die lijd aan een vochtophoping in het lichaam) en stopt de mond...

M48 De noodzaak van het doen van belijdenis

26-11-2014 17:37
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid, Rom. 10:10.'   We beleven een tijd, waarin er veel strijd is in de wereld maar niet minder in de kerkelijke gemeenten. Er wordt strijd gevoerd over de meest uiteenlopende onderwerpen, waarbij het...

M47 Leer ons alzo onze dagen tellen

21-11-2014 08:44
'Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen, Ps. 90:12.'   Terwijl ik in mijn Bijbel aan het lezen was en van de Heere een boodschap verlangde om door te geven, werd ik gebeld. Een jonge broeder was afgelopen nacht door een ongeval om het leven gekomen. Wat een grote slag,...

M46 Vertrouw op de Heere

14-11-2014 09:18
'Welgelukzalig is de man die den HEERE tot zijn Vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken, Ps. 40:5.'   Rampzalig zijn zij die hun vertrouwen niet op de Heere stellen en zich keren tot de hoogmoedigen en zij die de leugen volgen. Zalig daarentegen, zijn...

M45 Volharden in het geloof en de afval der heiligen

07-11-2014 09:10
'Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, Matth. 24:13.'   Uit de tekstwoorden boven deze overdenking blijkt dat zalig worden, samen gaat met volharden. Zij die niet volharden, zullen niet zalig worden. Een vraag die vaak gesteld wordt is of er afval der heiligen is? De...

M44 Hervormingsdag

31-10-2014 09:10
'Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 1:17.'   Wat een ontnuchtering moet dat geweest zijn voor de zoekende Maarten Luther. Hoe hij ook worstelde, hoe hij ook zocht, bad,...

M43 Seksuele verleiding en verslaving.

24-10-2014 10:14
'Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.'   Wat een actuele opdracht geeft de Heere door de mond van Paulus aan ons allen. 'Doodt dan uw leden die op de aarde zijn.'...

M42 Een levende hoop

17-10-2014 09:43
'En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U, Ps. 39:8.'   Hoop doet leven, zo horen we veel mensen zeggen. Zij leven op hoop van zegen en zo dobberen zij tussen hoop en vrees, totdat alle hoop de bodem wordt in geslagen. De hoop bleek niet sterker te zijn dan een spinnenweb. 'Van...

M41 Van twee kanten genodigd

10-10-2014 09:29
'Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Spr. 9:4,16'   We zien hier een uitnodiging die komt tot de slechten. Daar worden zij mee bedoeld die gemakkelijk te beïnvloeden zijn, diegenen die niet verstandig zijn, de oprechte die willen leren maar tegelijk vatbaar zijn voor de leugens van de...

M40 De goede strijd

03-10-2014 09:20
De goede strijd.   'Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen, 1 Tim. 6:12.'   De vorige keer hebben wij stilgestaan bij het gekruisigde leven. De diepe les die Romeinen 6...

M39 Het leven na het kruis

26-09-2014 09:54
'Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.'   Dit wetende, zo begint onze tekst en dan te bedenken dat we in het zelfde Woord van God lezen dat de verborgenheid der Godzaligheid groot...

M38 Bouw ik op een steenrots of op zand?

19-09-2014 09:34
'Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en...

M37 Jezus wijst ons de enge poort

12-09-2014 09:32
'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden, Matth. 7:13,14.'   In Mattheüs 5 tot en met 7...

M36 Boaz trouwt Ruth

05-09-2014 09:14
'Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouw en ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde, Ruth. 4:13.'   Ruth de Moabitische, een heidense vrouw, heeft haar vroegere leven vaarwel gezegd om de God van Abraham, Izak en Jakob te dienen met heel haar hart....

M35 Naomi bemoedigt Ruth.

29-08-2014 09:01
'Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe, Ruth. 3:18.'   De vorige twee keer hebben we stilgestaan bij de wonderlijke leiding van de Heere God in het leven van Ruth. Als heiden...

M34 Ruth op de akker van Boaz

22-08-2014 09:52
Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Ruth. 2:10.'   De vorige keer hebben wij gezien hoe Ruth vanuit het heidense Moab met haar schoonmoeder Naomi is meegekomen naar...

M33 De keuze van Ruth tegenover die van Orpa

13-08-2014 13:56
Door te schuilen achter het bloed van het lam waren de Israëlieten veilig voor de wraak van God, Die doormiddel van de verderfengel alle eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren doodde. Ieder jaar opnieuw wordt op Pesach deze wonderlijke geschiedenis herdacht. God verloste Zijn volk uit de handen...

M32 Ik weet mijn Verlosser leeft

31-07-2014 09:40
'Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan, Job. 19:25.'   Wat een troost om met Job te kunnen zeggen: 'Ik weet mijn Verlosser leeft'. Wat een ellende als wij dit niet kunnen of durven zeggen. Er is geen belijdenis waar meer van afhangt dan deze. Wat wij...

M31 Wat is ons doel?

31-07-2014 09:27
'Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u, Filip. 4:4.'   Een leven zonder doel is een doelloos leven. Nu komt de belangrijke vraag tot ons: “Wat is het doel van ons leven?” Als wij eenmaal een doel voor ogen hebben, dan richten wij ons leven in om dat doel te...

M30 Met de Bijbel in de hand..

25-07-2014 09:27
'Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de...

M29 Leven bij het Woord van God

18-07-2014 09:15
'En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat, Deutr. 8:3.'   Het leven uit...

M28 Denk aan Achan

11-07-2014 08:47
'Maar de kinderen Israels overtraden door overtreding met het verbannene; want Achan, de zoon van Charmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zerah, uit den stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen de kinderen Israels, Joz. 7:1.'   In Lukas 17:32 lezen wij:...

M27 Mag ik God mijn Vader noemen?

04-07-2014 08:48
'Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Romeinen 8:15.'   Mag ik God mijn Vader noemen? Is God voor alle mensen een liefhebbende Vader? De Heere Jezus leerde...

M26 Bloedbruidegom

27-06-2014 12:14
'En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippóra een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp ze voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En Hij liet van hem af. Toen zeide zij:...

M25 Wat is onze WK verwachting?

20-06-2014 08:30
'Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Fil. 3:20.'   Momenteel is heel de wereld is in de ban van het WK. Het Wereldkampioenschap voetbal is het gesprek van de dag. 's Morgens vroeg bij het wegbrengen van onze kinderen...

M24 Wordt vervuld met de Geest.

13-06-2014 09:39
'En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus...

M23 En gijlieden hebt niet gewild

06-06-2014 09:52
'Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild, Matth. 23:37.'   Deze woorden maakte diepe indruk...

M22 Een ontwaakte zondaar is nog geen geredde zondaar.

30-05-2014 10:03
'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden, Matth. 7:13,14.'   In onze gedachten zien we...

M21 God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen

23-05-2014 07:12
God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen. 'Maar wanneer de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der...

M20 Meer dan een schildering.

16-05-2014 09:19
'O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Gal. 3:1.' Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd, zodat wij Hem zagen als de gekruisigde, de...

M19 Wat Jezus in de aarde schreef

09-05-2014 15:35
'En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden om Hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde, Joh. 8:6.'   'Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke, Joh. 7:37b.' Zo klonk de heerlijke uitnodiging uit Jezus mond. Daar stond Hij, de Zoon van...

M18 De grootste zegen in de wereld.

02-05-2014 13:35
'Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn, Matth....

M17 Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.

24-04-2014 10:29
'Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet, Joh. 2:4'   “Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.” Toen ik vanmorgen deze uitspraak tegenkwam, was ik geschokt en tegelijk moest ik toegeven dat er een kern...

M16 Het bestaan van een eeuwige hel.

17-04-2014 18:55
'En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel, Matth. 10:28.'   Wij leven met elkaar in een bijzondere tijd. De wetenschap is verbazingwekkend wijs en heeft al vele bijzondere...

M15 Wie kan dan zalig worden?

11-04-2014 20:34
'En wederom zeg Ik u: Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk,...

M14 Het Pascha en het Heilig Avondmaal

03-04-2014 17:15
'En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des Avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als...

M13 Dwalende schapen en grijpende wolven.

28-03-2014 08:41
'Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Joh. 7:15.'   De vorige keer schreef ik over dwalende schapen, wat kan een afgedwaald of weggedreven schaap zich eenzaam voelen. Wat een heerlijke belofte vinden wij voor...

M12 Dwalende schapen

21-03-2014 09:42
'Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal hen weiden met oordeel, Ezech. 34:16.'   Een trouwe Herder, Die zich ontfermt over dwalende schapen. Wat...

M11 Wandelt door de Geest.

15-03-2014 20:09
'En ik zeg: Wandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet.  Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder...

M10 IJdelheid der ijdelheden.

07-03-2014 08:27
'IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon? Pred. 1:2,3.'   Wat een neerslachtige taal om een Bijbelboek mee te beginnen. Het is al ijdelheid. Wat een diepe waarheden en...

M09 Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat...

28-02-2014 09:11
'En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt, Openb. 18:4.'   Vandaag horen wij veel stemmen, de ene stem klinkt wat harder, de ander wat indringender, de ene...

M08 Waarheen leidt de weg?

20-02-2014 13:26
'De weg des levens is den verstandige naar boven, opdat hij afwijke van de hel beneden, Spr. 15:24.'   Bent u een verstandig mens? Is uw weg een weg naar het leven, omdat u het Leven hebt gevonden of is uw weg een weg naar de dood en de hel, omdat u nog dood in zonden en misdaden bent?...

M07 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

14-02-2014 09:30
'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.'   Jezus Christus, Zijn Naam is Zaligmaker, Gezalfde van de Vader, de gezonden Verlosser tot heil van ons mensen. 'En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de...

M06 Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is.

07-02-2014 08:54
'Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is, Jes. 55:6.'   Ieder van ons heeft wel eens iets gezocht. Hoe moeilijk is het om te zoeken naar iets waarvan je niet zeker weet dat het er ook echt zal zijn. Het kan gebeuren dat je plotseling tot de ontdekking kom...

M05 In alles gehoorzaam

31-01-2014 08:35
'Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt, 2 Kor. 2:9.'   Gehoorzaamheid, een onderwerp waar wij mensen liever niet te diep op ingaan. We weten allemaal dat onze kinderen geboren worden met een eigenwijze ongehoorzaamheid en wij...

M04 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

23-01-2014 14:33
'Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht, Matth. 11:29,30.'   De uitdrukking, “gebukt gaan onder een juk” is wel bekend. Van 10 Mei 1940 tot 5 mei 1945 ging Nederland...

M03 Een beperkte verzoening en een onbeperkte evangelieprediking

15-01-2014 09:16
'Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem, 1 Joh. 4:9.'   Wat een rijke boodschap in deze woorden, de liefde van God tot ons mensen, is geopenbaard in het feit dat Hij Zijn Zoon zond, opdat wij...

M02 Wat dunkt u van de Christus?

10-01-2014 09:02
'En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon, Matth. 22:42.'   Zo'n 4000 jaar na de diepe zondeval van Adam en Eva in het Paradijs, ontmoeten we de Heere Jezus, de Zoon van God en lang verwachte Messias, in gesprek met de farizeeën. Het is goed om...

M01 Het jaar van het welbehagen des HEEREN

01-01-2014 00:00
Het jaar van het welbehagen des HEEREN   'De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen...