Meditaties 2015

M52 Ons antwoord op de vragen van de Heiland

31-12-2015 09:41
‘En Hij vraagde hen, zeggende:……..’   Terugblikkend op het achter ons liggende jaar, zijn er veel mensen die een balans opmaken. Hoe is het gegaan? Als bedrijf wordt er nagedacht of de beoogde doelen zijn behaald en wat er het volgende jaar eventueel anders gedaan kan worden. Persoonlijk...

M51 De adventsverwachting

18-12-2015 09:34
‘En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid, Jes. 25:9.’   Lang geleden riep de oude Jakob het uit: ‘Op uw zaligheid (Yeshua)...

M50 Is Jezus ook op ons feest?

11-12-2015 10:18
‘En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo, Joh. 10:22,23.’   In onze gedachten gaan we terug naar de Hellenistische tijd, het jaar 167 voor Christus. Onder Alexander de Grote zijn de Grieken tot...

M49 Met Christus opgestaan

04-12-2015 08:44
‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus...

M48 De troost der Schriften

27-11-2015 09:45
‘Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden, Rom. 15:4.’   Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd voor het Evangelie Gods, bemoedigt...

M47 Gedenkt aan Noch en de vrouw van Lot

20-11-2015 09:04
‘En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook,...

M46 De zonde tegen de Heilige Geest

13-11-2015 09:03
‘Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden, Matth. 12:31.’   Als wij zijn opgevoed met de Bijbel of de Bijbel al langere tijd lezen en onderzoeken, dan zal de titel boven deze overdenking ons...

M45 Met Christus gekruisigd

06-11-2015 09:18
‘Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.’   Ieder mens wordt geboren als een aanbidder en is zonder het misschien zelf te beseffen een dienstknecht. Nu is het de grote vraag wie wij...

M44 Het einde is nabij..

30-10-2015 08:55
‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’   Als wij onze oren niet dicht doen voor de geruchten die rondgaan en onze ogen niet sluiten voor het nieuws dat langskomt, dan hoeven wij niet veel moeite te doen om met elkaar te erkennen dat het...

M43 Wie is onze medicijnmeester?

23-10-2015 09:09
‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, Ps. 23:1.’   Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar zich mag overgeven in de handen van de levende God. Wat een diepe vrede vervult het hart van diegene die het leven vonden in de dood...

M42 Verward te midden van een tale Kanaäns sprekend volk

13-10-2015 16:59
‘Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.’   Sommigen zullen bij het lezen van de titel boven deze overdenking hun wenkbrauwen fronsen en zich afvragen wat hier bedoelt wordt....

M41 Van onwil tot overgave

09-10-2015 08:35
‘Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, 2 Kor. 5:11a.’   Eens was Paulus een farizeeër, vol ijver om hen te vervolgen, die geloofden in de gekruiste Christus. Gods genade opende zijn ogen voor de blinde dwaasheid en zijn duivelse ijver waarmee hij de...

M40 Stromen van levend water

02-10-2015 08:42
‘Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien, Joh. 7:38.’   Het is een drukte van belang in Jeruzalem, van heinde en ver zijn ze gekomen om in deze zevende maand feest te vieren voor de HEERE. De oogst is binnen en nu op de...

M39 Liefde die gezien wordt

25-09-2015 09:10
‘Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander, Joh. 13:35.’   Volgelingen, leerlingen van de Heere Jezus, u die niet meer voor uzelf wilt leven maar met heel uw doen en laten de Heere Jezus liefhebt en Hem wilt volgen. Tot u komt vandaag...

M38 Geeft de HEERE de hand – de bekering of terugkeer tot de HEERE

18-09-2015 08:51
‘Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren. Want als gij u bekeert tot den HEERE, zullen uw broederen en uw kinderen...

M37 Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

11-09-2015 09:29
‘Ik zal horen, wat God de HEERE spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren, Ps. 85:9’   De psalmdichter roept in de nood tot de HEERE en geeft te kennen dat hij zal horen naar dat wat de HEERE spreken zal. Hij...

M36 Het onze Vader deel 9 Amen

03-09-2015 18:56
‘Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen Matth. 6:13b’   Heel het gebed dat de Heere Jezus Zijn volgelingen heeft geleerd is niets anders dan een eer aan God de Vader die opklimt uit het hart van de gelovige, die weet niets te kunnen doen zonder de...

M35 Het onze Vader deel 8 Leid ons niet in verzoeking

28-08-2015 08:38
‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen, Matth. 6:13.’   Vol kinderlijk vertrouwen wordt het onze Vader gebeden door hen die zich afhankelijk weten van hun God en Vader. In dit heerlijke...

M34 Het onze Vader deel 7 (Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren)

20-08-2015 16:22
‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren, Matth. 6:12.’   “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” Een bijzonder gebed met een bijzondere belijdenis. “Vader U ziet hoe wij onze schuldenaren...

M33 Het onze Vader deel 6 (Geef ons heden ons dagelijks brood)

10-08-2015 11:55
‘Geef ons heden ons dagelijks brood, Matth. 6:11.’   “Heere, leer ons bidden”, zo klonk het jaren geleden uit de mond van de discipelen. Wie op aarde zou hen en ons beter kunnen leren bidden dan Hij Die Zijn leven gaf voor onze zonden? Hij heeft ons geleerd om in onze gebeden de Naam van onze...

M32 Het onze Vader deel 5 (Uw wil geschiede)

07-08-2015 11:14
‘Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde, Matth. 6:10.’   In gemeenschap met al de heiligen bidden wij tot onze Vader Die in de hemelen is. We verlangen naar de heiliging van Zijn Naam, dwars door onze levens heen en zien uit naar de komst van Zijn Koninkrijk. Terwijl wij zo...

M31 Het onze Vader deel 4 (Uw Koninkrijk kome)

31-07-2015 09:25
Uw Koninkrijk kome. Matth. 6:10.’  “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk kome.” Zo bidt de gemeente van Jezus Christus. Maar wat bedoelt zij met de bede: Uw Koninkrijk kome? Wat is dat Koninkrijk? Sommigen die dit bidden zijn van mening dat dit Koninkrijk...

M30 Het onze Vader deel 3 (Uw Naam worde geheiligd)

24-07-2015 09:23
‘…Uw Naam worde geheiligd,….. Matth. 6:9.’   Nadat wij in gemeenschap met al de heiligen ons gebed zijn begonnen met het aanroepen van onze Vader die in de hemelen is, roepen wij het uit: “Uw Naam worde geheiligd”.   Lang geleden kreeg de profeet Jesaja een gezicht, hij zag Serafs rondom...

M29 Het onze Vader deel 2 (Onze Vader Die in de hemelen zijt)

17-07-2015 09:31
‘…Onze Vader, die in de hemelen zijt,….. Matth. 6:9.’   Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, dat is de toestand van allen die leven zonder de vrede van Christus (Efeze 2). Misschien lijkt het leven buiten Christus een leven van vrede te zijn maar weet dat er tussen een heilig God en...

M28 Het onze Vader deel 1 (Inleiding)

10-07-2015 09:40
‘…Heere, leer ons bidden…Luk. 11:1.’ ‘O God! hoor mijn gebed’ zo klonk vele jaren geleden de roep van David tot Zijn HEERE en Zijn God. David stortte zijn hart uit voor de Heere in momenten van verdriet, bestrijding en eenzaamheid. Ook verheerlijkte hij Zijn Naam in dankbare lofprijzing en...

M27 Op het Godslam rust mijn ziele

03-07-2015 08:52
Op een dag was er in het Duitse plaatje Werden, een leidekker aan het werk. Terwijl hij op het dak van de dorpskerk bezig was, schoot de haak van zijn ladder los. Achterover stortte hij naar beneden. Wat een schets van het leven. Zo zijn we gezond aan het werk, onze gedachten zijn misschien vervuld...

M26 Het kruis dragen in een uitziend leven

26-06-2015 09:06
‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Filip. 4:20.’   Vrienden, is de Heere Jezus Christus, ook onze verwachting? Zien wij uit naar de dag dat Hij komen zal om ook ons te verlossen van deze wereld, de zonde, de...

M25 Geen juk maar vrijheid in Christus

19-06-2015 08:35
‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, Gal. 5:1.’   De boodschap van de Bijbel leert ons kort samengevat dat alle mensen gezondigd hebben en daarom van Gods heerlijkheid verstoten zijn (Rom. 3:23). Het...

M24 Paulus en de wet

12-06-2015 09:10
'Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, Gal. 2:19.'   In de twee voorgaande overdenkingen hebben wij gezien hoe God´s wetten al bekend waren bij Adam en Eva en dat Abraham geprezen werd om zijn gehoorzaamheid aan Gods bevel, geboden, inzettingen en wetten (Gen....

M23 Jezus heeft de wet vervuld

05-06-2015 07:57
'Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen, Matth. 5:17.'   In de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Thora genoemd, lezen we hoe de Heere God alles geschapen heeft, hoe zonde en daardoor de dood in de...

M22 De liefde tot Gods wet

29-05-2015 09:21
'Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag, Psalm 119:97.'   David spreekt in zijn honderd negentiende psalm, zulke heerlijke woorden over de wet des HEEREN. 'Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan. Welgelukzalig zijn zij, die Zijn...

M21 De vervulling met de Heilige Geest.

22-05-2015 09:01
'...Wordt vervult met den Geest, Efeze 5:18.'   De vorige overdenking hebben we stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, de toespraak van Petrus en de bekering van 3000 mensen die het Woord aannamen en werden gedoopt. We hebben gezien hoe zij de gemeenschap met...

M20 Gemeenschap met andere gelovigen.

15-05-2015 08:08
'En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden, Hand. 2:42.'   Tien dagen na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de discipelen bij elkaar, het is Pinksterfeest. Op deze dag wordt de krachtige werking van de Heilige...

M19 Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht (Handelingen 16 deel 3)

08-05-2015 08:25
'En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen, Hand. 16:25'   Paulus en Silas, door God geroepen naar Macedonië, mochten getuige zijn hoe door de prediking van het Woord, het hart van Lydia geopend werd. Na de doop en het...

M18 Kom over naar de gevangenis van Macedonië. (Handelingen 16 deel 2)

30-04-2015 11:48
'En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, 2 Tim. 3:12.' Wat zullen Paulus, Silas, Timótheüs en Lukas bemoedigd zijn geweest bij het zien van de vrucht op hun spreken. De verkondiging van Jezus Christus en Dien gekruisigd in Filippi, is niet zonder...

M17 God opent harten (Handelingen 16 - 1)

24-04-2015 09:21
'En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd, Hand. 16:14.'   Paulus, de man die van een vervolger van Jezus, een dienstknecht (slaaf),...

M16 De leugen rond Bethel en Pniel

17-04-2015 09:09
'Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk die liefheeft Dengene Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die uit Hem geboren is, 1 Joh. 5:1.'   Het eenvoudige geloof dat Jezus Christus de Zaligmaker der wereld is, is niets anders dan...

M15 Het Messiasgeheim of het geheim rond de Messias

09-04-2015 13:25
'Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods, Mark. 1:1.'   Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, handelt over Johannes de doper, de stem van een roepende in de woestijn. Hij roept de mensen op, zich af te keren van hun zonden en zich te keren tot de...

M14 Het pesachlam voor ons geslacht

02-04-2015 16:17
'…..Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Kor. 5:7.'   De rode draad van Gods genade schittert door heel het Woord. Al direct na de verschrikkelijke val van Adam en Eva horen wij de belofte van Gods overwinning. 'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze...

M13 Het leven en wandelen door de Geest

26-03-2015 16:29
'Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen, Gal. 5:25.'   De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de geestelijke doodstaat van de natuurlijke mens. De mens ligt dood in zonden en misdaden, volgt zijn of haar eigen wil en zoekt niet de eer van God. Het is Gods...

M12 De geestelijke dood

20-03-2015 08:36
'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven, Joh. 5:25.'   Sinds de zondeval van Adam en Eva zijn alle mensen aan de drievoudige dood onderworpen. Door de val zijn wij onderworpen aan de...

M11 Preken onder een deksel

05-03-2015 10:48
'Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, Filip. 1:18.'   Paulus verblijd zich in het feit dat Christus gepredikt wordt, zelfs al is dat onder een deksel. Nu is er...

M10 Getuige zijn in je omgeving

05-03-2015 10:35
'Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde, Hand. 1:8.'   De Discipelen hebben zo'n drie jaar opgetrokken met hun Heere en Meester, hun Heiland...

M09 Verlost en toch nog zonden

27-02-2015 10:50
'Indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet, 1 Joh. 1:8.'   De Heere Jezus Christus is gekomen in deze zondige wereld om zondaren te redden, te verlossen, te reinigen en hen volmaakt aan Zijn Vader voor te stellen. In Christus Jezus...

M08 Jezus en de belasting

20-02-2015 08:54
'Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is, Matth. 22:21b.'   What would Jezus do? Wat zou de Heere Jezus doen? Een vraag die wij onszelf best mogen stellen. Als Paulus ons oproept om navolgers van hem te zijn zoals hij van Christus, is het belangrijk dat wij weten hoe...

M07 De Heere onze sterkte

13-02-2015 09:24
'Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God van Jakob, Ps. 81:2.'   Terwijl ik nadacht over deze meditatie werd ik gedrukt door veel zorg. Hoe vaak gebeurt het niet dat zorg ons verstrikt, omdat de boze ons oog richt op de zorgen, terwijl wij met al onze zorgen moeten vluchten tot de...

M06 Wel gered maar geen discipel.

06-02-2015 09:43
'Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen, Joh. 8:31.'   Wel gered maar geen discipel, dat is een leer die vandaag de dag breed verkondigd en geloofd wordt. Is het mogelijk om gered te zijn van het oordeel...

M05 Jezus, de blinde man en de rijke tollenaar.

30-01-2015 10:18
'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.'   Want de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Verloren zondaren, doel missers, vijanden van God. Wie kan Gods wonderlijke liefde vatten?...

M04 De Bijbelse oproep om te doden

23-01-2015 09:31
'Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.' De hele wereld is in de greep van de Jihad, die steeds verder oprukt in de strijd om het kalifaat. De oproep onder de moslims...

M03 Ik ben met Christus gekruist

16-01-2015 15:04
'Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:20.'   'Ik ben met Christus gekruist', wat een...

M02 Geocaching en de schat in de akker.

09-01-2015 09:48
'Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker, Matth. 13:44.'   In de Bijbel vinden we het verhaal...

M01 Zoekt de dingen die boven zijn

02-01-2015 10:19
'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard...