Meditaties 2016

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken. 

'Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn, Joh. 15:8.'

'En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld...

'En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid, Joh. 1:14.'

'En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid, Hebr. 9:27,28.'

'Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft, Openb. 14:7.'

'Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen, Ps. 104:24.'

'Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde, 1 Joh. 4:7,8.'

'Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij, Openb. 3:20.'

'Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord, Ps. 130:5.'

Op onze reis langs de voormalige handelsroute in klein Azië hebben we verschillende gemeenten ontmoet. Van de zeven gemeenten langs deze route in het huidige Turkije hebben wij van de vijf waar we langsgekomen zijn, stilgestaan bij de brief die zij ontvangen hebben. Niet zomaar een brief van een apostel, een profeet of een evangelist niet een...

Lang geleden lagen er langs de handelsroute in Klein Azië zeven gemeenten, die ontstaan waren door de prediking van het Evangelie. Daar in het huidige Turkije hadden mensen rust en vrede gevonden in het offerbloed van Jezus Christus, de gekruiste, gestorven en opgestane Heiland. Door het geloof waren zij ingelijfd in de wereldwijde gemeente van...

Het zal je maar gebeuren.. Je wandelt door een park in een prachtig hooggelegen gebied. Terwijl je over een slingerend pad de schaduw van de bomen achter je laat krijg je een prachtig vergezicht te zien. Diep beneden ligt een stadje langs een schitterende rivier. Van een aardige afstand zie je hoe een groepje mensen met elkaar in gesprek is...

'Noch doet men nieuwen wijn in oude leren zakken; anders zo bersten de leren zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leren zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leren zakken, en beide te zamen worden behouden, Matth. 9:17.'

"Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, Matth. 9:12,13."

'En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon, 1 Joh. 5:11.'

In Openbaring twee en drie vinden we de brieven geschreven aan de zeven gemeenten van Klein Azië. Hoewel de brieven, afkomstig van de Heere Jezus Christus en geschreven door Johannes, in de eerste plaats betrekking hebben op de situatie die speelde in de tijd van het schrijven, bevatten zij ook een boodschap voor geheel Gods gemeente van vandaag....

'In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte, Ef. 1:13.'