Meditaties 2016

M52 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil

28-12-2016 10:28
‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, Matth. 5:10.’   Wat een heerlijke waarheid wordt hier uitgesproken over de zaligen, want van hun is het Koninkrijk der hemelen. Een onderdaan te zijn van dat Koninkrijk is meer waard dan al het...

M51 Zalig zijn de vredestichters

23-12-2016 08:18
‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, Matth. 5:9.’   De Ik zal Zijn Die ik Zijn zal, sprak vanaf de berg tot Zijn volk Israël, woorden vol liefde en trouwe Vaderzorg. Daar ademde de Geest het Woord dat van de beginne is geweest en door Wie alles gemaakt is....

M50 Zalig zijn de reinen van hart

16-12-2016 07:41
‘Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien, Matth. 5:8.’   Als we zo eens door de Bijbel bladeren en de boodschap tot ons door laten dringen, dan krijgen wij niet zulke goede gedachten van de mens. Wat was alles goed geschapen, de mens als het pronkstuk op Gods schepping. Maar...

M49 Zalig zijn de barmhartigen

09-12-2016 09:06
‘Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden, Matth. 5:7.’   Half dood lag hij langs de weg, die liep van Jeruzalem naar Jericho. Zomaar ineens waren daar die moordenaars die hem hadden overvallen en geslagen. Is er dan niemand die zich over hem ontfermt? Gelukkig daar...

M48 Geestelijk groeien

02-12-2016 08:41
‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn, Joh. 15:8.’   Geestelijk groeien is de titel van deze overdenking. Groeien is toenemen en het toenemen van iets kan er pas zijn als het iets er ook is. Wij zien een kind groeien van baby tot...

M47 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

25-11-2016 08:54
‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden, Matth. 5:6.’   Wat is het goed om te zijn daar waar Jezus is, wat is het goed om naar Hem te luisteren. De woorden die Hij spreekt zijn geest en leven. Hijzelf is Het levende Woord, Hij Die er was...

M46 Zalig zijn de zachtmoedigen

18-11-2016 08:43
‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven, Matth. 5:5.’   Na de zondeval is de wereld aan verdriet, pijn, en dood onderworpen. Na de zondvloed die tweeduizend jaar na de schepping een einde maakte aan de toen bestaande goddeloosheid, zegt de HEERE dat Hij de aardbodem...

M45 Zalig zijn de treurenden

11-11-2016 10:03
‘Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden, Matth. 5:4.’   Als het ware horen we de echo van de noodkreet uit Egypte klinken, daar zat een volk gevangen in de banden van de slavernij. Zij treurden onder de zware, ondragelijke last die de Egyptenaren hen oplegden. Hoe was het...

M44 Huwelijk en gezin

04-11-2016 09:15
‘En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn...

M43 Zalig zijn de armen van geest

19-10-2016 10:26
‘Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods, Luk. 6:20.’   We weten uit de woorden van de Heere Jezus dat het gemakkelijker is dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat er een rijke zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen (Matth. 19:24). Ook de apostel Jakobus...

M42 Zelfbeeld en identiteit

19-10-2016 10:19
‘…..wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds….Rom. 12:2.’   De Bijbel is het beste kompas dat wij kunnen nemen om onze levenskoers te bepalen. Het geeft ons antwoord op de grootste levensvragen en onderwijst ons tot in de kleinste details op vragen als; Wie ben ik? Wat is het doel van...

M41 Christus onze Loofhut

14-10-2016 07:31
‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid, Joh. 1:14.’   Na de voorjaarsfeesten die allen haar vervulling hebben gevonden in de Heere Jezus Christus,...

M40 Verzoendag, het heiligdom gereinigd

07-10-2016 07:48
‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid, Hebr. 9:27,28.’   Met Pesach moest het lam...

M39 Als de bazuinen klinken

30-09-2016 07:52
’Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft, Openb. 14:7.’   ‘Ik heb geen lust aan de dood van de goddelozen’, zo klonk de stem van God in het Oude Testament. Is...

M38 Gods grootheid in de schepping

23-09-2016 07:42
‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen, Ps. 104:24.’   Het is heel wat jaren geleden dat mijn vader en moeder mij meenamen naar een avond waarop een natuurfotograaf ons prachtige beelden liet zien van de natuur. Wij waren...

M37 Een brief aan de gemeente van vandaag

16-09-2016 08:01
‘Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde, 1 Joh. 4:7,8.’   Wat bijzonder als we een brief ontvangen waarin we aangesproken worden als...

M36 Een brief aan de gemeente van laodicea

09-09-2016 07:31
‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij, Openb. 3:20.’   Wat een bijzondere liefde klinkt er in deze woorden van onze Heiland. Hijzelf staat aan de deur en klopt en...

M35 Wachten op de Heere

02-09-2016 07:44
‘Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord, Ps. 130:5.’   David is in grote nood en uit die diepten roept hij tot de Heere; ‘HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen, Ps. 103:2.’ Hier roept een nietig mens tot de Schepper...

M34 Wij zullen de Heere dienen

26-08-2016 07:32
‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! Ps. 73:25.’   Wat een heerlijk getuigenis komt hier over de lippen van Asaf; ‘Wien heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde!’ Diep doordrongen van het feit dat zijn hart verbonden was aan...

M33 Een brief aan de gemeente van Filadelfia

19-08-2016 10:04
Op onze reis langs de voormalige handelsroute in klein Azië hebben we verschillende gemeenten ontmoet. Van de zeven gemeenten langs deze route in het huidige Turkije hebben wij van de vijf waar we langsgekomen zijn, stilgestaan bij de brief die zij ontvangen hebben. Niet zomaar een brief van een...

M32 Een brief aan de gemeente van Sardis

12-08-2016 08:51
Lang geleden lagen er langs de handelsroute in Klein Azië zeven gemeenten, die ontstaan waren door de prediking van het Evangelie. Daar in het huidige Turkije hadden mensen rust en vrede gevonden in het offerbloed van Jezus Christus, de gekruiste, gestorven en opgestane Heiland. Door het geloof...

M31 Op het randje van de dood

05-08-2016 09:17
Het zal je maar gebeuren.. Je wandelt door een park in een prachtig hooggelegen gebied. Terwijl je over een slingerend pad de schaduw van de bomen achter je laat krijg je een prachtig vergezicht te zien. Diep beneden ligt een stadje langs een schitterende rivier. Van een aardige afstand zie je hoe...

M30 De grote opdracht: Discipelen maken

29-07-2016 08:00
‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb, Matth. 28:19.’   De grote opdracht die de Heere Jezus voor Zijn kruisdood en na Zijn opstanding (Hand. 1)...

M29 Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 3) (slot)

22-07-2016 09:41
‘Noch doet men nieuwen wijn in oude leren zakken; anders zo bersten de leren zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leren zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leren zakken, en beide te zamen worden behouden, Matth. 9:17.’   De gelukkige Levi ontving Jezus in huis waar zij...

M28 Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 2)

15-07-2016 09:03
‘Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet? Matth. 9:14.’   Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Jezus. Het was op dat moment dat Jezus, Levi de tollenaar geroepen had om Hem te volgen. De farizeeën...

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 1)

06-07-2016 19:54
“Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, Matth. 9:12,13.”   Wat een bijzondere dag moet het...

M26 Het eeuwige leven

28-06-2016 07:41
‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon, 1 Joh. 5:11.’   Wat een getuigenis, wat een diepe waarheid en wat een onbevattelijk wonder, God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Voor een ieder...

M25 Een brief aan de gemeente van Thyatira

24-06-2016 08:57
In Openbaring twee en drie vinden we de brieven geschreven aan de zeven gemeenten van Klein Azië. Hoewel de brieven, afkomstig van de Heere Jezus Christus en geschreven door Johannes, in de eerste plaats betrekking hebben op de situatie die speelde in de tijd van het schrijven, bevatten zij ook een...

M24 De zaligheid ook voor mij?

17-06-2016 08:26
‘In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte, Ef. 1:13.’   Het is al weer tweeduizend jaar geleden dat de oude Simeon de...

M23 Wordt behouden van dit verkeerd geslacht

10-06-2016 09:04
‘En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Hand. 2:40.’   Als ik deze tekst lees dan denk ik onwillekeurig aan Nicodémus, iets in zijn hart dreef hem uit naar de Heere Jezus. Nicodémus zag Hem als een Leraar van God...

M22 de noodzaak van voorbede

03-06-2016 07:59
‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.  En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben, 1 Joh. 5:14,15.’   Een van de...

M21 Maak mij een beeld van U

27-05-2016 08:54
‘En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder...

M20 Waar is de ware kerk o Heere (deel 4)

19-05-2016 12:45
‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr. 10:25.’   Langzaam maar zeker wordt het stiller in het dorp, al een poosje lig ik in gedachten verzonken op mijn bed....

M19 Waar is de ware kerk o Heere (deel 3)

11-05-2016 10:48
‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr. 10:25.’   Ik lag na te denken over de droom waarin ik beleefde hoe een jongeman naar aanleiding van een gesprek met...

M18 Waar is de ware kerk o Heere (deel 2)

06-05-2016 11:34
‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr. 10:25.’   Diep in gedachten over de droom die ik droomde zag ik als het ware de jongeman voor mij. Ik zag hoe hij in...

M17 Waar is de ware kerk o Heere (deel 1)

29-04-2016 10:28
‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr. 10:25.’   Half wakend, half slapend droomde ik eens een droom. Volgens de wijze Salomo, komen dromen voort uit veel...

M16 Pesach alleen in Jeruzalem?

22-04-2016 08:59
‘Dan zult gij den HEERE, uw God, het pascha slachten, schapen en runderen, in de plaats, die de HEERE verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen, Deutr. 16:2.’   Gezellig kroop hij tegen z’n vader aan, het was vanavond opblijfavond. “Pap wilt u vanavond weer voorlezen uit het spannende...

M15 Een aansporing tot het doen van goede werken

15-04-2016 08:39
‘En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken, Hebr. 10:24.’   Het onderwerp van deze overdenking zal sommigen de wenkbrauwen doen fronzen. Anderen zullen verontwaardigd reageren dat hier een aanval volgt op de Christelijke vrijheid. Is deze overdenking...

M14 Hoe God een opwekking werkt

08-04-2016 08:42
‘Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah! Ps. 115:18.’   Vandaag is het de dag waarin wij opgeroepen worden om de HEERE te loven, want zoals de psalmdichter zegt, zullen de doden dat niet doen. Bij het onderwerp opwekking denken wij al snel aan het loven en...

M13 Een brief aan de gemeente van Pergamum

01-04-2016 09:50
Het is zo rond het jaar 92 na Christus, we maken een wandeling door de straten van Pergamum. Het is een drukte van belang en er is veel te zien, majestueuze gebouwen, prachtige beelden variërend van draken, leeuwen en stieren tot een beeld van de keizer. Over een lange weg die afgeschermd wordt...

M12 Zie het Lam Gods

25-03-2016 10:19
‘Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns...

M11 De samenspraak gaat verder over de rechtvaardigmaking (Tom en Peter deel 4)

18-03-2016 14:06
‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’   Peter schrikt op uit zijn overdenking bij het horen van de bel. Hij staat op, loopt naar de deur en ontvangt daar Tom, zijn vriend en broeder in de Heere Jezus Christus. “Kom er...

M10 Een schokkende ontdekking

11-03-2016 09:28
‘Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt, 2 Kor. 13:5.’   In gedachten verzonken zag ik verschillende mensen een gebouwtje binnengaan. Zij hadden allemaal een Bijbel in hun...

M09 Lofprijzing

04-03-2016 08:42
‘…Looft den HEERE, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! 2 Kron. 20:21.’   Looft den HEERE want Hij is goed. Vandaag een overdenking rond lofprijzing en aanbidding. David roept het uit: ‘Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem, Ps. 22:24.’ U die de Heere vreest, u die Hem gehoorzaam...

M08 Een brief aan de gemeente van Smyrna

26-02-2016 09:15
‘Vrees geen der dingen die gij lijden zult…Openb. 2:10.’   “Vrees geen der dingen die gij lijden zult,” zo schreef Johannes de woorden van de Heere Jezus Christus, gericht aan de gemeente van Smyrna. Een woord van bemoediging die ook vandaag nog tot ons komt. Smyrna dat bitterheid betekent,...

M07 Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 3)

19-02-2016 09:11
Het is al weer enige weken geleden dat Tom voor het eerst met andere ogen de Bijbel is gaan lezen. Jaren was hij bekend met de Bijbelse boodschap en toch is het voor hem al die tijd een gesloten boek gebleven. Hoewel hij in zijn dagelijks leven liet blijken een groot gelovig vertrouwen te hebben in...

M06 Een brief aan de gemeente van Efeze

12-02-2016 09:38
‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, Op. 2:4.’   In ons eerste deel van de serie overdenkingen rond de zeven brieven aan de gemeenten, hebben we stilgestaan bij de opdracht die Johannes, de Apostel van de Heere Jezus Christus heeft gekregen. ‘Schrijf, hetgeen gij...

M05 Geestelijke oorlogsvoering

05-02-2016 09:11
‘….Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou, 1`Joh. 3:8.’   De Zoon van God is geopenbaard, ja gekomen om te verlossen van de schuld, de zonde en de macht van de duivel. De Heere Jezus Christus is de Overwinnaar over de zonde, de dood, de hel en het...

M04 Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 2)

29-01-2016 09:13
‘En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid, 1 Tim. 3:16.’   De vorige keer hebben wij het...

M03 een brief aan de gemeente

22-01-2016 09:25
‘Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’   De Heere Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen naar deze aarde, heeft hier geleefd, gepredikt, wonderen gedaan, is...

M02 Een gesprek rond verkiezing, bekering en geloof (Tom en Peter)

15-01-2016 08:52
‘Daarom konden zij niet geloven,…. Joh. 12:39.’   We luisteren naar een gesprek tussen iemand die het leven heeft gevonden in de Heere Jezus Christus en iemand die is opgegroeid met de taal van de Bijbel maar nog leeft zonder God en zonder hoop.   “Tom“, zegt Peter, “hoe komt het toch dat...

M01 Met Christus gezeten in de hemel

08-01-2016 09:30
‘En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, Ef. 2:6.’   De tekst boven deze overdenking beschrijft een onbevattelijk diepe boodschap voor hen die in Christus Jezus zijn. Wie zijn dat dan? Paulus omschrijft het met de volgende woorden: ‘In Welken ook gij...