Meditaties 2017

M52 Woorden van Jezus - Weest niet bezorgd maar zoekt eerst het Koninkrijk van God

28-12-2017 11:25
‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de...

M51 Woorden van Jezus - Gij kunt niet God dienen en de Mammon

22-12-2017 08:11
‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Matth. 6:24.’   Nadat de Heere Jezus ons het; “Onze Vader” heeft leren bidden, heeft Hij duidelijk gemaakt...

M50 Woorden van Jezus - indien dan uw oog eenvoudig is

15-12-2017 09:32
‘De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! Matth. 6:22.’   De ogen zijn...

M49 Woorden van Jezus - Vergadert u geen schatten op de aarde

08-12-2017 07:46
‘Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, Matth....

M48 Woorden van Jezus - Wanneer gij vast

01-12-2017 08:45
‘En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht; Opdat het van de...

M47 Woorden van Jezus - Zo zal uw hemelse Vader ook uw misdaden vergeven

23-11-2017 07:54
‘Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven, Matth. 6:14-15.’   Nadat de Heere Jezus Zijn discipelen geleerd heeft om te bidden met een oprecht...

M46 Woorden van Jezus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt

17-11-2017 08:09
‘Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in...

M45 Woorden van Jezus - Wanneer gij bidt

09-11-2017 08:24
‘En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer,...

M44 Woorden van Jezus - Weest niet barmhartig met het doel om van de mensen gezien te worden

02-11-2017 09:08
‘Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen...

M43 Woorden van Jezus - Weest volmaakt zoals uw Vader volmaakt is

26-10-2017 15:11
‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.’   Bijzondere woorden van overdenking, woorden gesproken door de Heiland, Verlosser en Zaligmaker Die tegelijk als God en mens op deze aarde was om ons te onderwijzen in de enige weg ten leven,...

M42 Woorden van Jezus - Hebt uw vijanden lief

19-10-2017 09:15
‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders,...

M41 Woorden van Jezus - Oog om oog en tand om tand

13-10-2017 07:11
‘Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan,...

M40 Woorden van Jezus - Laat uw ja ja zijn en uw nee nee

04-10-2017 08:28
‘Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij...

M39 Woorden van Jezus - Gij zult geen overspel doen

27-09-2017 16:43
‘Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een...

M38 Woorden van Jezus – Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij

19-09-2017 09:11
‘Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij...

M37 Woorden van Jezus - Verzoen u eerst met uw broeder

14-09-2017 15:04
‘Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave, Matth. 5:23,24.’   De vorige keer hebben we gezien hoe de Heere Jezus...

M36 Woorden van Jezus – Wie zegt gij dwaas! Die zal strafbaar zijn door het helse vuur

07-09-2017 15:04
‘Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den...

M35 Woorden van Jezus - Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden

01-09-2017 08:19
‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo...

M34 Woorden van Jezus - Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld

25-08-2017 08:08
‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men...

M33 Woorden van Jezus - De zaligsprekingen

17-08-2017 14:50
Daar zien we Jezus, onlangs is Hij gedoopt en door de Vader aangewezen als Zijn geliefde Zoon in Wie Hij al Zijn welbehagen heeft. We hebben gezien hoe de Geest van God op Hem neerdaalde, Hoe hij vervolgens de woestijn is ingetrokken en verzocht werd van de duivel. Heerlijk klonk het getuigenis:...

M32 Woorden van Jezus - Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken

08-08-2017 08:01
‘En Hij zeide tot hen: Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken, Matth. 4:19.’   In gedachten verplaatsen we ons naar de zee van Galilea, ook wel het meer van Galilea, Tiberias of Genezareth genoemd. Het is het meer waaraan de grote plaats Tiberias ligt en ook Kapernaüm, de plaats...

M31 Woorden van Jezus - Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

31-07-2017 07:58
‘Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.’   In gedachten zien we in een prachtig landschap een machtige vulkaan oprijzen. Aan de voet van de vulkaan is een dorp ontstaan waar verschillende families...

M30 Woorden van Jezus - De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord Gods

28-07-2017 09:54
‘En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem, Mark. 1:12,13.’   Zij die weten wat het is om rustend in Christus, de gemeenschap met God de Vader te genieten...

M29 Woorden van Jezus - Laat nu af want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen

21-07-2017 07:49
Woorden van Jezus: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen   ‘Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus,...

M28 Consistent

14-07-2017 09:04
‘Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere, 1 Kor. 15:58.’   Geliefde vrienden, broeders en zusters, het doet mij goed om u in navolging van broeder Paulus aan te...

M27 Tevreden

07-07-2017 08:50
‘Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, Filip. 4:11b.’   Er wordt wel gezegd dat “te” niet goed is. Het is te veel of te weinig, te hoog of te laag, te druk of te rustig, te strak of te wijd, te lang of te kort, en ga zo maar door, het is te veel om op te noemen. Wat een...

M26 Verdraagzaam

30-06-2017 08:10
‘Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft, Rom. 14:13.’   Wat een vreugde zou het zijn als we allemaal een verdraagzaam karakter zouden hebben. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik verlang ernaar om te...

M25 Zelfverzekerd

18-06-2017 12:42
‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft, Filip. 4:13.’   Het zelfverzekerde karakter moeten we niet verwarren met het arrogante, hoogmoedige karakter. Er is een levensgroot verschil tussen deze beide karakters terwijl ze toch zo op elkaar kunnen lijken. Een arrogant persoon...

M24 Het moderne christendom ontmaskerd

16-06-2017 07:46
‘En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed...

M23 Overredend

09-06-2017 08:02
‘Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, 2 Tim. 2:25.’   Het zijn stellige uitspraken om te zeggen dat God, de Schepper van Hemel en aarde is. Dat Hij heilig, rechtvaardig en goed is en dat alle mensen...

M22 Coöperatief

02-06-2017 07:19
‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Ps. 133:1.’   Wat is het heerlijk om in een gezin te zijn waar je de onderlinge liefde proeft en ziet functioneren. Als kinderen elkaar niet in de haren zitten maar elkaar helpen, steunen en opbouwen, met elkaar spelen,...

M21 Blijdschap

26-05-2017 07:41
‘Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart, Ef. 5:19.’   Blijdschap, dat is een vreugdevol woord en een heerlijk genot voor hen die daarin leven. De blijdschap waar wij op doelen is niet een blijdschap die haar grond...

M20 Punctueel

18-05-2017 09:45
‘Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd, Pred. 3:1.’   ‘Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien; Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af...

M19 Dankbaar

12-05-2017 09:30
‘Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u, 1 Thess. 5:18.’   Een dankbaar karakter, dat is het karakter dat ik wens. Dankbaar te zijn in alles, dankbaar te zijn voor de zon die schijnt, dankbaar te zijn voor de wolken die schaduw brengen, voor de regen die de...

M18 Toegewijd

05-05-2017 09:27
‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, Rom. 12:1.’   Genietend van de zon, zitten wat vrienden bij elkaar. Eén wordt er nog gemist, allen denken hetzelfde: “Hij...

M17 Deugdzaam

28-04-2017 09:38
‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve, Filip. 4:8.’   Het doet mij deugd om samen met u na te denken over het deugdzame karakter...

M16 Flexibel

21-04-2017 09:14
‘Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Kol. 3:2.’   “Dag meneer, mag ik u iets vragen?” “Ja hoor.” “Van welke kerk bent U?” “Wat bedoelt u?” “Bent u van de rooms katholieke kerk, of van de gereformeerde gemeente, bent u van de pinkstergemeente, van een...

M15 Vastbesloten

14-04-2017 10:01
‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.’   Jezus Christus en Dien gekruisigd. Is er een Naam die grote vreugde kan geven dan deze Naam? Is er een Naam die meer waarde heeft dan deze Naam? Nee, er is geen andere Naam onder de...

M14 IJverig

07-04-2017 08:47
‘En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus, Col. 3:23,24.’   In gedachten zien we een jongen, hij is ingespannen aan het werk. Met een figuurzaag, een vijl,...

M13 Beheerst

31-03-2017 08:49
‘Onthoudt u van allen schijn des kwaads, 1 Thess. 5:22.’   Het bekende spreekwoord; “hoed u voor de schijn des kwaads” wil ons leren om elk verdacht makend gedrag te vermijden. Hoewel dit een wijs principe is, kan het tegelijk veel krampachtigheid veroorzaken bij hen die dit spreekwoord...

M12 Barmhartig

17-03-2017 09:47
‘Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is, Luk. 6:36.’   Vandaag denken we na over barmhartigheid, waarbij wij zien op de Bron van alle barmhartigheid, waarvan David zegt: ‘Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen, Ps....

M11 Zeker

17-03-2017 09:24
‘En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn, Job 11:18a.’   In het Engels lezen we; ‘And you shall be secure, because there is hope.’ “Job”, zo zegt Zofar zijn vriend; “Als je hart zover is, spreid dan je handen naar de HEERE uit en als er onrecht in je hand is, doe dat dan ver weg...

M10 Attent

10-03-2017 08:53
‘Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:4.’   WWJD, What Would Jesus Do, of wat zou Jezus doen? Is een vraag die ons helpen kan bij het maken van de juiste beslissingen. We staan voor een moeilijke keuze en weten niet goed wat we doen...

M09 Vreedzaam

03-03-2017 09:31
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.’   In het boek Hooglied lezen we hoe de bruid haar bruidegom beschrijft waarin we als het ware de gemeente haar Heere en...

M08 Moedig

24-02-2017 07:56
‘Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten, Deut. 31:6.’   Na veertig jaar door de woestijn te hebben getrokken, staat de honderdtwintig jaar oude Mozes voor...

M07 Voorzichtig

16-02-2017 07:55
‘De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang, Spr. 14:15.’   Om de tekst boven deze overdenking goed te kunnen begrijpen zullen we wat door de Bijbel heen bladeren en zien wat zij zegt over de kloekzinnige. Het woord ‘kloekzinnige’ komen we twee keer tegen in de...

M06 Getrouw

10-02-2017 09:32
‘Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren, Matth. 25:21.’   Gertrouw is hij of zij, die betrouwbaar is, door trouw te zijn in woord en daad. “Wel gij goede en getrouw dienstknecht”, is dan ook een...

M05 Besluitvaardig

03-02-2017 13:30
‘Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!...

M04 Beschikbaar

27-01-2017 09:32
‘En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem, Matth. 9:9.’   Als wij nadenken over de verschillende karaktereigenschappen die het Woord van God ons leert, dan zien wij deze steeds het duidelijkst...

M03 Zachtmoedig

20-01-2017 09:40
‘Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.’   Wat een heerlijke troost mogen wij putten uit de woorden van onze Heiland Die niet gekomen is om de wereld te veroordelen maar om haar zalig te maken (Joh. 12:47). Hij...

M02 Onbevreesd

13-01-2017 09:12
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.’   De rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw, zegt de Spreukendichter. Moedig staat tegenover laf of vreesachtig. De tekst boven deze overdenking geeft ons...

M01 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen ... om Mijnentwil

30-12-2016 14:15
‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn, Matth. 5:11,12.’   Aan de voeten van de Heere Jezus,...