Meditaties 2017

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

Coƶperatief

23-12-2018

'Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Ps. 133:1.'

Blijdschap

23-12-2018

'Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart, Ef. 5:19.'

Punctueel

23-12-2018

'Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd, Pred. 3:1.'

Dankbaar

23-12-2018

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u, 1 Thess. 5:18.'

Toegewijd

23-12-2018

'Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, Rom. 12:1.'

Deugdzaam

23-12-2018

'Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve, Filip. 4:8.'

Flexibel

23-12-2018

'Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Kol. 3:2.' "Dag meneer, mag ik u iets vragen?" "Ja hoor." "Van welke kerk bent U?" "Wat bedoelt u?" "Bent u van de rooms katholieke kerk, of van de gereformeerde gemeente, bent u van de pinkstergemeente, van een evangeliegemeente of van een reformatorische baptistengemeente?" "Nee...

Vastbesloten

23-12-2018

'Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.'

IJverig

23-12-2018

'En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus, Col. 3:23,24.'

Beheerst

23-12-2018

'Onthoudt u van allen schijn des kwaads, 1 Thess. 5:22.'

Barmhartig

23-12-2018

'Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is, Luk. 6:36.'

Zeker

23-12-2018

'En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn, Job 11:18a.'

Attent

23-12-2018

'Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:4.'

Vreedzaam

23-12-2018

'Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.'

Moedig

23-12-2018

'Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten, Deut. 31:6.'

Voorzichtig

23-12-2018

'De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang, Spr. 14:15.'

Getrouw

23-12-2018

'Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren, Matth. 25:21.'

Besluitvaardig

23-12-2018

'Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! Joz. 24:15.'

Beschikbaar

23-12-2018

'En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd MattheĆ¼s; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem, Matth. 9:9.'

Zachtmoedig

23-12-2018

'Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.'

Onbevreesd

23-12-2018

'Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.'