Meditaties 2018

M39 Woorden van Jezus - Die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen

19-10-2018 09:32
‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht...

M38 Woorden van Jezus - Een zaaier ging uit om te zaaien

12-10-2018 09:35
‘Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon...

M37 Woorden van Jezus - Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen

05-10-2018 09:29
‘En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever. En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen… En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt...

M36 Woorden van Jezus - Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders

28-09-2018 10:22
‘En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn...

M35 Woorden van Jezus - Wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is

20-09-2018 19:24
‘En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich...

M34 Woorden van Jezus - Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken

14-09-2018 10:45
‘Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! Wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. Want gelijk Jona...

M33 Woorden van Jezus - Want uit den overvloed des harten spreekt de mond

06-09-2018 10:21
‘Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderengebroedsels! Hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? Want uit den overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen...

M32 Woorden van Jezus - Wie met Mij niet is, die is tegen Mij

30-08-2018 10:29
‘Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David? Maar de Farizeen, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet...

M31 Woorden van Jezus - Strek uw hand uit

24-08-2018 13:56
‘En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen). En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en...

M30 Woorden van Jezus - Want de Zoon des mensen is een Heere ook van de sabbat

16-08-2018 17:00
‘In dien tijd ging Jezus, op een sabbatdag, door het gezaaide, en Zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren te plukken, en te eten. En de Farizeen, dat ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen, wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat. Maar Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen,...
1 | 2 | 3 | 4 >>