Meditaties 2018

M47 Woorden van Jezus - Geeft gij hen te eten

13-12-2018 20:43
‘En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken. En als het nu avond werd,...

M46 Woorden van Jezus - Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis

03-12-2018 08:15
‘En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok Hij van daar. En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van waar komt Dezen die wijsheid en die krachten? Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder...

M45 Woorden van Jezus - Hebt gij dit alles verstaan

29-11-2018 13:23
‘En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt, Matth....

M44 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een in de zee geworpen net

23-11-2018 13:59
‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in...

M43 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een koopman die schone parels zoekt

15-11-2018 15:31
‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve, Matth. 13:45,46.’   De Heere Jezus heeft het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een mens...

M42 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker verborgen

09-11-2018 09:57
‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker, Matth. 13:44.’   De Heere Jezus heeft in Zijn...

M41 Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem

01-11-2018 16:31
‘Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot...

M40 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad

26-10-2018 09:11
‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is ‘t het meeste van de moeskruiden, en het...

M39 Woorden van Jezus - Die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen

19-10-2018 09:32
‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht...

M38 Woorden van Jezus - Een zaaier ging uit om te zaaien

12-10-2018 09:35
‘Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>