Meditaties 2020

Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken.

 

In deze videoboodschap ontmoeten we een zorgzame herder en lifters die onverwachts de mooiste boodschap van hun leven ontvangen.

Het evangelie is de blijde boodschap dat God Zijn Zoon zond om mensen te redden. Dat is de boodschap die vandaag de dag moet klinken, maar wat heeft de wet daar mee te maken?

In deze lezing denken we na over het merkteken aan hand en voorhoofd.
Veel mensen zullen in deze context denken aan het teken van het beest met haar naam 666.
Maar heeft de Bijbel nog meer te zeggen over het merkteken?


Op dit moment is het niet mogelijk om iedere week een geschreven overdenking te plaatsen. Ik hoop in het vervolg mijn videoboodschappen ook onder dit kopje meditaties te delen.

'Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God! Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE! Niemand zal tot enige nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben...

'En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken, 1 Petr. 4:7,8.'

'Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben, Jak. 1:12 '

'Mijn volk! gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde; en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des HEEREN kent, Micha 6:5.'

'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat...

'En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden...

De Heere is waarlijk opgestaan! Hij Die Zijn leven gaf tot in de dood, heeft overwonnen als de grote Triomfator. Geen macht van de hel kon Hem bedwingen, satans kop heeft Hij vermorzeld en met Zijn opstanding heeft Hij de weg geopend tot het Vaderhart voor allen die door het geloof tot Hem komen. De schuld die scheiding maakte tussen...

Wat is geloof

15-05-2020

Waar we ook komen, we vinden geloof. De één gelooft in zichzelf, de ander gelooft in God, weer een ander in Allah, Boeddha, Zeus of Apollo. Maar wat is nu eigenlijk de definitie van geloven? Geloven is je vertrouwen stellen op. Met ander woorden, hij of zij die in zichzelf gelooft, vertrouwt op eigen kracht. Hij die zijn vertrouwen stelt...

'En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de...

'Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweeden male: Simon, Jona's zoon, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja,...

'Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: Er waren tezamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Dídymus, en Nathánaël, die van Kana in Galiléa was, en de zonen van Zebedéüs, en twee anderen van Zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan...

'En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden, Johannes 19:17,18.'

'En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet hoevele zaken zij tegen U getuigen? Maar Hij antwoordde hem niet op een...

'En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd, en zeide tot degenen, die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den Nazaréner....

'Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kájafas, den hogepriester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele Grote Raad zochten valse...

'En als Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalve, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het; grijpt Hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi;...

'Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft...