Meditaties 2018

M47 Woorden van Jezus - Geeft gij hen te eten

M46 Woorden van Jezus - Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vaderland en huis

M45 Woorden van Jezus - Hebt gij dit alles verstaan?

M44 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een in de zee geworpen net

M43 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een koopman die schone parels zocht

M42 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker

M41 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem

M40 Woorden van Jezus - Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad

M39 Woorden van Jezus - Die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen

M38 Woorden van Jezus - Een zaaier ging uit om te zaaien

M37 Woorden van Jezus - Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen

M36 Woorden van Jezus - Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders

M35 Woorden van Jezus - Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is

M34 Woorden van Jezus - Het boos en overseplig geslacht verzoekt een teken

M33 Woorden van Jezus - Want uit den overvloed des harten spreekt de mond 

M32 Woorden van Jezus - Wie met Mij niet is die is tegen Mij 

M31 Woorden van Jezus - Strek uw hand uit

M30 Woorden van Jjezus - Want de Zoon des mensen is een Heere ook van de sabbat

M29 Woorden van Jezus - Komt herwaarts tot Mij

M28 Woorden van Jezus - Voor de wijzen en verstandigen verborgen en de kinderen geopenbaard

M27 Woorden van Jezus - Wee u

M26  Woorden van Jezus - Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken

M25 Woorden van Jezus - Die de minste is in het Koninkrijk der hemelen is meerder dan Johannes de Doper

M24 Woorden van Jezus - Zalig is hij die aan MIj niet geërgerd zal worden

M23 Woorden van Jezus - Een beker koud water

M22 Woorden van Jezus - En die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijns niet waardig

M21 Woorden van Jezus - Vreest niet voor hen die het lichaam doden

M20 Woorden van Jezus - Maar wie vohardt tot het einde die zal zalig worden

M19 Woorden van Jezus - Gij hebt het om niet ontvangen geeft het om niet

M18 Woorden van Jezus - De oogst is wel groot maar de arbeiders zijn weinige

M17 Woorden van Jezus - Gelooft gij dat Ik dat doen kan

M16 Woorden van Jezus - Uw geloof heeft u behouden

M15 Woorden van Jezus - Talitha Kumi!

M14 Woorden van Jezus - ...Dan zullen zij vasten

M13 Woorden van Jezus - Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering

M12 Woorden van Jezus Uw zonden zijn u vergeven

M11 Woorden van Jezus - Gaat heen

M10 Woorden van Jezus - Wat zijt gij vreesachtig gij kleingelovigen

M09 Woorden van Jezus - Volg MIj

M08 Woorden van Jezus - Ik heb zelfs in Israel zo groot geloof niet gezien

M07 Woorden van Jezus - Ik wil wordt gereinigd

M06 Woorden van Jezus - De wijze en de dwaze bouwer

M05 Woorden van Jezus - Ga weg van MIj gij wettelozen

M04 Woorden van Jezus - Gaat in door de enge poort

M03 Woorden van Jezus - Hetgeen u wil dat u geschiedt doe dat ook aan de ander

M02 Woorden van Jezus - Bidt en u zal gegeven worden

M01 Woorden van Jezus - Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt

 

Meditaties 2017

M52 Woorden van Jezus - Weest niet bezorgd maar zoekt eerst het Koninkrijk van God

M51 Woorden van Jezus - Gij kunt niet God dienen en de Mammon

M50 Woorden van Jezus - Indien dan uw oog eenvoudig is

M49 Woorden van Jezus - Vergadert u geen schatten op de aarde 

M48 Woorden van Jezus - Wanneer gij vast

M47 Woorden van Jezus - Zo zal uw hemelse Vader ook uw miusdaden vergeven

M46 Woorden van Jezus - Onze Vader Die in de hemelen zijt

M45 Woorden van Jezus - Wanneer gij bidt

M44 Woorden van Jezus - Wees niet barmhartig met het doel om van de mensen gezien te worden

M43 Woorden van Jezus - Weest volmaakt zoals uw Vader volmaakt is

M42 Woorden van Jezus - Hebt uw vijanden lief

M41 Woorden van Jezus - Oog om oog en tand om tand

M40 Woorden van Jezus - Laat uw ja ja zijn en uw nee nee

M39 Woorden van Jezus - Gij zult geen overspel doen

M38 Woorden van Jezus - Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij

M37 Woorden van Jezus - Verzoen u eerst met uw broeder!

M36 Woorden van Jezus - Wie zegt, Gij dwaas! Die zal strafbaar zijn door het helse vuur

M35 Woorden van Jezus - Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden

M34 Woorden van Jezus - Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld

M33 Woorden van Jezus - De zaligsprekingen

M32 Woorden van Jezus - Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken

M31 Woorden van Jezus - Bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

M30 Woorden van Jezus - De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord Gods

M29 Woorden van Jezus - Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen

M28 Consistent 

M27 Tevreden

M26 Verdraagzaam

M25 Zelfverzekerd

M24 Het moderne christendom ontmaskerd

M23 Overredend

M22 Coöperatief

M21 Blijdschap

M20 Punctueel

M19 Dankbaar

M18 Toegewijd

M17 Deugdzaam

M16 Flexibel

M15 Vastbesloten

M14 IJverig

M13 Beheerst

M12 Barmhartig

M11 Zeker

M10 Attent

M09 Vreedzaam

M08 Moedig

M07 Voorzichtig

M06 Getrouw

M05 Besluitvaardig

M04 Beschikbaar

M03 Zachtmoedig

M02 Onbevreesd

M01 Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen..om Mijnentwil Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 9 / 9 

 

Meditaties 2016

M52 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 8 / 9 

M51 Zalig zijn de vredestichters Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 7 / 9 

M50 Zalig zijn de reinen van hart Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 6 / 9 

M49 Zalig zijn de barmhartigen Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 5 / 9 

M48 Geestelijk groeien

M47 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 4 / 9 

M46 Zalig zijn de zachtmoedigen Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 3 / 9 

M45 Zalig zijn de treurenden Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 2 / 9 

M44 Huwelijk en gezin

M43 Zalig zijn de armen van geest Zaligsprekingen van de Heere Jezus deel 1 / 9 

M42 Zelfbeeld en identiteit

M41 Christus onze Loofhut (loofhuttenfeest / Soekot)

M40 Verzoendag, het heiligdom gereinigd (Verzoendag / Jom Kippoer)

M39 Als de bazuinen klinken (bazuinenfeest)

M38 Gods grootheid in de schepping

M37 Een brief aan de gemeente van vandaag (deel 9 slot)

M36 Een brief aan de gemeente van laodicea (deel 8/9)

M35 Wachten op de Heere

M34 Wij zullen de Heere dienen

M33 Een brief aan de gemeente van Filadelfia (deel 7/9)

M32 Een brief aan de gemeente van Sardis (deel 6/9)

M31 Op het randje van de dood

M30 De grote opdracht: Discipelen maken

M29 Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 3/3)

M28 Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 2/3)

M27 Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 1/3)

M26 Het eeuwige leven

M25 Een brief aan de gemeente van Thyatira (deel 5/9)

M24 De zaligheid ook voor mij?

M23 Wordt behouden van dit verkeerd geslacht (Hand. 2)

M22 De noodzaak van voorbede

M21 Maak mij een beeld van U

M20 Waar is de ware kerk o Heere (deel 4/4)

M19 Waar is de ware kerk o Heere (deel 3/4)

M18 Waar is de ware kerk o Heere (deel 2/4)

M17 Waar is de ware kerk o Heere (deel 1/4)

M16 Pesach alleen in Jeruzalem?

M15 Een aansporing tot het doen van goede werken Hebreeen 10:24

M14 Hoe God een opwekking werkt

M13 Een brief aan de gemeente van Pergamum (Deel 4/9)

M12 Zie het Lam Gods

M11 Het gesprek gaat verder over de rechtvaardigmaking (Deel 4)

M10 Een schokkende ontdekking

M09 Lofprijzing

M08 Een brief aan de gemeente van Smyrna (Deel 3/9)

M07 Het gesprek vervolgd (Deel 3)

M06 Een brief aan de gemeente van Efeze (Deel 2/9)

M05 Geestelijke oorlogsvoering

M04 Het gesprek vervolgd (Deel 2)

M03 Een brief aan de gemeente Openbaring 1 (Deel 1/9)

M02 Een gesprek rond verkiezing, bekering en geloof (Deel 1)

M01 Met Christus gezeten in de hemel

 

Meditaties 2015

M52 Ons antwoord op de vragen van de Heiland

M51 De adventsverwachting

M50 Is Jezus ook op ons feest? Johannes 10:22,23

M49 Met Christus opgestaan

M48 De troost der Schriften Romeinen 15:4

M47 Gedenkt aan Noch en de vrouw van Lot

M46 De zonde tegen de Heilige Geest

M45 Met Christus gekruisigd

M44 Het einde is nabij..

M43 Wie is onze medicijnmeester?

M42 Verward te midden van een tale Kanaäns sprekend volk

M41 Van onwil tot overgave

M40 Stromen van levend water

M39 Liefde die gezien wordt

M38 Geeft de HEERE de hand – de bekering of terugkeer tot de HEERE

M37 Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

M36 Het onze Vader deel 9 (Amen) 

M35 Het onze Vader deel 8 (Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze)

M34 Het onze Vader deel 7 (Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren)

M33 Het onze Vader deel 6 (Geef ons heden ons dagelijks brood)

M32 Het onze Vader deel 5 (Uw wil geschiede)

M31 Het onze Vader deel 4 (Uw Koninkrijk kome)

M30 Het onze Vader deel 3 (Uw Naam worde geheiligd)

M29 Het onze Vader deel 2 (Onze Vader die in de hemelen zijt)

M28 Het onze Vader deel 1 (Inleiding)

M27 Op het Godslam rust mijn ziele

M26 Het kruis dragen in een uitziend leven

M25 Geen juk maar vrijheid in Christus (deel 4/4)

M24 Paulus en de wet (deel 3/4)

M23 Jezus heeft de wet vervuld (deel 2/4)

M22 De liefde tot Gods wet (deel 1/4)

M21 De vervulling met de Heilige Geest

M20 Gemeenschap met gelovigen Handelingen 2

M19 Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht (Handelingen 16 deel 3)

M18 Kom over naar de gevangenis van macedonië (Handelingen 16 - 2)

M17 God opent harten (Handelingen 16 - 1)

M16 De leugen rond Bethel en Pniel

M15 Het Messiasgeheim of het geheim rond de Messias

M14 Het Pesachlam voor ons geslacht

M13 Het leven en wandelen door de Geest Galaten 5 vers 16-25

M12 De geestelijke dood

M11 Preken onder een deksel

M10 Getuige zijn in je omgeving

M09 Verlost en toch nog zonden

M08 Jezus en de belasting

M07 De Heere onze sterkte

M06 Wel gered maar geen discipel

M05 Jezus, de blinde man en de rijke tollenaar

M04 De Bijbelse oproep om te doden

M03 Ik ben met Christus gekruist Galaten 2:20

M02 Geocaching en de schat in de akker

M01 Zoekt de dingen die boven zijn. Kolossenzen 3

 

Meditaties 2014

M52 Oud en Nieuw en ons offer aan God.

M51 Want een Kind is ons geboren Jesaja 9

M50 Vrees God en houd Zijn geboden Prediker 12:13

M49 Komt want alle dingen zijn nu gereed Lukas 14

M48 De noodzaak van het doen van belijdenis

M47 Leer ons alzo onze dagen tellen. Psalm 90:12

M46 Vertrouw op de HEERE

M45 Volharden in het geloof en de afval der heiligen

M44 Hervormingsdag

M43 Seksuele verleiding en verslaving

M42 Een levende hoop Ps. 39:8

M41 Van twee kanten genodigd Spreuken 9:4,16

M40 De goede strijd 1 Timotheus 6:12

M39 Het leven na het kruis Romeinen 6

M38 Bouw ik op een steenrots of op zand? Mattheus 7:24-28

M37 Jezus wijst ons de enge poort. Mattheus 7:13,14

M36 Boaz trouwt Ruth Ruth 4

M35 Naomi bemoedigt Ruth Ruth 3

M34 Ruth op de akker van Boaz Ruth 2

M33 De keuze van Ruth tegenover die van Orpa Ruth 1

M32 Ik weet mijn Verlosser leeft. Job 19:25

M31 Wat is ons doel?

M30 Met de Bijbel in de hand 2 Petrus 3:16-18

M29 Leven bij het Woord van God. Deutr. 8:3.

M28 Denk aan Achan. Jozua 7

M27 Mag ik God mijn vader noemen?

M26 Bloedbruidegom Exodus 4:24-26

M25 Wat is onze WK verwachting?

M24 Wordt vervuld met de Geest. Efeze 5:18

M23 En gijlieden hebt niet gewild Mattheus 23:37.

M22 Een ontwaakte zondaar is nog geen geredde zondaar

M21 God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen Titus 3:4.

M20 Meer dan een schildering.

M19 Wat Jezus in de aarde schreef. Johannes. 8:6

M18 De grootste zegen in de wereld.

M17 Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.

M16 Het besdtaan van een eeuwige hel

M15 Wie kan dan zalig worden? Mattheus 19:24-26

M14 Het Pascha en het Heilig Avondmaal

M13 Dwalende schapen en grijpende wolven.

M12 Dwalende schapen Ezechiel 34:16

M11 Wandelt door de Geest Galaten 5:16-18

M10 IJdelheid der ijdelheden Prediker 1:2,3

M09 Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat.... Openbaring 18:4

M08 Waarheen leidt de weg?

M07 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid Hebreeën 13:8

M06 Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is Jesaja 55:6

M05 In alles gehoorzaam 2 Korinthe 2:9

M04 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht Mattheüs 11:30

M03 Een beperkte verzoening en een onbeperkte evangelieprediking

M02 Wat dunkt u van de Christus? Mattheüs 22:42

M01 Het jaar van het welbehagen des HEEREN

 

Meditaties 2013

M52 Geen kerkmuur zal ons scheiden.

M51 Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben ?

M50 De geboorte van het Brood des levens.

M49 Waarom is er lijden in de wereld?

M48 Wat is bekering?

M47 Geloof of ervaring?

M46 Een liefdevolle Vader

M45 Mogen wij oordelen?

M44 Kan iedereen zalig worden?

M43 Bijna behouden Mattheus 19:16-22

M42 De farizeeër en de tollenaar Lukas 18:9-14

M41 God van wonderen

M40 Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan

M39 Verhardt u niet, maar laat u leiden.

M38 Oefen uzelf tot godzaligheid 1 Timotheus 4:7

M37 Gelooft gij dat ? Johannes 11:26

M36 Bekering en geloof een Goddelijk werk of mensenwerk ?

M35 Het onze Vader

M34 Ik ben een kind van God_2

M33 Ik ben een kind van God

M32 Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien

M31 Het voorwerp van ons geloof

M30 De rechtvaardiging van de goddeloze

M29 Heere ik ben niet waardig Mattheüs 8:8

M28 Het vertrouwen op Gods voorzienigheid

M27 Uit genade zalig. Efeze 4:1-10

M26 De verloren oudste zoon.

M25 En hun ogen werden geopend en zij kenden Hem

M24 Een ernstige aansporing

M23 De werkelijkheid onder ogen

M22 Opwekking

M21 Uitverkiezing mijn keuze voor God of Gods keuze voor mij

M20 Het leven van de rechtvaardige

M19 De zonde van onkuisheid

M18 Onze Koning

M17 Gelijk mij de Vader zond Johannes 20:21

M16 Tweeërlei kinderen

M15 Psalm 146

M14 Zijt niet ongelovig maar gelovig Johannes 20:27

M13 Blind en gevangen

M12 De bijl aan de wortel Lukas 3:9

M11 Zijt heilig, want Ik ben heilig 1 Petrus 1:16

M10 Onze enige rust grond

M09 De zuivere godsdienst Jakobus 1:27

M08 Wet en Evangelie, vlees en Geest.

M07 Opdat gij zoudt verkondigen.

M06 Kinderkens, het is de laatste ure.

M05 Vertrouw op den Heere met uw ganse hart.

M04 Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie

M03 Gaat in door de enge poort.

M02 De stilte.

M01 De dood overwonnen.

 

Meditaties 2012

M52 De wind blaast waarheen hij wil, Johannes 3:8

M51 De Goddelijke oproep tot bekering

M50 …gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren….

M49 Abba Vader

M48 De liefde van Christus

M47 De schuilplaats

M46 Het zout der aarde

M45 De vreze des HEEREN

M44 De beste verzekering

M43 De zonde tegen de Heilige Geest

M42 Afval der heiligen of zekerheid van behoud?

M41 Gehaat om de Naam van Jezus Christus Lukas 21:17

M40 Schepping zondeval en verlossing

M39 Het Woord was God Johannes 1:1

M38 Geen redding zonder de Zoon van God. Johannes 3:36

M37 Slaaf van de wet of kind in de vrijheid. Romeinen 6:11,

M36 Merkteken 666 het teken van het beest. Openbaring 13:16-18

M35 De wet een tuchtmeester tot Christus Galaten 3:24

M34 Psalm 117 Looft den Heere, alle heidenen

M33 Gods vrije genade en onze verantwoordelijkheid

M32 Wil God dat alle mensen zalig worden? 1Timotheus 2:4 

M31 Van de blindheid gered Johannes 9

M30 Hij zal niet altoos twisten Psalm 103:9

M29 De openbaring van Gods Naam

M28 Het beeld van het tarwegraan Johannes 12:24

M27 De christelijke vrijheid

M26 De strijd om de overwinning Job 7:1 en 1 Joh. 5:4,5

M25 De vijgenboom Genesis 3 en Mattheus 21

M24 Mijn genade is u genoeg 2 Korinthe 12:9

M23 Zalige ogen Mattheus 13:16.

M22 God is Liefde 1 Johannes 4.

M21 De uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2.

M20 De Heere is waarlijk opgenomen. Markus 16, Lukas 24, Handelingen 1

M19 Verblijdt u in den HEERE en verheugt u Psalm 32:11

M18 Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten Mattheus 17:21

M17 De zaligmakende genade Gods Titus 2:11

M16 Was ons hart niet brandende in ons Lukas 14:32

M15 Ik ben de Opstanding en het Leven Johannes 11:25 

M14 Anderen heeft Hij verlost Mattheus 27:42

M13 De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak Mattheus 26:41

M12 Biddend wachten of gelovig omhelzen Efeze 2:8-9

M11 Laat de kinderkens tot Mij komen Mattheus 19:13-15

M10 En sommigen geloofden wel hetgeen dat gezegd Handelingen 28:24

M09 De vergeving van zonden 1Johannes 1:9

M08 Twee zonen Mattheus 21:28-32

M07 Het bloed van het Lam Exodus 12:13

M06 Psalm 84

M05 Een ernstige opdracht en een troostvolle belofte Mattheus 6:33

M04 Opdat Mijn huis vol worde Lukas 14:23

M03 Het leven gevonden Spreuken 35:8

M02 De goede Herder Johannes 10

M01 Loon of gift Romeinen 6:23

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief bijbelseoverdenkingen januari 2015

Nieuwsbrief bijbelseoverdenkingen juli 2014

Nieuwsbrief bijbelseoverdenkingen september 2013

 

Diversen
De Doop

Een driewerf gelukkige dag C.H.Spurgeon en de Doop John Norcott

Een derde weg

Een derde weg  (ingezonden stuk, auteur onbekend)

Vragen rond de derde weg 
 

Waarom gemoedsbezwaard?

Waarom gemoedsbezwaard  

 

De spoorweg naar de hemel

De spoorweg naar de hemel Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

 

Lezingen Kom Ook groep: (zie hier voor uitleg)

VERSTRIKT IN DE DUISTERNIS - Wilco Vos - za 30 jan 2016 - Hoevelaken - www.komookgroep.nl deel 1 van 2

VERSTRIKT IN DE DUISTERNIS - Wilco Vos - za 30 jan 2016 - Hoevelaken - www.komookgroep.nl deel 2 van 2