Nieuwsbrief januari 2015

15-01-2015 16:37

Bijbelse overdenkingen / Straat Evangelisatie.

 

Nieuwsbrief januari 2015

 

Beste lezers van www.Bijbelseoverdenkingen.nl

 

Aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar, willen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

 

Wat een zegen om in een vrij land te wonen, een land waar iedereen, tot op zekere hoogte, mag zeggen wat hij of zij vindt. We zijn tolerant naar elkaar, tegelijk horen we steeds meer geluiden dat godsdienst iets voor in huis is. Iedereen is vrij, maar kom niet met het verhaal dat God bestaat en dat iedereen verantwoording moet afleggen tegenover zijn of haar Schepper. Het is wel erg bekrompen om je vrede te zoeken in een godsdienst, zo klinkt het steeds sterker wordende geluid.

De wereld lijkt in brand te staan, dagelijks vallen er oorlogsslachtoffers in de strijd om grenzen, macht of ideologieën. Isis rukt steeds verder op in de strijd om haar moslim sharia-kalifaat. Vol overgave storten zij zich in de strijd, terwijl zij de Mahdi verwachten die hen als de grote verlosser zal doen overwinnen over het kwaad.

 

Terwijl wij zien hoe moslims over heel de wereld aangewakkerd worden om mee te strijden in de Jihad, lopen de spanningen in Jeruzalem rond de tempelberg steeds verder op. Hoe zal dit aflopen?

 

Wat staat ons de komende tijd te wachten? Wij weten het niet; 'Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus, Filip. 3:14.' Wij moeten ons niet laten ontmoedigen door alles wat er gebeurd in de wereld en in de verschillende kerkelijke gemeenten. Alles lijkt in verwarring te zijn. Waar vinden wij troost, waar vinden wij houvast? Bij God en God alleen. Hij is onze Hoop, onze verwachting en onze toekomst. Zijn liefde vervult ons hart en leven en die liefde dringt ons om Zijn Woord te laten klinken in deze rumoerige wereld. Wat is alle oorlog, opstand dood en verderf in vergelijking bij de dag die komen zal? En daarom roepen wij met Paulus: 'Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, 2 Kor. 5:11a.'

 

Wij geloven dat Hij die ons roept, getrouw is, Hij zal het doen. Wij mogen Zijn Woord, openen, onderzoeken en toepassen in ons persoonlijke leven. Wij mogen uitdelers zijn van die zeer blijde Boodschap, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Allen die zich in het geloof aan Hem onderwerpen zullen eeuwig leven.

 

Wat de toekomst dan ook brengt, Zijn hand zal ons veilig geleiden. Is er een noodzakelijker werk dan deze Boodschap verbreiden?

 

Als gezin zijn wij dankbaar voor de dagelijkse zorg van de Heere, in Hem weten wij ons geborgen en wij leven in het besef dat dit werk alleen mogelijk is omdat anderen, ons vrijwillig en met liefde, in gebed en financiën, willen ondersteunen.

 

September vorig jaar, zijn we begonnen om met een kleine groep samen te komen. De avonden zijn bedoeld voor gelovigen die met de Heere leven en verlangen om te groeien in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. 'Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen, 2 Petr. 1:10.' Door aan de hand van de Bijbel te ontdekken wie wij door genade zijn in Christus, leren wij te staan in het geloof. Het geheim van het Godzalige leven is in Christus en in Hem dragen Zijn kinderen vrucht. 'Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn, Joh. 15:8.' Zo wil de Heere ons leren om zelfstandig met Hem te wandelen in een gelovige gehoorzaamheid. Zo mogen wij uitgaan in deze wereld en vrucht dragen. 'Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve, Joh. 15:16.'

 

Dankbaarheid vervult mijn hart als ik zie op dat wat de Heere ons geeft. Wat een zegen om iedere dag kracht te ontvangen in het beantwoorden van de vele mailtjes, het schrijven van de meditaties en het spreken op straat. Het werk blijft groeien en het vraagt wijsheid om de juiste prioriteiten te stellen. Door het pastorale werk krijgen we een indruk van de nood die er leeft onder de mensen. Ieder heeft zo zijn eigen kruis, zorgen, vragen en behoeften. Ondanks de verschillende onderwerpen die aan bod komen, van vragen over demonische gebondenheid, verslavingen, alternatieve geneeswijzen, Nieuwe Wereldorde, doop, gemeente zijn, toe-eigening van het heil, uitverkiezing, eindtijd, enz. enz., mag ik van mijzelf afwijzen op de Heere Jezus. Hij alleen kan onze levens vervullen met vrede. In Zijn bloed vinden wij vergeving van zonden en het eeuwige leven. Het is een vreugde om Zijn Naam te belijden op de straten van Veenendaal. Tegelijk ervaar ik iedere keer opnieuw een diepe geestelijke strijd. Het is mijn gebed of de Heere steeds opnieuw open deuren wil geven om Zijn naam bekend te maken, opdat zondaren het leven mogen vinden.

 

Soms opent de Heere deuren op plaatsen waar wij het zelf niet zouden zoeken. Het was eind vorig jaar dat een broeder mij belde of ik een paar dagen met hem op wilde trekken. We konden dan samen tot rust komen bij het doen van Bijbelstudies en bidden. Zo kwam ik geheel onverwachts terecht in Gambia, West Afrika. Het is een tijd geworden die ik niet meer zal vergeten. Mijn Engels is echt slecht maar de Heere hoorde ons gebed, waarin wij Hem vroegen of Hij de taalbarrière weg wilde halen. Op vele plaatsen in Gambia mocht de evangelie boodschap klinken. Intensief hebben we opgetrokken met twee Gambiaanse jongemannen, waarvan we er één hebben zien veranderen door het onderwijs uit de Bijbel. Te midden van een land, dat naast het moslimgeloof nog gebonden is in het heidense bijgeloof, hebben we mensen zien huppelen met een Bijbel. In één van de allerarmste landen van de wereld hebben wij honger gezien naar het Woord van God en mochten wij daarvan uitdelen.

Het was op een morgen dat ik samen met mijn broeder las uit Handelingen 16. Paulus werd tot twee keer toe verhinderd door de Heilige Geest om naar een plaats te vertrekken. In de nacht kreeg hij een gezicht te zien. 'Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over naar Macedonië en help ons, Hand. 16:9.' Ik vertelde hoe ik had opgezien tegen de reis naar Gambia en niet wist wat de Heere er meer voor had. Ik was dankbaar voor de deuren die de Heere opende en gaf aan hoe heerlijk het zou zijn als we zo'n stem als bij Paulus te horen kregen. Die avond zaten we te eten. Achter mij nam een jongeman plaats en speelde op zijn Kora, dat is een Afrikaans snaarinstrument en zong; 'Kom over naar Gambia en help ons.' Deze roepstem kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

 

Het afscheid nemen van onze nieuwe Gambiaanse vrienden viel zwaar. Zeker omdat we een jongeman van de straat hebben zien veranderen. Hij is achtergebleven met zijn duizend vragen en honger naar meer Bijbels onderwijs. Telefonisch houden we contact en, samen met mijn broeder, zijn we ons als gezin aan het oriënteren hoe wij in Gambia door Woord en daad de mensen kunnen helpen. De Heere heeft deuren geopend, wij worden getrokken en Hij zal als het in Zijn weg is, ook voorzien.

 

Als gezin danken wij u voor uw steun en vragen uw gebed; 'opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken, Efeze, 6:19.'

 

Hartelijke groet en Gods zegen,

Wilco, Martine en Jonathan Vos.

 

Rekening prive,

NL12RABO0307030350 t.n.v. W.Vos Veenendaal

ANBI rekening.

NL11RABO0103419802 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard te Ede.