Voorwoord en getuigenis

Velen die dit boekje in handen krijgen zullen zich afvragen waarom iemand toch zover kan komen, dat hij of zij zich laat dopen door onderdompeling. Wij leven in de tijd dat de eerste christengemeenten al ver achter ons liggen. Vandaag de dag worden in de kerken, naar gewoonte, de kleine kinderen gedoopt.

Ook wij, Wilco en Martine zijn als kleine kinderen door onze ouders gebracht naar het doopvont om daar het teken en zegel van de doop te ontvangen. Onze ouders hebben dat naar eer en geweten in alle liefde gedaan. Wij zijn dankbaar dat zij ons hebben opgevoed in liefde met het verlangen dat ook wij het nieuwe leven in Christus zouden vinden. Het is dan ook verre van ons dat wij onze ouders of andere mensen die hun kindertjes ten doop houden, willen veroordelen. Ook wij hebben geleefd in de overtuiging dat de traditionele kinderdoop een Bijbels gebeuren is en hebben daarom in alle oprechtheid onze lieve zoon laten dopen.

 

Maar er is een verandering gekomen in onze visie op de doop.

Toen wij de eerste keer geconfronteerd werden met de geloofsdoop, hebben wij ons verzet door deze naar onze mening, verschrikkelijke leer te verdedigen en te weerleggen. Maar hoe we ook zochten in de vele geschriften die de kinderdoop verdedigen, we konden tot geen andere conclusie komen dan dat de kinderdoop een traditionele gebeurtenis is die we hebben geërfd van onze vaderen en die geen grond vindt in de Bijbel.

Deze ontdekking zette ons leven op de kop, toch hebben we geprobeerd deze gedachte te onderdrukken en dit lukte. Één jaar hebben we niet meer na willen denken over de doop en ons neergelegd bij de kinderdoop.

Maar de vraag kwam weer terug, weer hebben we alles onderzocht en moeten concluderen dat het de Bijbelse opdracht is om gelovigen te dopen. In eerste instantie hebben we hierover willen zwijgen. Toch kwamen we er niet onder uit om dit aan sommigen te vertellen. Dit heeft gelijk al relaties gekost. De overtuiging van het Goddelijk bevel heeft de doorslag gegeven om niet de mensen maar God te gehoorzamen.

 

Als er in de Bijbel gedoopt wordt dan betreft dit altijd gelovigen. De opdracht die we lezen in Matth. 28:18-20 is:

'En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.'

De Goddelijke opdracht is eerst het onderwijs en dan de doop. Dit is in de lijn van kennis, toestemmen en vertrouwen, dat mij al mijn zonden om Jezus wil vergeven zijn. Waarop de gelovige zich laat dopen.

In Markus 16:15 en 16 lezen we: 'En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.' We lezen ook hier dat eerst de Evangelie boodschap gebracht moet worden waarop de gelovigen zich laat dopen.

Het geloof is van levensbelang, niet de doop. De gelovige wil zich onderwerpen aan Gods inzettingen en Christus voetstappen drukken. Als Hij dan zegt: " want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.Matth. 3:15.', dan willen wij ook Zijn voorbeeld volgen en gehoorzaam zijn aan Zijn opdracht.

Vele visies rond de kinderdoop zijn in de jaren van onze kerkgeschiedenis ontstaan. Wat leert echter Gods Woord?

 

De reden waarom wij juist dit boekje hebben vertaald in hedendaags Nederlands is dat het zich alleen fundeert op Gods Woord.

 

Wij zijn ons ten volle bewust van de onrust die wij met ons handelen veroorzaken. Toch kunnen wij niet anders dan God meer liefhebben dan ons zelf en allen die om ons heen staan. Dagelijks mogen we het wonder beleven dat God zoveel liefde heeft tot ons, Hij heeft ons opgezocht met Zijn liefde, ons getrokken tot Hem. Jezus, heeft voor ons Zijn leven gegeven en nu mogen wij in Hem het leven hebben. Wij hebben een Vader in de Hemel die ons tot Zijn kinderen heeft aangenomen, door het dierbare bloed van Zijn eniggeboren Zoon onze Zaligmaker. Hij kocht ons en nu mogen wij vrij zijn. Wij willen Hem volgen, wij hebben Hem lief hebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

 

Lees dit boekje en laat Gods Geest u overtuigen.

 

"Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden."

 

Wij wensen iedere lezer Gods onmisbare zegen.

Wilco en Martine Vos.

vertaler