Straat Evangelisatie

Naast het schrijven van Bijbelse overdenkingen en het beantwoorden van de vragen rondom dit thema, kunt u mij op straat tegenkomen.

 

Gods genade heeft mijn leven veranderd, de liefde van Christus dringt mij om ook andere mensen met de Bijbelse boodschap bekend te maken.

 

De Bijbel leert ons dat ieder mens moet sterven en daarna rekenschap moet afleggen van alles wat hij of zij gedaan heeft. Hebt u gelogen, gestolen of gevloekt, dan hebt u Gods wet overtreden. God is rechtvaardig en Hij moet schuldige mensen straffen. Er zijn maar twee plaatsen waar wij na de dood kunnen zijn, dat is of de hemel voor hen die rechtvaardig zijn of de hel voor hen die onrechtvaardig zijn. Iedereen die gezondigd heeft, heeft de hel verdiend. Nu is het goede nieuws dat God de Vader Zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Jezus Christus heeft Zijn hele leven in gehoorzaamheid aan Zijn Vader geleefd. Geen verkeerde gedachte is er ooit in Hem geweest. Hij is de enige Rechtvaardige die ooit op aarde heeft geleefd. Hij is aan het kruis van Golgotha gestorven om de straf en de schuld die op ons was weg te nemen. De toorn van God is op Hem gekomen en Jezus heeft met Zijn kruisdood, de vloek en de toorn die op ons was weggenomen. God vraagt van ons niets om te betalen, wij kunnen onze fouten niet compenseren door goed gedrag. Schuldig is schuldig. Er is maar één weg tot de Vader, dat is Jezus. 'Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij, Joh. 14:6.' Als wij tot Hem komenonze zonden belijden en geloven dat Hij het is die ons zalig maakt van alle zonden, dan ontvangen wij vergeving. De gerechtigheid van Christus is dan ook onze gerechtigheid. God rekent ons dan als rechtvaardig en zo ontvangen wij eeuwig leven.

 

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden, Joh. 3:16,17.'

 

Heeft u naar aanleiding van ons gesprek of deze site nog vragen, stel ze gerust.

Wilt u liever nog eens rustig napraten stuur mij dan een berichtje voor een afspraak.

Heeft u behoefte aan een Bijbel, laat het mij weten of klik op deze link.

 

Hartelijke groet, 

Wilco Vos

 

Evangelisatie in de 21e eeuw.

 

'Predik het Woord; houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer, 2 Tim. 4:2.'


In het RD stond een artikel met de kop: “Oproep: evangelisatie.”

Een vraag werd gesteld: “Mag ik evangeliseren en hoe moet dat dan?” Een vraag die mij drong om op deze oproep te reageren.

Paulus vermaant ons dat de tijd kort is en Petrus zegt: Het einde alle dingen is nabij. Zou evangeliseren dan nu niet hoog nodig zijn? De Heere Jezus zag de vermoeide en verstrooide mensen als schapen zonder herder en Hij zei tot Zijn discipelen: 'De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote, Matth. 9:37,38.'

 

Het is God Zelf die door de werking van Zijn Heilige Geest, harde harten verbreekt en vervult met Zijn liefde, doordat zondaren zien op Jezus Christus en dien gekruisigd. God, Die in Zijn rechtvaardigheid de hele wereld verloren had kunnen laten gaan, heeft in Zijn onbegrijpelijke liefde Zijn Zoon naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. De Heere Jezus Zelf roept vermoeide zondaren op om te komen en bij Hem te rusten. 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.' Zij die in Zijn wonden hun genezing vonden, kunnen niet anders meer dan roemen in hun Zaligmaker. De liefde die het hart vervult van allen die Hem liefhebben, gaat uit naar het verlorene in deze wereld. Als wij de Heere Jezus nog niet kennen als onze persoonlijke Verlosser, Heere en Heiland, dan worden wij geroepen om ons te bekeren en in het geloof te rusten in Zijn volbrachte werk. Hoe zouden wij kunnen en durven spreken over evangelisatie als wij zelf het evangelie ongehoorzaam zijn? Hebben wij Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh 4)? Kom, sta dan op, verblijd u in de Heere. De Meester is daar en Hij roept u. 'Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt, Spr. 24:11.'

 

Ik weet uit ervaring dat het niet moeilijk is om te evangeliseren, het is onmogelijk! Maar weet dat de Heere ons helpt en wij mogen gaan in Zijn afhankelijkheid. Hij wil ons leiden door Zijn Geest en Zijn Woord doet kracht. Als wij evangeliseren is het van levensbelang dat wij eerlijk met de mensen omgaan. Vertel hen dat zij gezondigd hebben en schuldig staan tegenover God. Ieder mens moet sterven en dan volgt het oordeel. Het beeld dat God van ons schetst in de Bijbel is niet zo mooi. Wij zondigen omdat wij zondaars zijn. Het heeft geen enkele zin om de mensen te vertellen over de Heere Jezus als zij niet beseffen dat zij door hun eigen schuld voor eeuwig verloren moeten gaan. De Heere Jezus is de Verlosser en Hij verlost die gebonden zitten. Nu is het een feit dat alle mensen, buiten Christus, gebonden zijn. Dit mogen wij vertellen om dan vervolgens te wijzen op de Redder van de wereld. Jezus roept zondaars en allen die tot Hem gaan, vinden het leven. Allen die weigeren, gaan verloren omdat zij niet gewild hebben. Als wij deze boodschap in afhankelijkheid van Gods Geest met de wereld delen, dan mogen wij het ook weer aan de Heere teruggeven. Het is Zijn werk en het zal Zijn vrucht voortbrengen.

 

De ervaringen die op straat worden opgedaan zijn bijzonder. Grote mannen met brede schouders, tatoeages en piercings, barsten in tranen uit bij het horen van de Waarheid. Anderen die bekend zijn met het Woord, willen de Waarheid niet horen en keren zich in boosheid af. Maar God is getrouw, Hij gaat door en wij mogen Hem verheerlijken totdat Hij komt!

Aan iedereen die in het geloof met de Heere Jezus mag leven, wil ik zeggen. Niet iedereen hoeft de straat op te gaan om te gaan evangeliseren. Wandel in de vreze des Heere, wees een open boek, in je gezin, op school, op je werk en overal waar de Heere je plaatst en getuig van onze Heere en Heiland, opdat velen Hem mogen leren kennen en verheerlijken. Word je gedrongen om de straat op te gaan, ga dan in afhankelijkheid van de Heere en Hij zal je mond openen. 'Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, 2 Tim. 4:5.' Zelf heeft de geschiedenis van Filippus en de Moorman mij veel te zeggen. Filippus moest zich voegen bij de wagen die de Heere hem wees. Daar hoorde hij hoe de moorman las in de profeet Jesaja. Filippus mocht met hem spreken over de Heere Jezus, Die gekomen was om te lijden en te sterven, opdat zondaren zouden leven. Diezelfde Geest die Filippus bij hem bracht, werkte krachtig door in het hart van de Moorman en dit kwam openbaar in de vraag: 'Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden?' Filippus vroeg hem of hij geloofde, waarna hij hem doopte. Hoe heerlijk eenvoudig is het werk van een dienstknecht van God, volgen in gehoorzaamheid om anderen voor te gaan. Filippus werd weggenomen en de Moorman vervolgde zijn weg met blijdschap. Zo mogen wij met hen, die de Heere ons aanwijst, het evangelie delen en dit mogen wij doen in het geloof dat Hij met Zijn Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. God heeft ons niet nodig maar in het besef dat wij Hem nodig hebben, roepen wij anderen op om te breken met de zonde en zich gelovig uit te leveren aan de Levende God. Er is hoop. 'Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in He, 2 Kor. 5:19-21.' Geve de Heere een rijke zegen in het leven van een ieder van ons, opdat Zijn licht door ons heen mag schijnen in deze duistere wereld.

 

Zo maar wat voorbeelden uit de praktijk.

Het is belangrijk dat we gaan in afhankelijkheid van de Heere, geleid door Zijn Geest met de bewogenheid van de Heere Jezus. Het is Zijn werk en zo mogen wij het doen in het geloof dat Hij zal zorgen voor de vrucht.

 

Onlangs kwam er een jongeman naar mij toe, hij sprak met mij over kinderkanker, de onderzoeken en het benodigde geld. Er is geld nodig om de jonge kinderen met kanker een betere toekomst te kunnen bieden. Vol enthousiasme sprak hij over de kansen voor deze jonge kinderen. Ik vroeg hem of hij er wel eens over dacht wat er met deze kinderen gebeurde als zij stierven. Hij begreep mij niet en probeerde opnieuw de noodzaak van onderzoeken duidelijk te maken. Ik vroeg hem of hij er wel eens over nadacht hoe het met hem zou zijn als hij stierf. Stel je voor je sterft nu en verschijnt voor God, hoe zal dat zijn? Verwonderd keek hij mij aan: “bedoelt u wat de essentie van het leven is?”, “Ja zo zou je het kunnen noemen, als jij nu voor God verschijnt en je moet verantwoording afleggen over alles wat je gedaan hebt, hoe zou het dan zijn?” Hij gaf volmondig aan dat het dan wel goed zou zijn. Hij was geen slecht mens, God kon tevreden met hem zijn. Ik vertelde hem over Gods norm, die zo anders is dan onze norm. “misschien loop jij hier op straat om mensen te vertellen over kinderkanker en het benodigde geld, terwijl je ogen vol overspel zijn.” Hij werd rood, ik sprak verder over Gods geboden over begeren, stelen, liegen en het misbruiken van Zijn Naam. Ineens legde deze jongeman de hand op mijn schouder en zei: “Weet u meneer, wat zo wonderlijk is? Gisteren zat ik op de rand van mijn bed en bedacht mijzelf dat ik nu al zo lang leef en nog nooit serieus heb nagedacht over mijn leven, ik zou eens in de Bijbel moeten gaan lezen, maar ik heb er geen.” Ik deed mijn tas open en zei: “Jongen, de Heere stuurt mij vandaag naar jou om jou Zijn Woord te geven. Straks zal Hij hier op terug komen en vragen wat jij met Zijn Woord hebt gedaan.” Ik vertelde Hem over de Heere Jezus die gekomen is om verlorenen te zoeken. Hij stierf op Golgotha opdat zondaren zouden leven. Ik zie hem nog de straat over lopen met de Bijbel omhoog, hij riep tot zijn collega: “kijk eens, ik heb een Bijbel gekregen.”

 

Iedere keer als ik weer de straat op ga, zoek ik de Heere in het gebed en vraag Hem om wijsheid en kracht en of Hij mijn angst wil omzetten in bewogenheid. Iedere keer weer laat de Heere zien dat ik in het geloof moet gaan en niet moet zien op mijzelf en de mensen. Hij zal voorzien. Op mijn hurken zat ik tussen een groep jongelui. Allerlei vragen werden er op mij afgevuurd, over de schepping, het leven van Jezus en hoe ik kon bewijzen dat de Bijbel wel echt Gods Woord is. Terwijl ik zo met hen sprak over de leegheid van ons bestaan, de noodzaak van bekering en het breken met deze wereld. Hoe de Heere Jezus gestorven is en Zijn plaatsvervangend offer alleen de schuld kan wegnemen die er staat tussen God en onze ziel. kwamen er twee Amsterdammers die voor mijn neus drugs begonnen uit te delen. Ik zie het alles aan terwijl ik het aanbod afsla en vertel hun hoe de duivel met zijn leugens en schijngenot hen in de greep wil houden totdat zij straks tot de ontdekking zullen komen dat de werkelijkheid zo anders is. Eén van de jongens vraagt mij: “Meneer bent u niet bang voor ons, wij kunnen u zo neersteken?” Ik vertelde hen dat ik thuis op mijn knieën ben gegaan om de Heere om hulp en kracht te vragen. Nu mag ik hier bij jullie zijn in Zijn kracht en Zijn liefde vervult mijn hart. Als jullie mij nu neersteken dan ben ik thuis bij mijn Vader, niets kan mij scheiden van Zijn liefde. Wat een kracht in onze Heiland. Wat heerlijk om deze jongens een Bijbel te mogen overhandigen waarbij zij beloven dat ze zullen lezen. Zo mag ik hen in het gebed weer teruggeven aan mijn hemelse Vader, Hij zal voorzien.

 

Het is bijzonder om te zien hoe de jeugd, die het genot zoekt in deze wereld, zelf maar al te vaak inziet, dat het leven hen niets te bieden heeft. Hun leus is: Yolo, (you only live once), pluk de dag, geniet nu het nog kan. In gesprek met een jongen, vertelt hij mij; “meneer ik kan u de sleutels van de Lamborghini van mijn vader geven maar dat waar u over spreekt is zo veel meer waard. Ik ben al zo lang op zoek naar vrede maar vindt het nergens.” Op een gegeven moment vraagt hij mij waar ik van leef. Ik vertel hoe de Heere in Zijn trouwe zorg, iedere dag weer voorziet. Hij zegt; “meneer ik heb net boodschappen gedaan maar heb veel te veel. Hij opent zijn tas en schuift mij kipfilet en andere boodschappen toe. Ik bedank hem, hij wimpelt het af en zegt: “dank uw God.”

 

Op een dag ben ik in gesprek met een Marokkaanse jongen. Het is bijzonder hoe aandachtig hij luistert naar het Evangelie, waarin ik vertel hoe de Heere Jezus als de enige Weg gekomen is om zondaren met God te verzoenen. Dan komt er een andere Marokkaanse jongen bij en luistert vol verbazing: Ineens roept hij: “Hoe is het mogelijk, wie in de wereld geeft er nog om een Marokkaan en u komt ons hier vertellen dat wij gered moeten worden.”

 

Op straat vinden we mensen met zoveel verschillende achtergronden, overtuigingen en godsdiensten. Geve God ons een diep besef van de ellende waarin de wereld buiten God verkeert, vervulle Hij ons hart met Zijn liefde om, geleid door Zijn Geest, daarvan te delen met hen die ten dode toe wankelen.

 

Evangelist Wilco Vos,

Veenendaal