De volmaaktheid van de gelovige

17-07-2020

'De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn welgevallen, Spr. 11:20.'

Boven deze overdenking staat geschreven: 'De volmaaktheid van de gelovige.' Een gedachte die kan opkomen is: 'Wie is volmaakt?' Wij mensen zijn gebrekkig, wij schieten in zo veel tekort, we struikelen, staan op, hebben nieuwe voornemens en ervaren maar al te vaak dat we toch weer falen. En toch... Gods Woord roept ons tot nadenken. De Heere Jezus heeft gebeden dat zij die in Hem geloofden één zouden zijn. Eén onder elkaar, door hun één zijn in God de Vader door het geloof in Zijn Zoon, opdat zij één van geest, door Gods Geest zouden wandelen. Hij bad: 'Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt, Joh. 17:23.' Opdat zij volmaakt zijn in één, we zouden kunnen zeggen dat de Heere Jezus hier bedoelt te zeggen dat de gelovigen volmaakt één zullen zijn onder elkaar juist omdat zij één zijn in Hem. Dat volmaakte, dat is waar we in deze overdenking bij stil willen staan.

Waar bestaat de Bijbelse volmaaktheid uit? Jezus heeft gezegd: 'Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.' We hopen door samen door de Bijbel te bladeren, duidelijk te krijgen wat God bedoelt met volmaakt zijn.

We zullen het Oude en het Nieuwe Testament, ook wel het Eerste en het Tweede Testament genoemd, onderzoeken om meer zicht te krijgen op wat volmaaktheid voor God inhoud. 'De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn welgevallen.' Zegt de tekst boven onze overdenking. Een gruwel voor God is iets dat weerzinwekkends is in Zijn ogen, denk daarbij aan afgoderij zoals we lezen in Deuteronomium 12:31 'Gij zult alzo niet doen den HEERE, uw God; want al wat den HEERE een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.' Denk ook aan homoseksualiteit zoals we lezen in Leviticus 20:13 'Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!' Of het eten van onreine dieren die God niet heeft aangewezen als voedsel zoals we lezen in Leviticus 11 en Deuteronomium 14:3 'Gij zult geen gruwel eten.' De verkeerden van hart staan in onze tekst tegenover de oprechten van weg. De één is in Gods oog een gruwel, de ander is Hem welgevallig. Wanner wij geloven dat ons, om Christus wil, onze schuld en zonden zijn vergeven, dan mogen wij geloven, dat Hij alles wat ons tot een gruwel maakte, heeft verzoend. Nu mogen we als nieuwgeboren kinderen leren wandelen aan Vaders hand, waarbij wij ons uitstrekken om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. De oprechten van weg zijn Hem welgevallig, wat betekent het om oprecht van weg te zijn? Het woord oprecht komt van het Hebreeuwse Tamiym, dat volkomen, geheel en gezond betekent. Dat wat volkomen en heel is in overeenstemming met de waarheid en de feiten. Dus zij die in overeenstemming zijn met de waarheid en de feiten zijn welgevallig in Gods oog. Wat is waarheid? Jezus geeft het antwoord in het zelfde gebed waar Hij bad voor de eenheid onder hen die in Hem geloven. 'Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid, Joh. 17:17.' Het moet voor ons een vaststaand feit worden dat het Woord van God voor Hem de norm is en dat allen die overeenkomstig de daarin geopenbaarde waarheid wandelen, welgevallig zijn voor God de Vader. Naast het Hebreeuwse Tamiym spreekt de Bijbel ook over Tsaddiyq dat zeer verwant is aan Tamiym. Psalm 7:9 zegt: 'Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!' Wederom de goddelozen of de gruwelijken, tegenover de rechtvaardigen of oprechten van weg. Tsaddiyq voor God, betekent dat God de mens heeft gerechtvaardigd en in het gelijk gesteld. De mens is daar correct en wettig overeenkomstig Gods wet. Van Noach lezen we: 'Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God, Gen. 6:9.' Noach was Tsaddiyq (rechtvaardig, correct) en Tamiym (in overeenstemming met de waarheid en de feiten). Hij wandelde met God.

Wandelen met God is alleen mogelijk wanneer we met Hem leven in gemeenschap en handelen zoals Hij wil dat we handelen. Zijn Waarheid en Zijn feiten zijn daarin van levensbelang. David zegt zo mooi in Psalm 37 'Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag, vers 3-6.' De gerechtigheid is hier gekoppeld aan vertrouwen op de HEERE, het goede doen in oprechtheid en met standvastigheid waarbij wij ons verblijden in de HEERE, ja dan zal Hij het maken. In heel de Psalm zien we de goddeloze tegenover de rechtvaardige, die nooit beschaamd zal worden: 'Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien den rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood, vers 25.' De volgende drie verzen geven een heerlijke belofte maar ook een opmerkenswaardige sleutel: 'De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het recht. De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen, vers 29-31.' Aan wie zal deze belofte vervuld worden? Aan hen die wijsheid vermelden en wiens tongen recht spreken, zij in wiens harten Gods wet is, zij zullen niet uitglijden. Moeten we dan niet denken aan de belofte van het Nieuwe Verbond? 'Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn, Jer. 31:33.' Jezus Christus is gekomen om het Verbond te vernieuwen, Hij heeft een volk gezaligd en door Zijn Geest wordt de heilige wet van God geschreven in de harten van hen die voor Hem buigen. Er vindt een wonder plaats, de mens moet van de troon, de gerechtvaardigde zal leren wandelen als een rechtvaardige, overeenkomstig de waarheid en de feiten van de God die gediend wordt. Hallelujah. Looft den HEERE mijn ziel en al wat binnen in mij is. Zijn heilige Naam (Psalm 103).

Noach wandelde met God door het geloof aan Hem verbonden, zijn wandel was rechtvaardig overeenkomstig Gods heilige wil. Zo ook Abraham, die voor God rechtvaardig gerekend werd. Geen enkel persoon heeft zonder geloof ooit God kunnen behagen (Hebr. 11:6) Zowel onder het Oude als onder het Nieuwe Testament, maakt alleen het geloof het verschil. Habakuk 4:2 zegt 'de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.'

De oprechte van weg zal door het leven met God en Zijn Waarheid, toenemen in kennis en volwassenheid. Spreuken 9:9,10 zegt: 'Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.' Wat is voor de gelovige het leerboek om wijzer te worden, waarin moet zij onderwezen worden om in leer toe te nemen? Het is het geopenbaarde Woord van God. Hoor wat David heeft gezegd in Psalm 19 vers 7: 'De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.' Hij kon met heel zijn hart zeggen: 'Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag. Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn, Ps. 119:97-99.'

Juist door het onderzoeken, het overdenken en het toepassen van Gods heilige principes verwoord in geboden en geschiedenissen, doet ons groeien van kinderen tot volwassenen in het geloof. Gods wet is geen struikelblok maar een verlustiging voor hen die God liefhebben en daarin Zijn Vaderlijke liefde proeven. O hoe goed is het om onze God te dienen, Hem te prijzen en in Zijn Waarheid te wandelen. De oprechte van weg groeit in kennis en standvastigheid, beseft dat allen genade van dood heeft levend gemaakt en verlangt volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is.

In het Nieuwe Testament vinden we het Hebreeuwse begrip Tamiym en Tsaddiyq in het Griekse Teleios. Paulus zegt: 'Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen (teleios), 1 Kor. 14:20.' Hij verkondigde Christus, Die gekomen is om de wet te vervullen, om haar tot volheid te brengen om de gelovige van kinderen tot volwassenen te begeleiden. Hij zegt: 'Denwelken (Christus) wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt (teleios) stellen in Christus Jezus, Kol. 1:28.'

Vrienden, alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus worden wij met God de Vader gerechtvaardigd, de grote vraag is, ben jij gerechtvaardigd? Zo niet, zoek de Heere en leef. Broeders en zusters, jullie die door het geloof met God de Vader zijn verzoend, laten wij ons uitstrekken om van kinderen tot volwassenen (volmaakten) in het geloof te groeien. Laten wij onze kennis niet putten uit wereldse wijsheid maar uit de Waarheid die van boven is. Paulus zei: 'En wij spreken wijsheid onder de volmaakten (teleios); doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden, 1 Kor. 2:6.'

Is dat niet de reden dat de woorden van Paulus door velen verkeerd worden opgevat en leidt tot het overboord gooien van Gods heerlijke en heilige wet? De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn. Paulus zelf zegt even verderop in dit Bijbelgedeelte: 'Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden, 1 Kor. 2:14.' Juist omdat dit geestelijke onderscheid wordt gemist, wordt Gods Woord verdraaid, tot een voor de natuurlijke mens begrijpelijk boek dat naar de hand word gezet, maar helaas haar telos, haar doeleinde mist. Petrus waarschuwde er al voor in zijn tijd: 'Gelijk ook in alle zendbrieven (van Paulus), daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf, 2 Petr. 3:16.' Laten wij ons losmaken en afkeren van deze dwaling die al zovelen heeft misleid. En luisteren naar de woorden van Jezus Die zei: 'Weest dan gijlieden volmaakt (teleios), gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.' Zijn Woord is de norm, Zijn Waarheid alleen zal ons vrij maken. Willen wij ons vermengen en opgaan onder hen die de gruwel bedrijven en een gruwel zijn in Gods oog? Of willen wij doen wat Hem welgevallig is om zodoende ook welgevallig te zijn in Zijn oog? Wij doen dat niet om daarmee zalig te worden maar omdat wij niet anders kunnen sinds wij zalig zijn. Hallelujah. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 29-06-2020