Welkom op deze website.

'Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, 1 Tim. 1:15.' Zo sprak Paulus, een geredde zondaar en allen die de kracht van deze redding kennen zullen dit met hem getuigen.

Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. De Zoon van God, van eeuwigheid God werd in de tijd geboren uit de maagd Maria. In een beestenstal gelegd in een kribbe zo begon Zijn leven op deze aarde. Hij heeft onderwezen als Machthebbende en niet als de schriftgeleerden, grote wonderen heeft Hij gedaan. Blinden werden ziende, kreupelen genezen, duivelen uitgeworpen en doden werden levend. Zijn leven op deze aarde getuigde van Zijn majesteit, macht en liefde. Hij is ons in alles gelijk geworden,  kende pijn en verdriet, angsten en aanvechtingen maar in dit alles was Hij zonder zonde.

'Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open, Jes. 53:7.' Hij is overgeleverd in de handen van moordenaars, zij hebben Hem de Redder van de wereld vermoord. Aan een kruis moest Hij hangen om onze vloek op Zich te nemen. Hij werd daar een vloek voor hen die over zichzelf een vloek gehaald hadden. Hij stierf in plaats van zondaren. Opdat zondaren eeuwig leven zouden ontvangen. Wat een wonder van vrije genade. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan maar God heeft een plan uitgedacht om opstandige zondaren weer aan te nemen tot Zijn kinderen. Zij eigen Zoon moest de dood in opdat wij eeuwig zouden leven. Daar op Golgotha klonken de woorden 'Het is Volbracht'. Jezus heeft de prijs betaald. Hij is gestorven en begraven maar ten derde dage weer opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en satans kop vermorzeld.


'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:16.' Allen die geloven in de kracht van Jezus bloed zullen eeuwig leven. Tegelijk leert Gods Woord ons dat allen die niet geloven in de kracht van Jezus bloed, voor eeuwig verloren zullen gaan. En juist daarom heeft Jezus na Zijn opstanding de opdracht gegeven om discipelen te maken, gelovige mensen die door de liefde gedreven de blijde Boodschap van redding voor zondaren doorgeven, opdat velen behouden zullen worden.  'Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangeliealle kreaturen, Mark. 16:15.'

G
eredde zondaren zijn discipelen van de Heere Jezus geworden en mogen nu, wandelend in de vrijheid, hun naasten wijzen op hun ellendige staat waarin zij verkeren en tegelijk wijzen op de redding door het bloed van onze Heere Jezus Christus, voor allen die in Hem geloven. Dit is geen gemakkelijke taak, vijandschap komt op hen af maar zij mogen zich gesterkt weten door de bemoedigende woorden van hun Zender die we lezen in het laatste vers van Matthéüs: En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleindig der wereld. Amen.

Op deze site, wordt de Bijbelse boodschap van redding, in meditatie vorm verwoord. Gods Woord is rijk en veelzijdig, onuitputtelijk en ondoorgrondelijk. Iedere meditatie is daarom ook anders en de invalshoek kan per meditatie verschillen. Maar met Paulus zeggen we: 'Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.'

 

Wilco Vos

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.
 
R.M. Mc Cheyne

Diversen

Vragen rond een derde weg

13-12-2011 16:10
Vragen rond "een derde weg". Vanuit een persoonlijke bewogenheid met mijn medemens, familie vrienden en allen die met ons wandelen op weg en reis naar een eeuwigheid, heb ik in de achterliggende jaren al heel wat afgepiekerd. Vele vragen zijn de revue gepasseerd ook vele gesprekken en...

Een derde weg

01-12-2011 16:06
EEN DERDE WEG?!   (De Rechterkant van de Brede Weg)   Ik droomde eens over twee Wegen. Die wegen bevonden zich op de Aarde. Ze verbonden de eeuwigheid die achter lag met de eeuwigheid die komen zou.   De ene Weg was breed en makkelijk begaanbaar, de andere Weg...