Woorden van Jezus – en gij hebt niet gewild

08-11-2019

'Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad; Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharía, den zoon van Baráchia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij Die komt in den Naam des Heeren, Matth. 23:34-39.'


Nadat de Heere Jezus het volk ernstig heeft vermaand om op te passen voor de farizeeërs en de Schriftgeleerden en Hij de leiders zelf ook op niet mis te verstane wijze heeft bestraft, vervolgt Hij zijn ernstige woorden zoals we die zien in de tekst boven deze overdenking. Het volk zal gestraft worden vanwege het bloed van Abel tot Zacharia, ja van al het bloed van de rechtvaardigen dat gevloeid heeft, omdat zij zich blijven verharden en zich niet bekeren. God de Vader heeft zoveel roepstemmen tot hen gezonden, het verbond met hen gesloten, Zijn karakter geopenbaard, leven en dood is hen voorgesteld. Hij heeft hen afgezonderd van de volken. Ondanks al de rechtvaardige profeten en rechtvaardige Schriftgeleerden die Hij voor en na Jezus gezonden heeft, hebben zij zich niet willen bekeren, maar hen vervolgd, gevangen, gestenigd en gedood. Wat een ernstige waarschuwing ook voor ons vandaag. Niemand van ons zal hoeven te sterven in zonden vanwege de zonden van onze voorouders, tenzij wij ons niet bekeren. De dronkenschap van onze voorouders, de hoererij, de leugens en de opstand tegen God zullen ons vervolgen en van geslacht tot geslacht worden voortgezet, tenzij wij ons tot God keren, breken met de zonden van ons voorgeslacht en in afhankelijkheid van Hem onze weg gaan die ten leven leidt. Hoeveel roepstemmen heeft God ons al gezonden? Hoeveel is er al aan onze levensboom geschud? God heeft geen lust in de dood van de zondaren maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Vandaag is er hoop, er is redding omdat Jezus leeft. Laat de verschrikkelijke realiteit van Israëls oordeel ons oproepen om niet dezelfde weg van verharding te gaan. 'Voorwaar', zo zegt Jezus: 'Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.'

Wie volgen wij, onder welke kinderen moeten wij onszelf rekenen? 'Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft, Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig, 1 Joh. 3:10-12.'

We zullen de ernstige woorden van Jezus herhalen zoals we die vinden in Lukas 13: 'Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! vers 34,35.' Wat een wee, wat een oordeel maar ook tegelijk wat een liefde klinkt er in de woorden die Jezus uitspreekt over Jeruzalem, als stad met haar inwoners, haar leiders en haar godsdienst. Als het ware horen we Hem zeggen: "Jullie die de profeten doden en stenigen, die van God de Vader tot jullie gezonden zijn, hoe vaak heb Ik, jullie, inwoners van Jeruzalem, willen bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens vergaderd onder haar vleugelen. Proef dan toch de liefde van God de Vader, Die in Zijn liefde profeten heeft gezonden om jullie tot Hem te vergaderen, zie dan toch Zijn liefde in het zenden van Zijn Zoon, Die voor jullie staat. Hij is gekomen om Zijn leven te geven opdat jullie zouden leven. Hoor dan Zijn stem: 'Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.' Nee, Hij is niet gekomen met een zwaard, niet met geweld, geen vuur van de hemel maar liefde heeft Hij geopenbaard in ieder woord, in iedere daad, ja in alle wonderen en tekenen bewees Hij de Bron van licht, leven en liefde te zijn. Maar... 'Gij hebt niet gewild!'"

"Niet gewild", zo maakt Jezus de som op: "Gij hebt niet gewild!" zo klinkt het Goddelijk oordeel. In Spreuken 1:24 lezen we: 'Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte.' Denk aan de gelijkenis van de bruiloft waar Jezus vertelde hoe Zijn dienstknechten zijn uitgezonden om te nodigen, maar de genoden niet wilden komen (Matth. 22:3). In Johannes 5 vers 40 horen we Jezus zeggen: 'En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.' Horen we hier niet God de Vader? Horen we niet Zijn knechten, Mozes en Jozua? Kiest dan het leven opdat gij leeft. Jozua roept het uit: 'Kies dan nu wie gij dienen zult.... maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen, Jozua. 25:15.' Hoe ernstig is dan toch de situatie van die mens die zich niet bekeert, maar waarvan het geldt: "Maar, gij hebt niet gewild." In Romeinen 10:21 lezen we: 'Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk, Rom. 10:21.'

Als oordeel over dit, niet willen, volgen Jezus woorden: 'Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!' Het huis dat de plaats van aanbidding moest wezen, zou woest gelaten worden, de Zoon van God Die gekomen is om te redden wat verloren was, heeft de tempel verlaten. Jeruzalem zou Jezus niet meer zien totdat de tijd daar zijn zou dat zij zouden roepen: 'Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!' En zoals we een aantal hoofdstukken verder in Lukas 19 lezen, is Jezus tot Jeruzalem gekomen, rijdende op het veulen van een ezelin terwijl het volk uitriep: 'Gezegd is de Koning, Die daar komt in de Naam des Heeren! vers 38.' En hoe veelbelovend deze lof kreten ook klonken, toch is gebleken dat Jeruzalem haar Koning niet heeft erkend. 'Kruist Hem, Kruist Hem!' Zo klonk het even later. Veertig jaar na de dood en opstanding van de Koning der koningen, is Jeruzalem verwoest en het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, ja het bloed van al de onschuldigen is over hen gekomen zoals zij hebben verkozen.

Lieve vrienden, wat een ernstige waarheid, wat een verschrikkelijk oordeel. Is er dan helemaal geen hoop meer voor het volk dat eens door God verkoren werd? Dat is de vraag die Paulus ons ook voorstelde: 'Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin, Rom. 11:1.' God zij dank, ook voor hen is er hoop, er is genade voor iedere zondaar die zich tot God bekeert. Paulus zag dat ondanks de hardheid van zijn volk er toch nog waren die behoorden tot hen die God dienden door het geloof in de Heere Jezus Christus. 'Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade, Rom. 11:5.'

Het is genade alleen, niemand van ons kan zich beroemen op iets anders dan op Christus alleen. God de Vader zond Zijn Zoon opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Dit moet ons moed geven om God de Vader te zoeken door het geloof in Jezus Christus. Om te breken met alles wat een nauwe relatie met God in de weg kan staan om door het geloof alleen te wandelen tot eer en glorie van God. Hebt goede moed, Jezus heeft de wereld overwonnen, hoewel er vanuit de wereld en de godsdienst veel vijandschap is tegen hen die Christus Jezus liefhebben en volgen met geest, ziel en lichaam, mogen allen die Hem liefhebben, weten meer dan overwinnaar te zijn. Hij heeft opgeroepen om de wereld bekend te maken met de blijde boodschap, laten wij dan Jood en heiden omringen met liefde en geduld en hen wijzen op de enige Naam die onder de hemel gegeven is waardoor de mensen moeten zalig worden.

Vrienden, laat het voor u niet gelden dat u straks hoort: 'Gij hebt niet gewild.' Ik hoor veel uitvluchten, van uiterst vroom tot bruut goddeloos en toch is Jezus reactie: 'Gij hebt niet gewild.' Koning Agrippa sprak tot Pauls: 'Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.' Uit deze mooi klinkende woorden kunnen we opmaken dat Agrippa niet heeft gewild. Is er iemand onder u die hongert en dorst naar de zaligheid? Verlangt u Christus te kennen? Verlangt u verlost te worden van schuld en zonden? Verlangt u verlost te worden van dat juk dat u drukt? God de Vader roept door de mond van Jesaja: 'O alle gij dorstigen komt tot de wateren.... Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is, Jes. 55:1,6.' 'En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet, Openb. 22:17.' Bekeert u en gelooft het Evangelie, laat uw zonden afwassen en ga in, in het eeuwige leven, hetwelk God door Christus bereid heeft voor alleen die Hem liefhebben. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 23-09-2019