Woorden van Jezus – En zullen de Zoon des mensen zien komende op de wolken

29-11-2019

'Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat niet uit; zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve, Matth. 24:23-31.'

Boven de vorige overdenking hebben we geschreven; "over de grote verdrukking." We hadden daar ook; "over de zeventig jaarweken" boven kunnen schrijven. Vandaag zouden we boven de overdenking kunnen schrijven; "over de grote misleiding" want dat is waar de Heere Jezus Christus ons voor heeft gewaarschuwd. De discipelen hebben Jezus gevraagd wat het teken van Zijn toekomst was, waarop Hij hen en ons vertelt dat Hij zal komen op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Maar voordat Hij komt, zullen er valse christussen en valse profeten opstaan die grote wonderen en tekenen zullen doen waarmee zij er velen zullen verleiden. "Zie, Ik heb het u voorzegd." Wees gewaarschuwd, pas op voor de misleiding en de vele misleiders. 'Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Matth. 7:15.' Als wij zullen horen dat er ergens een Christus is, dan moeten wij daar geen gehoor aan geven. Sommigen zullen wijsmaken dat Hij in een bepaald werelddeel is gezien en daar krachtige boodschappen, openbaringen, tekenen en wonderen doet. Anderen zullen denken Hem gevonden te hebben en anderen uitnodigen kennis met Hem te maken. Als zij u uitnodigen om naar een woestijn, een ver land, een binnenkamer of een vergaderruimte te komen waar de Christus zou zijn, dan hoeft u daar niet in te geloven, Jezus heeft ons gewaarschuwd dat dit gebeuren zou. We hebben het hier over hen die beweren de Messias echt in levende lijve in hun midden te hebben. Door heel de geschiedenis heen zijn er al velen geweest, allen hebben zij beweerd de profetieën te vervullen die heenwijzen naar de komst van de Christus, maar geen van hen heeft zoals Jezus, de ware Christus, de profetieën vervuld van geboorte tot opstanding uit de dood. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor mensen moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus. Jezus Christus van Nazareth, geboren in Bethlehem, uit de maagd Maria, gaf Zijn leven aan het vloekhout op Golgotha, opdat zondaren het leven zouden vinden. Hij stond op uit de dood en is de enige en ware, van God gezonden Messias. Hij is opgevaren naar de hemel en zal straks komen op de wolken en dan zal alle oog Hem zien, het zal niet ergens in een hoekje of een ver gelegen land zijn waardoor sommigen Zijn komst misschien zouden missen.

Vrienden, we lezen in de Bijbel, (al staat het tussen haakjes) dat als het mogelijk zou zijn ook de uitverkorenen verleid zouden worden. Nu is de vraag wat een uitverkorene is. In Jezus tijd was het volk Israël in de eerste plaats het uitverkoren volk, door God gekozen om het licht van de wereld te zijn, toch hebben zij zich laten misleiden en zoals we weten zijn er heel wat uitverkorenen omgekomen in de grote verdrukking die over Jeruzalem is gekomen. Niemand van ons, of we nu Jood of heiden zijn, kan zich beroepen een uitverkorene te zijn daarmee bewerend niet verleid te kunnen worden. Wij moeten scherp zijn, waakzaam en onderscheidend van geest. Bent u een uitverkorene? Zult u niet verleid worden en niet vallen in de strik van de valse profeten?

Willen wij staande blijven in deze tijd van grote afval, misleiding en valse profeten en christussen, dan zullen we wakker moeten zijn.

Iemand die vals van echt zal moeten kunnen scheiden zal moeten weten wat het echte is. Hoe zal ik een vals briefje van tien herkennen, als ik niet weet hoe het echte er uitziet? Aangezien de vervalser dit weet, zal hij zijn uiterste best doen om het valse briefje er zo echt mogelijk uit te laten zien. De onoplettende zal het briefje niet herkennen. Zo is het ook als het gaat om de valse profeten en christussen. We kunnen onszelf niet beroepen op afkomst, levensovertuiging of het feit dat we uitverkorenen zijn. De van God uitverkorenen zijn zij, die Jezus Christus hartelijk liefhebben, Hem kennen en er dagelijks naar verlangen Hem meer te kennen. Zij beseffen dat Hij Zijn leven gaf omdat zij tegen God gezondigd hebben, zij beseffen hoe verschrikkelijk de Heere Jezus Christus moest lijden onder de toorn van God over hun zonden en dat maakt hen liefhebbers van God en haters van de zonden. Net zo goed als ik valse tientjes haat omdat ik daarmee bedrogen word, haat ik de valse leraars, profeten en christussen omdat zij mij en anderen willen bedriegen. Het valse tientje kan ons hoogstens geld kosten maar de valse profeten kunnen ons het leven kosten.

Lieve vrienden, Jezus heeft ons opgeroepen oplettend te zijn, Christus zal niet onopgemerkt komen. Want zoals de bliksem heel de hemel verlicht zo zal Zijn komst zijn. Zoals de arenden zich vergaderen om het dode lichaam, zo hebben er zich velen vergaderd rond de dode, valse profeten en christussen, maar laten wij opmerkzaam zijn en de valse profeten ontmaskeren en anderen waarschuwen om staande te blijven in deze tijd van grote misleiding.

Jezus alleen kan onze hoop zijn! Hoe meer wij onszelf op Hem richten, met Vader wandelen in gemeenschap, ons laten leiden door de Heilige Geest en het ons geopenbaarde Woord, hoe meer we de geest van onderscheid zullen ontvangen. Tegelijk betekent dit dat onze weg, achter Jezus, een weg van strijd en vaak ook moeite zal zijn. Het leven in verbondenheid aan de Weg, de Waarheid en het Leven, is een smalle weg. O vrienden, mijn hart kan huilen als ik zie hoe heel de wereld in een neerwaartse stroomversnelling is terecht gekomen als het gaat om het dienen van God. In landen waar eens op een eenvoudige manier de Almachtige God werd aanbeden in geest en in waarheid, drommen mensen zich vandaag de dag samen rond valse leraars, profeten en wonderdoeners. De wonderen, de meeslepende muziek en de overweldigende shows voeren hen mee, terwijl zij die het gekruisigde leven willen leven in gemeenschap met God de Vader, walgen van de leugens het sentiment en entertainment waarmee satan zijn honderdduizenden verslaat.

Lieve mensen, wordt wakker, weest waakzaam, onderzoek wat u bekijkt, naar wie u luistert en door welke muziek u zich laat meevoeren. Toets het leven van hen naar wie u luistert, hebben zij Jezus, waarover zij spreken, werkelijk lief, haten zij de zonden omdat God de zonden haat, is hun levensteil hetzelfde als dat van de wereld of kun je zien en horen dat zij verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus?

Nog even en in de wolken zal Hij verschijnen met grote kracht en heerlijkheid, dan zullen al de geslachten der aarde wenen, uiteindelijk zal iedereen moeten erkennen dat Hij Jezus, de Koning der koningen is. Hij zal Zijn engelen uitzenden met groot bazuingeluid en die zullen van het ene uiterste van de aarde tot het andere uiterste Zijn uitverkorenen vergaderen. O Hallelujah, dan zal alle knie zich buigen en belijden dat Jezus de Heere is. Vrienden de grote vraag is of wij nu onze knieën al hebben gebogen voor Koning Jezus, Die gekomen is als de Heiland van de wereld. Hij heeft Zichzelf geopenbaard als het Lam geslacht voor de zonden, eenieder die tot Hem komt, zal vergeving, genezing en eeuwig leven vinden. Dan kunnen wij, gewassen en gereinigd door Zijn bloed, uitzien naar de komst van onze Koning de leeuw uit Juda's stam. Maar vreselijk zal het zijn voor hen die hun knieën pas dan zullen moeten buigen als Hij komt, terwijl zij de dag der zaligheid veracht hebben.

In geen van de woorden van Jezus vind ik ook maar enige hoop voor hen die nu de hen aangeboden zaligheid afwijzen. Hoop toch niet op een betere toekomst of op een duizendjarig rijk waar het zalig worden een stuk makkelijk zal zijn. Onderzoek de woorden van Jezus en bekeert u nu het nog kan. Hebt u geloof op God? Beroept u dan niet op uw verkiezing maar weest waakzaam, beproef alle dingen en zoek met en voor elkaar God de Vader te aanbidden in geest en in waarheid totdat Jezus komt. Amen

Wilco Vos Veenendaal 15-10-2019